Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2002 Salı Sayı: 24700 (Asıl) 

Devlet Bakanlığından

SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
   

   
             Madde 1- 1.11.2000 tarihli ve 24217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği'nin değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 5- Brokerlik yapacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

             a) Ticari işletme şeklinde kurulmaları,

             b) Türkiye'de ikamet etmeleri,

             c) Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

             d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları,

             e) Sigortacılık alanında en az sekiz yıllık mesleki deneyime sahip olmaları."

 

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7- Türkiye'de faaliyet gösterecek gerçek kişi yabancı brokerlerin 5 inci maddede sayılan nitelikleri taşımaları ve Müsteşarlığa başvurdukları tarih itibariyle kendi ülkelerinde veya diğer yabancı ülkelerde son beş yıl kesintisiz olarak brokerlik yapmış olmaları ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması gerekir.

             Yabancı ülkelerde kurulmuş tüzel kişi brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilirler.

             Türkiye'de şube açacak brokerlerin;

             a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen miktardan az olmaması,

             b) Müsteşarlığa başvurdukları tarih itibariyle, kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde kesintisiz olarak son beş yıl brokerlik faaliyetinde bulunuyor olmaları ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması,

             gerekir.

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 10- Türkiye'de brokerlik yapmak amacıyla ticari işletme veya şirket kurulması Müsteşarlığın iznine tabidir.

             Gerçek kişi broker olarak kurulacak ticari işletmelerin kuruluş izni için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvurulur:

             a) Nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi, iflas, konkordato ilan etmediğine dair belge, dört yıllık yüksek okul diplomasının noter tasdikli örneği, sigortacılık alanında sekiz yıllık mesleki deneyimi tevsik eden belgeler, gerçek kişi brokerlere ilişkin bilgi formu ve bu formdaki bilgileri tevsik eden belgeler,

             b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

             c) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

 

             Tüzel kişi broker olarak kurulacak şirketlerin kuruluş izni için aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvurulur:

             a) İki adet anasözleşme örneği,

             b) Şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yapılabilirlik Raporu",

             c) Gerçek kişi kurucuların nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Gerçek Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

             d) Tüzel kişi kurucuların anasözleşmeleri, iflas veya konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin onaylı örneği, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Tüzel Kişi Kurucu Ortaklara İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri tevsik edici belgeler,

             e) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler."

 

             Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 15- Kuruluş ve tescil işlemlerini tamamlayan gerçek ve tüzel kişi brokerler faaliyetlerine başlamadan önce hayat veya hayat dışı ya da reasürans alanlarından birinde veya birkaçında faaliyet gösterebilmek için her bir alanda ayrı ayrı Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadırlar.

             Gerçek kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

             a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

             b) Faaliyet konularına uygun;
 

             1- Sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu,

             2- Hizmet birimlerinin kurulup bu birimler için yeterli sayıda idari ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz teknik personel kadrosunun oluşturulduğunu, teknik personelin niteliklerini, personel görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini,

             tevsik eden belgeler.

             Brokerlik faaliyetine ilişkin işlemlerin kendisi tarafından yürütüleceğini beyan eden gerçek kişi brokerlerde bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) no'lu alt bendinde belirtilen belgeler aranmaz.

 

             Tüzel kişi brokerler ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa başvururlar:

             a) Ticaret sicili tasdiknamesinin bir örneği,

             b) Asgari ödenmiş sermaye miktarının tamamının ödendiğine ilişkin belgenin tasdikli bir nüshası,

             c) Faaliyet konularına uygun sağlıklı bir yönetim, gerekli muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş ve teknik donanımın sağlanmış olduğunu gösterir belgeler,

             d) Şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin ikametgah belgeleri (yabancılarda oturma ve çalışma izni belgeleri), adli sicil belgeleri, iflas ve konkordato ilan etmediklerine dair belgeler, mezun olunan okul diplomasının onaylı bir örneği ile şekli ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilen "Yöneticilere İlişkin Bilgi Formu" ve bu bilgileri gösterir belgeler,

             e) Faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulup, bu birimler için yeterli sayı ve nitelikte personel kadrosunun oluşturulduğunu ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini gösterir belgeler,

             f) Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki nitelikleri haiz en az üç teknik personel çalıştırıldığını ve bu teknik personelin niteliklerini gösterir belgeler,

             g) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

             Ruhsat, Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile yurt düzeyinde trajı en yüksek on gazeteden ikisinde ilan edilir ve ilanların yapıldığı gazetelerin birer nüshası ile mesleki sorumluluk sigortalarının poliçeyi düzenleyen sigorta şirketince onaylı bir örneği onbeş gün içinde Müsteşarlığa gönderilir. Ruhsatın tescil ve ilanı ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmadan önce brokerlik faaliyetine başlanamaz."

 

             Yürürlük

             Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.