Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2001 Perşembe Sayı: 24418 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

   
           Madde 1- 11/5/1992 tarihli ve 21225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen:

            a) Kanun; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nu,

            b) Yönetmelik; Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'ni,

            c) Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığı'nı,

            d) Birlik; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ni,

            e) Sigorta Şirketi; Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ile yabancı ülkelerdeki sigorta şirketlerinin Türkiye'deki Merkez Şubelerini,

            f) Sigorta Eksperi; Sigortaya konu edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini tespit ile mutabakatlı kıymet, ön ekspertiz ve gözetim gibi işlemleri yapanları,

            g) Sicil; Hazine Müsteşarlığı nezdinde tutulan Sigorta Eksperleri Sicilini, ifade eder."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Bu Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan ve gerekli şartları yerine getirip Sicile kaydolunan gerçek ve tüzel kişiler sigorta eksperliği yapabilirler.

            Tüzel kişi eksperlerde Sicile kayıtlı olanlar ekspertiz yapabilir.

            Sicile kaydolunan gerçek kişilere Sigorta Eksperliği Belgesi;

            a) Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza, Sorumluluk Sigortaları,

            b) Nakliyat, Emtia, Tekne Sigortaları,

            c) Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Kaza Sigortaları,

            d) Tarım Sigortaları,

            e) Müsteşarlık tarafından belirlenen yeni sigortalar, dallarında ayrı ayrı verilir.

            Gerçek kişi sigorta eksperleri, eksperliği mutad meslek halinde yapmak, tüzel kişi eksperler ise münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek zorundadırlar. Sigorta eksperleri bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir sıfatıyla zanaat ve başka bir ticari işle uğraşamazlar, tüzel kişi eksperler nezdinde hariç olmak üzere ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamazlar.

            Reasürörlerin, reasürans sözleşmelerinin özel şartları gereğince Türkiye'de görevlendireceği kişiler, bu maddenin birinci fıkrası hükmünden müstesnadır."

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 4- Sigorta eksperi olabilmek için,

            a) Gerçek Kişilerin;

            1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

            2) Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz bulunmaları,

            3) İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş bulunmaları,

            4) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde sayılan sigorta eksperliği dalları için yüksek okul, (c) bendinde belirtilen sigorta eksperliği dalı için ise en az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

            5) Birlikçe açılacak veya açtırılacak kurslara devam ederek bu kursların sonunda yapılacak sınavı ve bir eksper yanında yapacağı stajı başarı ile tamamlamaları,

            b) Tüzel kişilerin;

            1) Türk Ticaret Kanunu'na göre bir ticaret şirketi halinde kurulmuş olmaları,

            2) Şirketi imzası ile bağlayan kişilerin gerçek kişi eksperlerde aranan nitelikleri taşımaları,

            3) Şirket anasözleşmesinin faaliyet konusu ile ilgili maddesinde münhasıran sigorta eksperliği ibaresinin yer alması, gerekir.

            Haklarında bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan suçlardan dolayı kovuşturma ya da dava açılmış olanların başvuruları ile ilgili işlemler, kovuşturmanın veya davanın sonuçlandırılmasına kadar ertelenir.

            Yabancı ülke vatandaşları ile bu ülkelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri, Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperlerine sigortacılık mevzuatıyla tanınan haklardan aynı şartlarla karşılıklık esasına göre yararlanırlar."

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigorta Eksperliği Kursu, Başvurular ve Sınavlar
            Madde 5- Eksper olabilme şartlarını taşıyanlar, Birlikçe açılacak veya açtırılacak en az üç ay süreli eksperlik kursuna kabul edilirler.

            Eksperlik kursları, Birliğin önerisi üzerine ya da Birliğin görüşü alınarak Müsteşarlığın kararı ile açılır.

            Açılacak kursların tarihi, ücreti, eksperlik eğitimi verilecek sigorta dalları ile bunların kontenjanları Müsteşarlığın görüşü alınarak Birlikçe belirlenir ve başvuru, kayıt ve staja ilişkin bilgilerle birlikte en az bir ay önce Türkiye genelinde satışı en yüksek günlük iki gazetede ilan edilir.

            Sigorta eksperliği kursuna aday ön kayıt başvuruları, nüfus cüzdanının ve öğrenim belgesinin örneği ile birlikte yazılı olarak Birliğe yapılır. Kesin kayıt sırasında adaylardan bu belgelere ilaveten, düzenleniş tarihi altı aydan fazla olmayan ikametgah ve adli sicil belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş beş adet vesikalık fotoğraf alınır.

            Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında sayılan kişiler, kurstan muaf olarak bitirme sınavına katılabileceklerini tevsik eden belgeler ve bu maddenin dördüncü fıkrasında sayılan belgelerle en geç kesin kayıtların son tarihine kadar Birliğe müracaat ederler.

            Bir eksperlik dalı için 10 kişiden az adayın ön kayıt yaptırması halinde o dalda kurs programı açılmaz.

            Sigorta dalları için belirlenen kontenjandan fazla müracaat olduğu taktirde ön eleme sınavı yapılır. Ön eleme sınavı, Üniversitelerce veya Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezince Birliğin görüşü alınarak yapılır ve giriş ücreti adaylarca ödenir.

            Mezun olduğu okulun veya devam ettiği diğer kursların müfredatında bulunan dersleri görmüş ve başarmış olanlar bu derslere, başka bir dalda eksperlik belgesi almak isteyenler ise daha önceki kursta okudukları derslere devam etmeyebilirler, ancak sınavına katılmak zorundadırlar.

            Sigorta eksperliği kursu bitirme sınavları, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı sigorta dalları itibariyle ve bu dallarla ilgili uzmanlık ile genel konularda Müsteşarlığın bir temsilcisi başkanlığında, Birliğin iki temsilcisi ve sınavın yapıldığı dalın öğretmenlerinden oluşan Sınav Kurulunca aşağıdaki esaslara göre yapılır.

            a) Her konudaki yazılı sınavın süresi üç saattir.

            b) Sınavlarda kopya yaptığı, başkasından kopya aldığı veya başkasına kopya verdiği tespit edilenlerin durumu bir tutanakla belgelenir. Bu adaylar sınavda başarılı olamamış sayıldıkları gibi, bir daha eksperlik sınavına da alınmazlar.

            c) Adayların başarılı sayılabilmesi için her bir dersin sınav notunun yüz üzerinden en az altmış, bütün sınavların not ortalamasının ise yüz üzerinden en az yetmiş olması gerekir.

            Sınavda başarılı olamayanlar bir kez daha bitirme sınavına katılabilirler. Bu sınavda da başarılı olamayanlar ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yazılı kişilerden kurs bitirme sınavında iki kez başarılı olamayanlar, Birlikçe açılacak veya açtırılacak kursa devam edip tamamladıktan sonra yeniden bitirme sınavına katılabilirler. Ancak bu kişilere, kursa kayıt esas ve şartlarına ilişkin herhangi bir ayrıcalık tanınamaz.

            Sınav Kurulu, sınav sonuçlarının ikişer nüshası ile sınav cevap kağıtlarını sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Birliğe tevdi eder.

            Sınav sonuçları sınavın yapıldığı mahalde ve görülebilir bir yerde liste ile ilan edilir.

            Birlik, sınav sonuçlarının Sınav Kurulu tarafından kendisine tevdiinden itibaren en geç on iş günü içinde kazananları ve bunların ikametgah ya da yazışma adreslerini üçer adet vesikalık fotoğraflarını eklemek suretiyle Müsteşarlığa bildirir.

            Sınav belgeleri Birlikçe iki yıl süre ile saklanır.

            Sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde stajyer sigorta eksperliği belgesi almak için başvurmayanlar daha sonra belge almak istedikleri taktirde yeniden sınava girmek ve bunun için gerekli belgeleri tevdi etmek zorundadırlar."

           Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigorta Eksperliği Kursundan, Bitirme Sınavından ve Stajdan Muafiyet
            Madde 6- Aşağıda belirtilen kişiler Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı kurs ve sınav ile 7 nci maddesinde yazılı stajdan muaftırlar.

            a) Yüksek okul mezunu olup sigorta ve reasürans şirketlerinin hasar servisinde, teknik müdürlük veya fen müşavirliklerinde beş yıl ve daha fazla süre birinci veya ikinci derece imza yetkisi ile görev yapanlar.

            b) En az lise ve dengi okul mezunu olup Yurt İçi Saklama Payı ve Reasürans Kapasitesini Artırma Sistemini işleten reasürans şirketinin hasar servisinde, teknik müdürlük veya fen müşavirliklerinde beş yıl ve daha fazla süre asistan olarak çalışanlar.

            c) Yüksek okul mezunu olup Türk Loydunda beş yıl ve daha fazla süre sörveyör olarak çalışanlar.

            Bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar kendi seçecekleri bir eksperlik dalında, (c) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar kendi uzmanlık alanına Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eksperlik dallarından konusu itibariyle en yakın dalda Sicile kaydolunmak ve eksperlik belgesi almak için bu durumlarını tevsik eden belgeler ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan belgelerle Müsteşarlığa müracaat ederler.

