Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2000 Çarşamba Sayı: 24217 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
  
    
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesi ve güven içinde yürütülmesi için, brokerlerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek çalışmalarda etkinliği ve verimliliği artırmaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, hayat, hayat dışı sigorta veya reasürans alanlarında faaliyette bulunan brokerlerde aranılan niteliklere, bunların kuruluşlarına, faaliyetlerine, tutacakları defter, belge ve kayıt düzenine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

            a) Kanun: 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununu,

            b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

            c) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

            d) Sigorta Şirketi: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini,

            e) Reasürans Şirketi: Türkiye'de kurulmuş reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini,

            f) Broker: Hayat, hayat dışı sigorta veya reasürans alanlarından birinde veya bir kaçında brokerlik yapan kişiyi,

            g) Hayat Sigorta Brokerliği: Hayat sigortası yaptırmak isteyenler temsil edilerek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranılarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması işini,

            h) Hayat Sigorta Brokeri: Hayat sigorta brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

            i) Hayat Dışı Sigorta Brokerliği: Hayat dışı sigorta branşlarını yaptırmak isteyenler temsil edilerek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranılarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması işini,

            j) Hayat Dışı Sigorta Brokeri: Hayat dışı sigorta brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

            k) Reasürans Brokerliği: Hayat ve hayat dışı sigorta brokerliğinde yapılan iş ve işlemlerin sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapılması işini,

            l) Reasürans Brokeri: Reasürans brokerliği faaliyetinde bulunan kişiyi,

            ifade eder.
  

İKİNCİ BÖLÜM
BROKERLERDE ARANAN NİTELİK VE ŞARTLAR

            GERÇEK KİŞİ BROKERLERDE ARANAN NİTELİKLER
            Madde 5- Brokerlik yapacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları,

            b) Türkiye'de ikamet etmeleri,

            c) Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

            d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları,

            e) Sigortacılık alanında en az sekiz yıllık mesleki deneyime sahip olmaları.

            TÜZEL KİŞİ BROKERLERDE ARANAN NİTELİKLER
            Madde 6- Türkiye'de tüzel kişi olarak kurulacak brokerlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olması,

            b) Asgari ödenmiş sermayesinin 20 Milyar TL. olması ve faaliyette bulunulacak her bir alan için ilave 10 Milyar TL. sermaye konulması,

            c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

            d) Gerçek kişi kurucuların Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tüzel kişi kurucularının iflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları.

            Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sermaye miktarları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça artırılabilir.

            TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERECEK YABANCI BROKERLER
            Madde 7- Yabancı ülkelerde kurulmuş brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilirler. Bu brokerlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen miktardan az olmaması,

            b) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde başvuru tarihi itibariyle kesintisiz olarak son beş yıldır brokerlik faaliyetinde bulunmaları.

            BROKERLİK FAALİYETİNDE BULUNAMAYACAKLAR
            Madde 8- Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan niteliklere sahip olmayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler brokerlik faaliyetinde bulunamazlar.

            HİSSE DEVRİ
            Madde 9- Bir kişinin, tüzel kişi brokerin sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların sermayenin yüzde 10'unu aşması veya azalması sonucunu veren hisse edinimleri, edinme tarihinden itibaren bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Sermayenin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarda, kurucu ortaklarda aranan şartlar aranır.
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BROKERLERİN FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

            KURULUŞ İZNİ
            Madde 10- Türkiye'de brokerlik yapmak amacıyla şirket kurulması Müsteşarlığın iznine tabidir.

