Sermaye Piyasası Mevzuatıı                                  
Resmi Gazete Tarihi:23.03.1987 Pazartesi Sayı: 19409 (Asıl) Düstur Tertip:4 Cilt:1Sahife:
Maliye ve Gümrük Bakanlığından   
  
ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
            213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 2686 sayılı Kanunla değişik 85 inci maddesi gereğince teşkil olunan Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından hazırlanan "Zirai Kazanç Ölçülerinin Tesbiti Hakkında Yönetmelik" ve eki cetvellerin yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 2/1/1987 
tarihli ve GEL : ZRK- 25592 - 5 / 05326 sayılı yazısı üzerine, anılan kanunun 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/2/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
 
            AMAÇ   
            Madde 1 - Zirai kazanç ölçüleri; gerçek veya götürü usulde vergiye tabi çitfçilerin beyan ettikleri hasılat ile ziraat birimlerinden (dekar,  hayvan ve meyve ağacı sayısı gibi) almaları gereken ürünler arasında  randıman, fiyat, işçilik ve maliyet açısından karşılaştırma ve kontrolu sağlamak amacıyla tesbit edilir. Tesbit edilecek ölçüler, zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tesbit edenlerin beyan ettikleri giderlerin kontrolu amacıyla da kullanılabilir. 

            Götürü gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin beyan ettikleri hasılata uygulanacak götürü gider emsalleri için Vergi Usul Kanununun 45 inci maddesinin ikinci bendindeki oranlar esas alınır. 

            Madde 2 - Zirai Kazanç Ölçüleri : 

            a) Yıllık istihsal değeri, 

            b) Götürü gider emsali, 

            c) Ortalama randıman miktarı, 

            d) Ortalama işçilik tutarı, 

            e) Ortalama maliyet bedeli, 

            f) Ortalama satış fiyatından, meydana gelir. 

            Bu ölçüler Vergi Usul Kanununun 45 inci maddesinde ayrı ayrı tanımlanmıştır. 

            ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESBİTİ  
            Madde 3 - Zirai Kazanç Ölçülerinin tespiti Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesinde öngörülen esaslar çerçevesinde Zirai Kazançlar İlk komisyonlarınca takdir ve tespit olunur. Bu ölçülerin tespitinde dekar (dönüm) bin metrekarelik toprak parçası olarak kabul edilir. 

            ZİRAİ KAZANÇLAR İL KOMİSYONU  
            Madde 4 - Zirai Kazançlar İl Komisyonu Valinin başkanlığında Defterdar, Gelir Müdürü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü, il Merkezindeki T.C. Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş üç üyeden  oluşur. Ormancılığa ilişkin konuların görüşülmesinde komisyona ayrıca Orman İşletme Müdürü veya tevkil edeceği bir temsilci katılır. 

            Zirai Kazançlar İl Komisyonu üyelerinin seçilmesi ile ilgili esaslar Vergi Usul kanununun 84 üncü maddesinde belirtilmiştir. 

            ZİRAİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE BİRİMLERİ  
            Madde 5 - Zirai ürün çeşitlerini ve birimlerini gösterir bir liste Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından hazırlanarak (Ek 6 cetvel halinde)  bu Yönetmeliğe eklenmiştir. 

            İl komisyonları tarafından zirai kazanç ölçülerinin takdir ve tesbiti, bu listelerde kayıtlı ürün çeşitleri ve birimleri esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 

            Zirai kazanç ölçüleri tesbit edilen her bölge için ürün çeşitlerine göre aynı mahiyetteki listeler il komisyonları tarafından hazırlanacaktır. 

            Listede bulunmayan bir ürün türüne rastgelindiğinde, bu ürün listeye eklenecek ve birimi Merkez komisyonundan sorulacaktır. 

            İLİN BÖLGELERE AYRILMASI  
            Madde 6 - Bir ilin çeşitli bölgelerinde, doğal ve ekonomik şartların değişik olmasından dolayı zirai kazanç ölçüleri farklı olabilir. Bu durumda, aralarında önemli farklar bulunan bölgeler ayrılmak ve her bölge için ürün çeşitleri ve birimleri listesi ayrı ayrı hazırlanmak veya zirai kazanç ölçüleri ayrıca gösterilmek suretiyle takdir ve tesbitler yapılır. 

            BÖLGE AYIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
            Madde 7 - a) Doğal Şartlar 

            Zirai üretimi etkileyecek doğal şartların başında arazi durumu, iklim, bölgenin doğal zenginlikleri ile bitki örtüsü gelir. Araziler tarımsal açıdan kıraç, taban ve sulu olmak üzere üçe ayrılır. Bu ayırım, bölgelerin ayrılmasında olduğu kadar aynı bölge içinde ürün verimini tesbit ederken de kullanılabilir. 

