Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:  24.08.1999 Salı Sayı: 23796 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından  
  
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
     
             Madde 1- 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girer." 

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir. 

             "m) Ceza: Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezasını, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasını," 

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Bölge müdürlüğünün kurulduğu il dışındaki iller ile ilçelerde inceleme raporu ile tarhı öngörülen vergi miktarının her bir dönem ve her bir vergi türü itibarıyla onmilyar lirayı aşması halinde, komisyona gelirler bölge müdürü veya görevlendireceği yardımcılarından biri (herhangi bir nedenle bölge müdür yardımcısı katılamayacaksa bölge müdürünün belirleyeceği bir vergi denetmeni) başkanlık eder. Bu fıkradaki miktarı genel tebliğlerle azaltmaya veya yükseltmeye Bakanlık yetkilidir." 

             Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

             "Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra mükellefin herhangi bir mücbir sebeple toplantıya katılamayacak olması veya komisyonun herhangi bir nedenle toplanamaması hallerinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün belirlenen ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek bir başka tarihe ertelenebilir." 

             Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "d) Uzlaşılan ceza miktarı," 

             "Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza miktarı belirtilir." 

             Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca, üzerinde uzlaşılan ceza hakkında Kanunun 376 ncı maddesi hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep edemezler." 

             Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Madde 17- Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler." 

             Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir." 

             Madde 9- Bu Yönetmelik 14/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.