            Tüzel kişi olarak kurulacak brokerler kuruluş izni almak için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

            a) İki adet anasözleşme örneği,

            b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

            c) Gerçek kişi kurucuların adli sicil belgeleri, iflas etmediklerine ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Gerçek Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

            d) Tüzel kişi kurucuların anasözleşmeleri, iflas veya konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin onaylı örneği, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Tüzel Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

            e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

            ŞUBE AÇMA İZNİ BAŞVURULARINDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
            Madde 11- Şube açmak suretiyle Türkiye'de faaliyette bulunacak yabancı brokerler, izin için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

            a) Kendi anasözleşmelerinin bir nüshası,

            b) Türkiye'de şube açılması için, yetkili organları tarafından alınmış kararların bir nüshası,

            c) Son üç yıllık bilanço ve kar-zarar tabloları ile faaliyet raporlarının bir nüshası,

            d) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

            e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

            Yabancı şirketin anasözleşmesi, şube açılmasına ilişkin yetkili organ kararı, bilanço, kar/zarar tabloları ve faaliyet raporları ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre ya da Türkiye'de bir noter tarafından tasdik edilir.

            RUHSAT BAŞVURU SÜRESİ
            Madde 12- Kuruluş izni alanlar iznin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayıp ruhsat almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar. Bu süre içinde başvuruda bulunmayanlara ruhsat verilmez ve durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

            YÖNETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER
            Madde 13- Tüzel kişi brokerlerin yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Tüzel kişi brokerleri temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer nitelikleri haiz bulunması,

            b) Yönetim kurulu üyelerinin tamamının Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, çoğunluğunun ise buna ilave olarak (beş kişilik yönetim kurulu üyeliğinde 3 kişi çoğunluğu oluşturur) aynı maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz bulunması.

            TEKNİK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
            Madde 14- Brokerler yanında çalışacak teknik personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması (yabancıların oturma ve çalışma izni belgelerine sahip olması),

            b) Lise ve dengi okul mezunu veya iki yıllık yüksek okul mezunu olanların sigortacılık alanında en az dört yıllık mesleki deneyime sahip olması,

            c) Dört yıllık yüksek okul mezunu olanların sigortacılık alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olması.

            RUHSAT
            Madde 15- Gerçek kişi brokerler ile kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayan tüzel kişi brokerler faaliyetlerine başlamadan önce hayat veya hayat dışı ya da reasürans alanlarından birinde veya birkaçında faaliyet gösterebilmek için her bir alanda ayrı ayrı Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadırlar.

            Tüzel kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

            a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

            b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının ödendiğine ilişkin belgenin tasdikli bir nüshası,

            c) Faaliyet konularına uygun sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu gösterir belgeler,

            d) Şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler,

            e) Faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulup, bu birimler için yeterli sayı ve nitelikte personel kadrosunun oluşturulduğunu ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini gösterir belgeler,

            f) Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz en az üç teknik personel çalıştırıldığını ve bu teknik personelin niteliklerini gösterir belgeler,

            g) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

            Gerçek kişi brokerlerin ruhsat almak için yapacakları yazılı başvurularına, bu maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) ve (g) bentlerinde istenen belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler eklenir:

            a) Brokerlik yapabilmek için Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıdıklarını gösterir belgeler,

            b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu" ile "Gerçek Kişi Brokerlere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler.

            Ruhsat, Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan edilir ve ilanların yapıldığı gazetelerin birer nüshası ile mesleki sorumluluk sigortalarının poliçeyi düzenleyen sigorta şirketince onaylı bir örneği onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir. Ruhsatın tescil ve ilanı ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmadan önce brokerlik faaliyetine başlanamaz.

            FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI VE RUHSAT İPTALİ
            Madde 16- Brokerler, temsil ettiği kişilerin hak ve menfaatlerine aykırı işlemler yapmaları veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde Müsteşarlıkça uyarılır. Söz konusu fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde faaliyetleri iki ay süre ile Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulabilir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan brokerler, sigorta ve reasürans şirketlerine duyurulmak üzere Birliğe bildirilir.

            Aşağıdaki hallerde brokerlerin ruhsatları Müsteşarlıkça iptal edilir:

            a) Bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi veya verilen süre içinde söz konusu maddelere aykırılıkların giderilmemesi,

            b) Brokerlik faaliyetlerine aralıksız olarak bir yıldan daha uzun bir süre ara verilmesi,

            c) Faaliyetleri daha önce iki ay süre ile geçici olarak durdurulmuş brokerlerin, bir defa daha aynı fiili tekrar etmeleri.

