Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2001 Pazar Sayı: 24594 (Asıl) Düstur Tertip:
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden;
 

BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİ'NİN DEĞİŞİK 103 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 103 üncü MAddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Madde 103- Kurumun borç verebileceği şahıslar şunlardır:
            1) Gazetelerde fikren veya bedenen çalışanlar,
            2) Kurum şubelerinin bulunduğu yerlerde yayınlanıp, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan mevkutelere hizmet veren haber ajanslarında fikren ve bedenen çalışanlar,
            3) Kurum Genel Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.
            Verilecek paralar tahsis bilançosu ile net kardan ihtiyaca göre ayrılacak özel fondan karşılanır.
            Borç para verilecek şahısların haiz olması gerekli nitelikler ile sair hususlar Genel Kurul kararıyla belirlenir."

            Yürürlük
            MAdde 2-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            MAdde 3-
Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.