            Aşağıda belirtilen kişiler Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı kurs ile 7 nci maddesinde yazılı stajdan muaf olarak sözkonusu kursun bitirme sınavına iki kez katılabilirler.
            a) Yüksek okul mezunu olarak gerçek ya da tüzel kişi eksperler nezdinde eksperlik mesleğine ilişkin teknik konularda beş yıl ve daha fazla süre çalışanlar.

            b) Yurt dışında ilgili mevzuatına göre usulüne uygun olarak eksperlik belgesi almış ve o ülkelerde en az bir yıl süreyle fiilen eksperlik yapmış olanlar.

            Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar kendi seçecekleri bir eksperlik dalında, (b) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olanlar yurtdışında aldıkları eksperlik belgesinde belirtilen dala Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eksperlik dallarından konusu itibariyle en yakın dalda sözkonusu kursun bitirme sınavlarına katılabilirler.

            Aşağıda belirtilen kişiler Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı kurstan muaf olarak sözkonusu kursun bitirme sınavına iki kez katılabilirler.

            a) Sigortacılık meslek yüksek okullarından mezun olanlar.

            b) Fakültelerin sigortacılık bölümünden mezun olanlar.

            Bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olanlar kendi seçecekleri bir eksperlik dalında sözkonusu kursun bitirme sınavlarına katılabilirler."

           Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigorta Eksperleri Siciline Kayıt, Staj ve Eksperlik Belgesi
            Madde 7- Birlikçe açılacak veya açtırılacak sigorta eksperliği kursu bitirme sınavında başarılı olanlar Müsteşarlıkça Sicilin stajyer eksperler bölümüne kaydedilir ve kendilerine bu durumu tevsik eden bir yazı verilir.

            Bu kişiler, aynı uzmanlık dalında eksperlik belgesini haiz ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış bir eksper yanında dokuz ay devamlı surette çalışarak staj yapar.

            Yanında staj yapılacak eksper, stajyer eksperin yazılı başvurusu üzerine sigorta eksperleri dernekleri üyelerinden oluşan Staj ve Değerlendirme Komisyonu'nca belirlenir.

            Sigorta eksperleri dernekleri, dernek üye sayısının %1'ine karşı gelen sayıda üye ile Staj ve Değerlendirme Komisyonu'nda temsil edilirler. Komisyonu oluşturmak üzere her bir dernek için bu şekilde hesaplanan üye sayısının, yarım (0.5) ve daha fazla küsuratları tama iblağ edilir. Sigorta eksperleri derneklerinin Komisyon'daki üye sayısı ikiden az olamaz. Komisyonda hangi üyelerinin görevlendirileceğini sigorta eksperleri dernekleri yönetim kurulları tespit eder.

            Komisyon başkanlığı, her takvim yılında dernekler itibariyle dönüşümlü olarak yapılır. Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile en az üç ayda bir toplanır. Toplantılarda her üye bir oya sahiptir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu tercih edilir.

            Eksperler, Komisyona, stajyer eksperlerin staja başladıkları tarihi bildirmek, staj süresince ilgilinin kişisel durumu, çalışması, başarı derecesi hakkında her üç ayda bir, staj bitiminde ise eksperlik yapıp yapamayacağı hakkında kanaatini belirtir gerekçeli bir rapor vermekle yükümlüdürler.

            Stajyerin durumu hakkında eksperin son raporunu vermesinden sonra Komisyon, ara raporları da göz önünde tutarak, stajyerin Sicile kaydedilerek eksperlik belgesi verilmesine, staj süresinin uzatılmasına veya başka bir eksperin yanında stajın yeniden yapılmasına veya stajyerin eksper olamayacağına ilişkin görüşünü Müsteşarlığa yazılı olarak bildirir.

            Müsteşarlık, stajyerin durumuna ilişkin Komisyon görüşü hakkında, gerek gördüğü hallerde yanında staj yapılan eksper tarafından düzenlenmiş ara ve nihai raporlarda yer alan hususları da değerlendirmek suretiyle karar verir.

            Müsteşarlık, verdiği kararın mahiyetine göre sonucu Komisyon ve/veya stajyer ekspere bildirir.

            Müsteşarlıkça stajını başarılı olarak tamamladığına karar verilenler ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan kişilerden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı nitelikleri haiz olanlar, Sigorta Eksperleri Siciline kaydedilir ve kendilerine eksperlik yapabileceği sigorta dalını gösteren eksperlik belgesi verilir.