            Bölge ayırımı yapılırken ; 
            i)Toprağın; yükseklik, yöney (maraz) ve eğimi ile fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

            ii)Bölgenin iklim (sıcaklık, yağış, rüzgar gibi) durumu, 

            iii)Doğal şartların meydana getirdiği bitki ve hayvan ürünlerinin özellikleri (Niğde'nin dermason fasulyesı, Samsun'un kokulu tütünü gibi) dikkate alınacaktır. 

            b) Ekonomik Şartlar 

            Bölgesel ayırım yapılırken, zirai faaliyetleri etkilemesi bakımından önemli farklar doğurabilecek : 
            i)Ulaşım durumu (yol araç imkanları), 

            ii)Ürünlerin korunması, depolanması, sürüm ve satış şartları, satış organizasyonu, 

            iii)Çiftçilerin teşkilatlanma durumu (kooperatifleri ve birlikleri), 

            iv)Maliyet unsurlarındaki farklar, 

            v)Ürün fiyatları, 

            dikkate alınacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ZİRAİ KAZANÇ, ÖLÇÜLERİN TESBİT ŞEKLİ 

            ORTALAMA RANDIMAN MİKTARININ TESBİTİ  
            Madde 8 - Ortalama randıman : Zirai faaliyetlerde birim olarak kabul  edilen ölçüler başına, yıl içinde elde edilebileceği tahmin olunan ürün ve yan ürün veya ürünlerin ortalama miktarıdır. 

            a) Tarla, bağ, bahçe ziraatında dekar,birim olarak kabul edildiğinden, bir dekardan alınabilecek ürün ile sap, saman gibi yan ürünlerin miktar olarak tamamı ortalama randımanı verir. 

            Meyve ziraatında birim, ağaç adedi veya dekar olduğundan, bir ağaçtan veya dekardan alınabileceği tahmin ve takdir edilen ortalama meyve miktarı, o ürün için ortalama randımanı gösterir. 

            b) Hayvancılıkta birim hayvan adedi olduğundan, bir hayvandan alınabilecek süt, yavru, kıl, yapağı, tiftik gibi ürünler, o hayvan türü için ortalama randımanı ifade eder. 

            c) İşlenmiş zirai ürünlerde hammadde birim; kilogram, litre, adet gibi ölçülerden oluştuğundan mamul ve yarı mamul maddeler toplamı ortalama randımanı verecektir. Bir kilogram zeytinden ikiyüzelli gram yağ, bir  kilogram sütten dokuzyüz gram yoğurt gibi, 

            d) Su ürünlerinde ortalama randıman tesbiti, 

            i) İç sularda (göl, gölet ve akarsular dahil), 

            ii) Denizlerde, olmak üzere ayrı ayrı yapılır. 

            Su ürünlerinde randıman tespiti, denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında (Dalyan, Voli yerleri ve benzeri) hektar veya dekar, iç sularda (Göl, gölet ve akarsularda) dekar, balık yetiştiriciliği yapılan kültür işletmeciliğinde m3 olarak birim alandan alınabilen balık miktarı üzerinden yapılır. Sınırları belirlenemeyen üretim alanlarında randıman tespiti yapılmaz. 

            Satış birimi su ürünlerinde kg.'dır 

            Ortalama randıman belirlenirken Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarından ararlanılır. Bağ, bahçe, meyve ve hayvan gibi, ürün vermeleri belli zamana bağlı ziraat kollarında, ortalama randımanı belirlerken her bölgenin özelliklerine göre normal ürün çağına ermiş, belli verim yaşına gelmiş birimlerin dikkate alınması gerekir. 

            Orman ürünlerinde ise; amanejman planları yapılmış ormanlarda ortalama randıman planlarda verilen artımın (eta) ortalama miktarı kabul edilir. 

            Orman ürünlerinde kullanılacak olan (tomruk, direk, kağıt  ve selüloz odunu, ambalajlık odun ve diğer sınai odunları) m3, yakacak odunlar ise kg. olarak gösterilir. 

            Öte yandan zirai alet ve makinaların ücret karşılığında kiraya verilmesinde de ayrı ölçüler tesbit edilir. 

            ORTALAMA İŞÇİLİK TUTARININ TESPİTİ  
            Madde 9 - Ortalama İşçilik Tutarı : Bir ziraat biriminden (dekar, ağaç ve hayvan adedi gibi) yıl içinde elde edilebilecek ortalama ürün çeşidine isabet eden ortalama işçilik tutarı olup, ortalama maliyetin içinde yer almıştır. 

            Zirai Kazanç Ölçüleri ile ilgili olarak ortalama maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları aşağıda gösterilmiştir. 

            1 Nolu Cetvel : Hayvan ve Orman Ürünleri Hayvan Ürünlerinde :  
   - Büyükbaş (Besi) hayvanları için   % 10,  
   - Büyükbaş (Süt) hayvanları için    % 25,  
   - Koyun, Keçi,                      % 35,  
   - Tavuk Bıldırcın (Damızlık % 15)   % 10,  
   - İpek Böceği (Kutu)                % 45,  
   - Arı (Kovan)                       % 20,  
   - Tavşan, Vizon                     % 10,  
   olarak tesbit edilmiştir.  
   Orman ürünlerinde ise % 16'dır.  