            Müsteşarlıkça ruhsatları iptal edilen brokerler keyfiyetin kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde bu hususu ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirirler. Ruhsat iptali, Birlik tarafından da yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan ettirilir ve gazetelerin birer nüshası onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.

            TUTULACAK DEFTERLER
            Madde 17- Brokerler, kanunen tutulması zorunlu olan defterlerden başka, birbirini takip eden sayfa numaralı, noterce onaylanmış aşağıdaki defterleri de tutmak zorundadırlar:

            a) Teklifname Kayıt Defteri: Bu deftere, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenin yaptığı teklifnamenin veriliş tarihi, adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi, yapılmak istenen sigorta sözleşmesinin süresi ve rizikonun türü ile teklif alınan sigortacıların unvanı, teminat ve muhtemel prim tutarı kaydedilir.

            b) Sigorta Sözleşmesi Kayıt Defteri: Bu deftere, varsa sigorta teklifnamesinin tarihi, sigorta ettirenin, sigortalının ve varsa lehdarının adı, soyadı, adresi, poliçe ve eklerinin numarası, poliçenin tanzim ve sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, rizikonun türü, prim ve ayrıntısı kaydedilir.

            c) Reasürans Sözleşmesi Kayıt Defteri: Bu deftere, varsa reasürans teklifnamesinin tarihi, sigorta şirketinin ve reasürörün ticari unvanı, adresi, belge numaraları, reasürans sözleşmesinin tanzim, başlangıç ve bitiş tarihi, rizikonun türü ve ayrıntısı kaydedilir.

            Brokerler bu maddede belirtilen defterleri elektronik ortamda tutmak zorundadır.

            MALİ TABLOLAR
            Madde 18- Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak yıllık olarak düzenlenen mali tablolar; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya genel müdür ile sorumlu muhasebeci veya muhasebe müdürü tarafından imzalanmış olarak hesap dönemini takibeden iki ay içinde yazılı ve elektronik ortamda Müsteşarlığa gönderilir.

            Gerçek kişi brokerler de aynı süre içinde söz konusu mali tabloları Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

            Müsteşarlık, mali tabloları üçer veya altışar aylık dönemler halinde istemeye yetkilidir.

            DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
            Madde 19- Tüzel kişi olarak kurulmuş brokerlerde ortakların ve şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin değişmesi halinde, gerekli niteliklere sahip olduklarını gösterir belge ve "Gerçek Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu", "Tüzel Kişi Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" veya "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa bildirilir.

            Brokerler, faaliyetlerine son vermeleri halinde durumu, faaliyete son verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Müsteşarlığa bildirirler.
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK

            KOMİSYON
            Madde 20- Brokerler sigorta veya reasürans şirketlerinden brokerlik komisyonu dışında hiçbir surette menfaat sağlayamazlar.

            Brokerler alacakları komisyon tutarını sözleşmenin akdinden önce temsil ettiği kişilere açıklamak zorundadırlar. Talep halinde komisyon miktarı yazılı olarak temsil edilen kişiye bildirilir.

            ORTAKLIK VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
            Madde 21- Brokerler;

            a) Sigorta ve reasürans şirketleri ile acente, prodüktör ve sigorta hasar eksperlerinde doğrudan veya dolaylı yüzde 10 ve daha fazla hisseye sahip olanları,

            b) Sigorta ve reasürans şirketleri, acente, prodüktör ve sigorta hasar eksperliği yapmakta olanları,

            c) Sigorta ve reasürans şirketleri, acenteler, prodüktörler ve sigorta hasar eksperleri nezdinde yönetici ve teknik personel olarak çalışmakta olanları, ortak olarak kabul edemezler ve yanlarında çalıştıramazlar.

            TEKLİFLER
            Madde 22- Brokerler, temsil ettiği kişilerin aksine bir talebi olmadığı takdirde en az üç sigorta veya reasürans şirketinden teklif almak, bu teklifleri ve karşılaştırmalı fiyatları temsil ettiği kişilere bildirmek zorundadırlar.