            Eksperlik faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulmuş tüzel kişiler, Sicile kaydolunmak için;

            a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış şirket ana sözleşmesi ile şirket imza sirkülerinin aslını veya örneğini,

            b) Şirketi imzaları ile bağlayan kişilerin ve ekspertiz yapacakların eksperlik belgelerinin birer örneğini,

            Müsteşarlığa vermeleri gerekir.

            Müsteşarlık, gerekli nitelik ve şartları taşıyanları Sigorta Eksperleri Sicilinin tüzel kişi eksperler bölümüne kaydeder ve keyfiyeti ilgiliye bildirir."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- Eksper, sigorta şirketinin veya sigortalının yazılı veya sözlü başvurusuna dayanarak görevine başlar ve durumu derhal karşı tarafa bildirir. Eksper görevi kabul etmez ise durumu yazılı olarak en geç iki gün içinde başvuru sahibine bildirir. Bildirimde bulunmayan eksper görevi kabul etmiş sayılır.

            Kayıp ve hasar tespitlerinde görevi kabul eden eksper, bu durumu ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Yurt İçi Saklama Payı ve Reasürans Kapasitesini Artırma Sistemini işleten reasürans şirketine bildirir ve hasarın tesbitinde gerekli işbirliğini sağlar.

            Eksper, kayıp ve hasar tespit çalışmalarında, sigorta poliçesinin asıl veya suretinin, mevzuata dayanarak ilgili belge ve defterlerin kendisine ibraz edilmesini isteyebilir, belgelerden suret alabilir. Tespit edilen makul süre içinde belgeler verilmez veya defterler gösterilmez ise, eksper bu durumu tespit ederek incelemesini sonuçlandırır.

            Eksper, kayıp ve hasar tespit çalışmaları sonunda, görevi sigortalının verdiği hallerde sigortacı ile, sigortacının görev verdiği hallerde sigortalı ile hasar miktarı üzerinde mutabakat sağlanmış ise imzalı mutabakatnameyi alarak, ekspertiz raporuna iliştirir. Uyuşma sağlanamayan durumlarda ise eksper, mutabakat sağlanamama nedenlerini içeren bir belgeyi ekspertiz raporuna ekler."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Eksperin Görevi Kabul Yasağı
            Madde 11- Eksper, tarafsızlığını şüpheye düşürecek önemli sebebler varsa ya da taraflardan birisi ile veya bunların yönetim kurulu başkanları, üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, denetçileri, imza yetkisi olanları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245 inci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı derecelerde akraba ise ekspertiz görevini kabul edemez.

            Eksperin, ekspertizi yapılacak değerlerin ve bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin kendisine ait olması, taraflardan birisi ile veya bunların yönetim kurulu başkanları, üyeleri, müdürler kurulu üyeleri, denetçileri, imza yetkisi olanlarıyla bir şeyin satılması, hibe edilmesi, kiraya verilmesi, kiralanması, kullanım hakkı, eksperlik ücreti hariç olmak üzere borç, alacak ilişkisi gibi haller tarafsızlığını şüpheye düşürecek önemli sebeblerden sayılır.

            Yukarıdaki hallerin varlığının sonradan anlaşılması halinde düzenlenen rapor hükümsüzdür."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Eksperi tayin eden taraf, isterse, o iş için ayrıca uzman veya uzmanlar tayin edebilir. Bu suretle tayin edilen uzman veya uzmanların kimlikleri yazılı olarak ekspere bildirir ve ücretleri tayin eden tarafından ödenir.

            Eksper, ekspertiz konusunun kısmen veya tamamen özellik arzetmesi sebebiyle, meydana gelen kayıp ve hasarların neden ve nitelikleri ile miktarının tesbiti, eksperlik bilgisine ilaveten ihtisas konusu özel bilgiler gerektirmesi durumunda, o konuda kendisini kanıtlamış uzman ya da uzmanlardan yararlanabilir. Bu takdirde eksper, uzman işe başlamadan önce uzmanın kimliği ile uzmanlık konusunu kendisini görevlendiren tarafa derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Eksperin tayin ettiği uzmana verilecek ücret, ekspertiz ücretine dahildir."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Raporun Kapsamı ve Taraflara Verilmesi
            Madde 14- Eksperin düzenleyeceği raporun aşağıdaki hususları içermesi gerekir.

