Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali suçları Araştırma Uzmanları görev ve Çalışma Yönetmeliği                                  
Resmi Gazete Tarihi:20.08.1998 PerşembeSayı: 23439 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:
Maliye Bakanlığından   
  
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ VE KAPSAM 
            Madde 1- Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanlarının göreve alınmaları, meslekte yükselmeleri ile çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Bakanlık : Maliye Bakanlığını, 

            Başkanlık : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını, 

            Başkan : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını, 

            Başkan Yardımcısı : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısını, 
İnceleme Elemanları: Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilen Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını, 

            Uzman : Mali Suçları Araştırma Uzmanını, 

            Uzman Yardımcısı : Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısını, 

            ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

            MALi SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLARININ GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLARI 
            Madde 4- Mali Suçları Araştırma Uzmanları; 

            a) Karaparanın aklanması suçu ile ilgili olarak veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

            b) Başkanlığın görev alanına giren konularda, mevzuat ve uygulamayla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve eğitici çalışmalara katılmak, 

            c) Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarına gerektiğinde katılmak, 

            d) Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yayınları takip etmek, 

            e) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak, 

            ile görevlidirler. 

            Uzmanlar, Başkana veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına doğrudan bağlı olarak çalışırlar. 

            Uzmanlar, kendilerine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA GİRİŞ, YETİŞTİRİLME, ATAMA USUL VE ESASLARI

            MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA GİRİŞ 
            Madde 5- Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, giriş sınavı sonucunda Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavında başarılı olanlar Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanırlar. 

            SINAVIN YAPILIŞ BİÇİMİ 
            Madde 6- Giriş sınavı, Bakanlıkça 25/9/1995 tarih ve 22415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği gereğince ÖSYM Başkanlığına yaptırılan seçme sınavını kazananlar arasında yapılır. 

            Bakanlıkça seçme sınavı yaptırılmayan dönemlerde, Başkanlık, ihtiyaç duyması halinde giriş sınavına katılacak adayları belirlemek amacıyla ÖSYM Başkanlığına müstakilen seçme sınavı yaptırabileceği gibi kendisi de müstakilen seçme sınavı yapabilir. Müstakilen yaptırılacak seçme sınavlarına ilişkin esaslar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yurt düzeyinde yayınlanan iki ayrı günlük gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

            Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar giriş sınavını kazanmış sayılırlar. 

            GİRİŞ SINAVININ DUYURULMASI 
            Madde 7- Giriş sınavının Başkanlıkça belirlenen yer, tarih ve diğer koşulları seçme sınavını kazanan adaylara yazılı olarak duyurulur. Adaylara, başvuru için en az 15 gün süre tanınır. 

            GİRİŞ SINAVININ ŞARTLARI 
            Madde 8- Uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir; 

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

            b) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, 

            c) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak, 

            d) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak, 

            e) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak. 

            GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU VE İSTENECEK BELGELER 
            Madde 9- Uzman yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, Başkanlığa, şekli Başkanlıkça belirlenen talep formu ile başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. 

            Giriş sınavına girecek adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir. 

            a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, 

            b) Yükseköğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

            c) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, 

            d) Dört adet vesikalık renkli fotoğraf, 

            e) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, 

            f) Adli sicil belgesi, 

            g) Sağlam olduklarına dair tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 

            Bu belgelerden hangisinin sınavdan önce, hangisinin yazılı ve sözlü sınavlar kazanıldıktan sonra isteneceği Başkanlıkça belirlenir. 

            Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler. 

            SINAV YERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ 
            Madde 10- Yazılı sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde, sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. 

            Aranan şartları taşıyan adaylara Başkanlıkça fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur. 

            SINAV KURULU 
            Madde 11- Sınav kurulu, Bakanlık Makamının onayı ile Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, başkan yardımcıları ve uzmanlar arasından seçilecek beş üyeden oluşur. 

            Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir. 