            PORTFÖY SINIRLANDIRILMASI
            Madde 23- Brokerlerin, yıl sonu itibariyle bir sigorta veya reasürans şirketine sağlayacakları prim hasılatı toplam prim hasılatının yüzde 50'sini aşamaz. Bir poliçeye ait prim hasılatı toplam prim hasılatının yüzde 20'sini aşıyorsa, bu poliçe hesaplamada dikkate alınmaz.

            Brokerlerin aynı sermaye grubuna dahil olan sigorta veya reasürans şirketlerine sağlayacakları prim hasılatı, toplam prim hasılatının yüzde 75'inden fazla olamaz. Bu fıkranın uygulanmasında aynı sermaye grubundan maksat doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin yüzde 51'i veya daha fazlasının aynı sermaye grubuna ait olmasıdır.
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM ESASLARI, YÜKÜMLÜLÜKLER VE YASAKLAR

            DENETİM ESASLARI
            Madde 24- Brokerlerin bütün iş ve işlemleri, Kanunda belirtilen esaslara göre denetlenir.

            Brokerler, sigortacılık mevzuatına göre denetleme, inceleme ve soruşturmaya yetkili olanların, mevzuat hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri vermeye ve isteyecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.

            DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
            Madde 25- Brokerler, mevzuata ve temsil ettiği kişiler tarafından kendilerine verilen talimatlara uygun hareket etmek, bu kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, sigortacılık icaplarına uymak ve görevlerini iyi niyet ve dürüstlükle yürütmek, doğru bilgi vermek ve tazminat ödemelerinde taraflara yardımcı olmakla yükümlüdürler.

            Brokerlerin ticari unvanlarında "sigorta brokeri" veya "reasürans brokeri" ibaresinin bulundurulması zorunludur. Brokerlik ruhsatı olmayanlar unvanlarında "sigorta brokeri" veya "reasürans brokeri" ibaresine yer veremezler.

            MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
            Madde 26- Brokerler, toplam teminatı, bir yıl içerisinde aracılık ettikleri sözleşmeler dolayısıyla tahakkuk ettirilen komisyon tutarının yüzde 60'ından az olmamak üzere her yıl mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Söz konusu toplam teminat tutarı, her halükarda tüzel kişi brokerler için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen asgari sermayenin beş katından, gerçek kişi brokerlerde ise üç katından aşağı olamaz.

            Brokerler, bir yıl içerisinde aracılık ettikleri sözleşmelere ilişkin olarak tahakkuk ettirilen toplam prim hasılatının yüzde 10'unun veya daha fazlasının ait olduğu sigorta şirketlerine mesleki sorumluluk sigortası yaptıramazlar.

            Yeni kurulan brokerler ruhsat aldıkları tarihten yıl sonuna kadar olan dönemi kapsayan ve teminat miktarı birinci fıkrada belirtilen asgari tutarlardan az olmamak üzere mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.

            Brokerler, 1 Ocak - 31 Aralık dönemini kapsayan mesleki sorumluluk sigortalarının poliçesinin sigorta şirketince onaylı bir nüshasını her yıl Ocak ayının sonuna kadar Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

            Brokerler, brokerlik sözleşmesine mesleki sorumluluk sigortasının hangi şirket tarafından yapıldığını, poliçe numarasını, sözleşmenin geçerlilik süresini ve teminat miktarını eklemek zorundadır.

            TAZMİNAT ÖDEME YASAĞI
            Madde 27- Brokerler, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemezler.

            TİCARİ FAALİYET YASAĞI
            Madde 28- Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamazlar.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 29- Bu Yönetmelikle, 26/12/1994 tarihli ve 22153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alan brokerler 15 inci maddede belirtilen faaliyette bulunacakları alan veya alanları Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Müsteşarlığa bildirmek ve ruhsatlarını yenilemek zorundadır. Yeni ruhsat verilinceye kadar mevcut ruhsatlar geçerlidir.

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde talep edilmesi halinde, kuruluş ve ruhsat işlemleri için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari sermaye miktarı hariç yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.