Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.08.1999 Çarşamba Sayı: 23790 (Asıl)
Sağlık Bakanlıklarından : 
 
ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
            Madde 1 - 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "h) Eczanenin, eczacılık ile ilgili Kanunlara uygun ve muvazaalı olup olmadığı hususunda eczacı odasınca verilmiş değerlendirme raporu (Bu rapor, eczacı odası yetkililerince en geç on iş günü içinde ispatlayıcı belgelerle birlikte verilir; belirtilen süre sonunda rapor verilmediği takdirde, muvazaa konusu il sağlık müdürlüğü yetkililerince incelenir ve rapor düzenlenir, hazırlanacak rapor Bakanlıkça değerlendirilerek işlem yapılır.)"

            Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Serbest eczane olacak yerin dış cephesinin ve kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması şarttır. Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı bulunamaz."

            "Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare, belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup içinde sağlık kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler, mediko sosyal ve/veya uygulama eczanesi açamazlar.

            Madde 3 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.