Vergi Mevzuatı

                                 

Resmi Gazete Tarihi:11.03.2005 Cuma Sayı: 25752 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:

 

Maliye Bakanlığından   
  

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

   
           Madde 1 - 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. Matbaa işletmecisinin, basımı yapılacak belgelere seri ve müteselsil sıra numarası verebilecek ve Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi formunu elektronik ortamda (kağıt ortamında göndermesine Bakanlıkça izin verilenler hariç) Bakanlığa gönderebilecek teknik donanıma sahip olması ve bu durumun yetkili makamlara belgelendirilmesi;"

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 - Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.

Elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını  ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecilerinin bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu kağıt ortamında göndermelerine izin vermeye ve bu yetkiyi mahalline devretmeye Bakanlık yetkilidir."

Madde 3 - Aynı Yönetmelik ekinde yer alan "213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik Gereğince, Bakanlık veya Defterdarlıklar ile Matbaa İşletmecileri Arasında Yapılacak Tip Anlaşma"  metninin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşletmeci, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin olarak, örneği Yönetmeliğe ekli bilgi formunu düzenleyecek ve elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir. Basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilecek ve iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilecek, diğer nüshası ise işletmeci tarafından muhafaza edilecektir.

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı  belgelere ilişkin  bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir.

Bakanlıkça, bilgi formunu kağıt ortamında göndermesine izin verilen matbaa işletmecisi bu formu dört nüsha düzenleyecek ve  belgeyi teslim alan ile birlikte imzaladıktan sonra, bunlardan bir nüshası kendisinde kalmak üzere, birini mükellefe, birini mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, diğerini ise kendisinin bağlı bulunduğu defterdarlığa belgelerin teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar verecektir. Kendisinde kalan nüshasını düzenleme tarihini takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edecektir."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 5 - Bu Yönetmelik 1/4/2005 tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.