            a) İlgililerin adı ve soyadı veya ünvanları, adresleri, varsa hazır bulunan Yurt İçi Saklama Payı ve Reasürans Kapasitesini Artırma Sistemini işleten reasürans şirketinin asistanının adı ve soyadı,

            b) Poliçenin tarih ve numarası, sigorta süresinin başlangıç ve son bulma tarihleri, sigorta bedeli; hasar yerinin durumu ve bu yerde rizikonun gerçekleşmesinden önce bulunan sigorta konusu değerin cinsi, miktarı; hasar ve tazminatın tesbitiyle ilgili diğer hususlar,

            c) Kayıp veya hasara neden olan olayın tarihi,

            d) Zararı meydana getiren rizikonun neden ve niteliği,

            e) Ne gibi kurtarma önlemlerinin alındığı, makul olarak nelerin yapılması gerektiği, kurtarma masraflarının fiili ve muhtemel tutarı ile varsa kurtarılan malların miktarı ve değeri,

            f) Sigorta konusu değerlerin kayıp ve hasar anındaki bedeli, varsa piyasa değeri,

            g) Hasar konusu ile ilgili olduğu tespit edilen diğer sigortalar,

            h) Kayıp veya hasarın miktarı veya oranı,

            ı) Eksperin tayini, işe başlama ve işin son bulma tarihi,

            j) Varsa sigortalıdan veya sigortacıdan alınan mutabakatnamenin tarihi.

            Yukarıda sayılanların dışında, hasarla ilgili olarak incelenen diğer hususların da raporda belirtilmesi gerekir.

            Stajyer eksperlerin düzenleyip imzaladığı ekspertiz raporu, yanında çalıştığı eksperin imzalaması ile geçerli olur.

            Eksperler, ekspertiz raporlarının birer nüshasını, ekspertiz işinin son bulduğu tarihten sonra en geç yedi iş günü içinde taraflara vermekle yükümlüdürler.

            Ekspertiz raporları, sigorta poliçesi hükümleri gözönünde tutularak düzenlenir. Eksperler Birlikçe sigorta dallarına göre belirlenecek tek tip ekspertiz raporu kullanırlar."

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Uyarı, Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması ve Sigorta Eksperleri Sicilinden Silinme
            Madde 17- Müsteşarlıkça re'sen veya şikayet ya da ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda eksperlerin;

            a) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aksine incelemenin sonuçlandırılmasını geciktirmeleri, 11 inci maddesinin hilafına görevi kabul etmeleri, 14 üncü maddesine aykırı olarak ekspertiz işinin son bulduğu tarihten sonra raporunun birer nüshasını yedi iş günü içinde taraflara vermemeleri veya Birlikçe belirlenen tipte ekspertiz raporu kullanmamaları, 15 inci maddesi aksine kurtarma imkanını bildirmemeleri, 16 ncı maddesi hilafına hasar ekspertiz defteri veya bu defteri usulüne uygun tutmamaları fiillerinden birini ya da birkaçını işlediklerinin tespit edilmesi halinde eksper uyarılır.

            b) Uyarı tarihinden itibaren altı ay içinde aynı fiil veya fiilleri mutad şekilde yaptıkları tespit edilirse eksperlik faaliyetleri iki ay süre ile geçici olarak durdurulur ve keyfiyet Birlik ile ekspere bildirilir.

            c) Eksperlik faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına sebep teşkil eden fiil veya fiilleri eksperlik faaliyetine yeniden başlandığı tarihi takip eden altı ay içinde de aynı şekilde yaptıklarının veya Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen zorunluluk ya da yasaklara uymadıklarının veya 4 üncü maddesinde belirlenen şartlardan herhangi birini kaybettiklerinin ya da eksperlik belgesi verildiği sırada 4 üncü veya 6 ncı maddelerde sayılan şartlara veya niteliklere sahip olmadıklarının tesbiti halinde Sicildeki kaydı silinir.

            Sigorta Eksperleri Sicilinden kaydı silinenlerin eksperlik belgesi iptal edilerek keyfiyet Birliğe ve ekspere bildirilir.

            Hakkında bu suretle işlem yapılan eksper, durumun kendisine tebliği üzerine, sahip bulunduğu eksperlik belgesini derhal geri vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uymaması halinde, Müsteşarlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 18- Eksperler, eksperlik belgesi almak ve Sigorta Eksperleri Siciline kaydedilmek için gerekli olan niteliklerinde herhangi bir değişiklik ortaya çıktığı takdirde, değişikliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren durumu yedi iş günü içinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadırlar."

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 20- Reasürörlerin, reasürans sözleşmelerinin özel şartları gereğince Türkiye'de görevlendireceği kişiler hariç, Sigorta Eksperleri Siciline kayıtlı olmayan kişiler sigorta eksperliği yapamazlar. Eksperler uzmanlık sahibi oldukları sigorta dalı dışında eksperlik ifa edemezler.

            Bu hükme uymayanlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına Müsteşarlıkça suç duyurusunda bulunulur."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.