            SINAV KONULARI 
            Madde 12- Yazılı sınav konuları şunlardır: 

            a) İktisat Grubu; 
            - Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat, 
            - İşletme İktisadı, 
            - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. 

            b) Maliye Grubu; 
            - Kamu Maliyesi, (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe ve Borçlanma) 
            - Maliye Politikası. 

            c) Hukuk Grubu; 
            - Hukukun Temel İlkeleri; 
            - İdare Hukuku, (Genel Hükümler-İdari Yargı) 
            - Medeni Hukuk, (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç) 
            - Ceza Hukuku, (Genel Hükümler) 
            - Ticaret Hukuku, (Ticari işletme-Şirketler-Kıymetli Evrak) 
            - Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler) 
            - İcra ve İflas Hukuku, (Genel Hükümler) 

            d) Muhasebe Grubu; 
            - Genel Muhasebe. 
            e) Yabancı Dil, (İngilizce, Fransızca, Almanca) 

            Başkanlık, sınav konularında değişiklik yapmaya yetkilidir. 

            YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 13- Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. 

            Yazılı sınavın, konu grupları itibarıyla ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 60 puan olması gerekir. 

            YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
            Madde 14- Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak veya Başkanlıkça uygun görülen yerlere asılmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavda başarılı olan adayları gösterir sözkonusu ilanlarda sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir. 

            SÖZLÜ SINAV YAPILMASI 
            Madde 15- Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri gözönünde bulundurulur. 

            SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 16- Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder. 

            GİRİŞ SINAV NOTU 
            Madde 17- Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. 

            Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. 

            Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

            Giriş sınavında başarılı olanların adları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve sınavı kazananlara da ayrıca bir yazı ile bildirilir. 

            GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU ANLAŞILANLAR 
            Madde 18- Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan, talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

            YETİŞTİRME PROGRAMI 
            Madde 19- Uzman yardımcılarının yetiştirilme programları Başkanlıkca düzenlenir. Bu dönemde yardımcıların meslek ve mevzuat konusundaki bilgilerini geliştirici seminer ve kurslar düzenlenir. Yardımcıların, yabancı dil ve bilgisayar bilgilerinin geliştirilmesi için eğitim kurumlarında ders görmelerine imkan sağlanabilir. 

            Uzman yardımcıları göreve atanmalarından itibaren onsekiz ay, inceleme elemanları veya uzmanların refakatinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda başarılı bulunan ve olumlu tezkiye alan uzman yardımcıları, Başkanlığın da uygun görüşü ile uzmanların tabi olduğu esaslar dairesinde tek başına yetkili kılınabilir. 

            Uzman yardımcıları, onsekiz ayı tamamladıktan sonra (bu süreye, ücretsiz izinde ve askerlikte geçen süre dahil değildir) Başkanlığın faaliyet alanına giren bir konuda ilgili Başkan Yardımcısının tasvibiyle bir tez konusu seçer. Seçilen tez konusu yazılı olarak Başkanın onayına sunulur ve onayı müteakip kesinleşir. Uzman yardımcısı tez konusunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren tezini hazırlamaya başlar ve en geç yeterlik sınavı tarihinden iki ay önce Başkanlığa teslim eder. 

            YETİŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 20- Uzman yardımcılarının; hazırlamış oldukları tez ve raporları ile Başkanlıkça düzenlenen kurs ve seminerlerde aldıkları notları, çalışkanlık, beceri, tutum ve davranışları, refakatinde çalıştıkları inceleme elemanları veya uzmanların verdikleri tezkiyeler de dikkate alınarak, yeterlik sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve 100 puan üzerinden yetişme genel notu verilir. 

            YETERLİK SINAVI 
            Madde 21- Aylıksız izinde ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere uzman yardımcılığında üç yılını dolduranlar yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 

            Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının, görev alanlarını ilgilendiren mevzuatla ilgili bilgileri ve mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yapılır. 

            Yeterlik sınavı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılır. 

