Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2000 Çarşamba Sayı: 23959 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 17/8/1994 tarihli ve 22024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

            "Tecilde ödemeler, borç aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilir. 

            "Tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmeyen Kurum alacağı sadece gecikme zammı uygulanmayan alacaklardan oluşuyor ise, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez. Ancak tecil edilen alacak içerisinde gecikme zammı tatbik edilmeyen alacakla birlikte gecikme zammı uygulanabilir alacak bulunuyor ise, bu durumda ödenen tecil faizlerinden gecikme zammı uygulanabilecek alacağa isabet eden kısmı ödenmesi gereken gecikme zammına mahsup edilir."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.