            YETERLİK SINAV KONULARI 
            Madde 22- Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. 

            a) 4208 sayılı Kanun ve bu Kanun ile ilgili mevzuat, 
            b) Sermaye piyasası mevzuatı, 
            c) Bankacılık mevzuatı, 
            d) Kambiyo mevzuatı, 
            e) Vergi hukuku, 
            f) Ceza hukuku, 
            g) Ticaret hukuku, 
            h) Karapara aklama teknikleri, 
            ı) Karaparanın aklanmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat. 

            Yeterlik sınavı, konular itibariyle gruplandırılarak ayrı bölümler halinde yapılabileceği gibi, tüm konular birleştirilerek de yapılabilir. 

            YETERLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 23- Yeterlik değerlendirme notu yazılı ve sözlü yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 20'nci maddesine göre verilen yetişme genel notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. 

            Başarılı sayılmak için, yazılı sınav, sözlü sınav ve yetişme genel notunun ayrı ayrı 60 ve bunların aritmetik ortalamasının da 70'den az olmaması gereklidir. 

            UZMAN YARDIMCILIĞINDAN ÇIKARILMA 
            Madde 24- Refakat çalışması sonuçları ve almış oldukları tezkiyelere göre uzmanlıkta başarılı olamayacağı anlaşılan veya mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar yeterlik sınavı beklenmeksizin uzman yardımcılığından çıkarılır. 

            Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı olamayanlar ve haklı bir mazereti olmadığı halde yeterlik sınavına katılmayanlar yeniden yeterlik sınavına alınmazlar ve uzman yardımcılığından çıkarılırlar. 

            Bu madde gereğince uzman yardımcılığından çıkarılanlar Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun başka bir kadroya atanırlar. 

            MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA UZMANLIĞINA ATANMA 
            Madde 25- Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan uzman yardımcıları mali suçları araştırma uzmanı kadrolarına atanırlar. 

            Uzmanlığa, Başkanlıkta uzman yardımcılığı yaparak yeterlik sınavında başarılı olanlar dışında atama yapılamaz. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET İÇİ EĞİTİM

            HİZMET İÇİ EĞİTİM 
            Madde 26- Başkanlık, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenleyebilir ve bu programların yurt içinde ve yurt dışında uygulanmasına imkan sağlayabilir. 

            Uzmanların en az bir yabancı dil bilmesi esastır. Bu amaçla uzmanların ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin artırılması amacıyla yabancı dil kurslarına katılmalarına imkan sağlanabilir. 

            Mesleğinde başarılı uzmanlar, Başkanlıkça belirlenecek programlar çerçevesinde mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak, yabancı dil bilgisini ilerletmek ve gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere en fazla altı ay süreyle yabancı ülkelere gönderilebilirler. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            ÇALIŞMA PROGRAMLARI VE ÇALIŞMA SONUÇLARI 
            Madde 27- Uzmanların çalışma programları Başkanlıkça düzenlenir. 

            Uzmanlar, yaptıkları her türlü çalışmanın sonucunu yazı veya raporlar düzenlemek suretiyle Başkanlığa bildirirler. Raporların türü ve şekli Başkanlıkça belirlenir. 

            MESLEK KIDEMİ 
            Madde 28- Uzmanlığa atananların meslekte kıdem sırası, yeterlik sınavlarının tarihlerine ve sınav derecelerine göre belirlenir. 

            KİMLİK BELGESİ 
            Madde 29- Uzmanlara Başkanlıkça belirlenen ve Başkan tarafından imzalanan kimlik belgesi verilir. 

            Geçici Madde 1- 4208 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden yapılan sınavı kazanarak Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına atananlar yeterlik sınavını başarmış sayılırlar. 

            Geçici Madde 2- 4208 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden uzmanlığa aynı tarihte atananların meslekte kıdem sırası, denetmenliğe ve uzmanlığa başlama tarihleri esas alınarak belirlenir. 

            Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.