   2 Nolu Cetvel : Tarla, Bağ, Bahçe Ürünleri ve Meyveler  
   - Tahıllarda:  
   a) Mekanize işletmelerde   % 5,  
   b) Diğer işletmelerde      % 20,  
   -  Çapa Bitkileri          % 35,  
   -  Sebzeler                % 60,  
   -  Meyveler                % 50,  
   -  Şeker Pancarı           % 40,  
   -  Diğerleri               % 50,  

            3 Nolu Cetvel : Kiraya verilen ziraat alet ve makinaları 
            Ziraat alet ve mikanalar için ortalama işçilik söz konusu değildir. 

            4 Nolu Cetvel : İşlenmiş Zirai Ürünler 
            Bu cetvelde yer alan zirai ürünler için uygulanacak ortalama işçilik oranı  % 20'dir. 

            5 Nolu Cetvel : Hayvan Satışları 
            Bu cetvelde yer alan hayvan satışları ile ilgili olarak uygulanacak olan ortalama işçilik tutarı % 20'dir. 

            6 Nolu Cetvel : Su Ürünleri 
            Bu cetvelde yer alan su ürünleri ile ilgili olarak uygulanacak ortalama işçilik tutarı (Kültür Balıkçılığı dahil) % 25'dir. 

            ORTALAMA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ    
            Madde 10 - Ortalama Maliyet : Ziraat birimi başına (Dekar, ağaç ve hayvan adedi gibi) yılda elde edilebilecek ürünler için bunların üretiminden satışa sunuluncaya kadarki aşamalarda yapılan veya yapılması mutad olan ve İl Komisyonlarınca ortalama olarak takdir ve tesbit edilen -işçilikler dahil- bütün giderlerin toplamıdır. 

            Ortalama maliyet, büyük ve küçük baş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ve bunların ürünleri ile kara ve su avclığı ile su ürünleri için hasılatın yüzde 80'i; diğer zirai ürünlerde ise yüzde 70'idir. Ancak, tevsik edilmek ve beyannamede gösterilmek şartıyla zirai faaliyette kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar ayni vergi, resim ve harçlarla işletme için alınan ve işletmeye harcanan borç paraların faizleri ayrıca maliyete eklenebilir. 

            ORTALAMA SATIŞ FİYATININ TESPİTİ  
            Madde 11 - Ortalama satış fiyatı ; ticari teamüllere göre beher satış birimi için (örneğin kilo ile satılan ürünlerde kilo, litre ile satılan ürünlerde litre, sayıyla satılanlarda adet gibi) Zirai kazançlar İl ve merkez Komisyonlarınca belirlenen satış fiyatıdır. Ancak : Resmi Kuruluşlar ve Birliklerce tesbit ve ilan olunan (destekleme alımları gibi) ürünler için her yıl açıklanan en son fiyatlar ortalama satış fiyatı olarak esas alınır. 

            Ortalama satış fiyatının tesbitinde Borsalardan, Belediyelerden ve diğer Kamu Kuruluşlarından sağlanacak bilgilerden yararlanılabilinir. 

            ÜCRET KARŞILIĞI BAŞKA ÇİTFÇİLERİN ZİRAİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN ZİRAİ ALET VE MAKİNALAR İÇİN ORTALAMA HASILAT VE GİDER TESBİTİ  
            Madde 12 - Zirai alet ve makinaların başka çiftçilerin zirai işlerinde ücretle çalıştırılması zirai bir faaliyet sayılmış ve bu suretle sağlanan hasılat vergi kapsamına alınmıştır. 

            Bu konuda takdir yapılırken yerine göre ayrı ayrı ortalama hasılat takdir ve tesbit olunabilir. Bunun için kamu kuruluşlarından ve mahalli sair teşekküllerden rayiçler alınabilir. 

            Ziraat makina ve aletleriyle başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinin yapılması karşılığında alınan ücretlerin (hasılatın) yüzde 70'i ortalama maliyeti (gideri) oluşturur.Ancak, tevsik edilmek ve beyannamede gösterilmek şartıyla zirai faaliyette kullanılan zirai alet ve makinaların iktisabı ile ilgili borç paraların faizleri ayrıca maliyete eklenebilir. 

            SU ÜRÜNLERİNDE ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN TESBİTİ  
            Madde 13 - Su ürünleri hayvansal (Deniz, içsu ve yumuşakça, kabuklular) ve bitkisel su ürünleri olarak ayırıma tabi tutulmuştur. 

            Ticari teammüle göre; ortalama satış fiyatları belediye balıkhane müzayedelerinden, balıkhane bulunmayan yerlerde, balıkların karaya çıkarıldığı yerlerde tespit edilebilir. Balıkhane müzayedelerinde satılmayan ürünler için fiyatlar 11 inci maddedeki esaslar dahilinde tesbit olunur. Su ürünlerinde ortalama maliyet 10 uncu maddedeki esaslara göre tesbit edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

             YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI   
            Madde 14 - Bu Yönetmelik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER  
            Madde 15 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 ncı ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak aynı kanunun 85 inci maddesi gereğince tadil olunan Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 31/5/1961 tarihli ve 5/1247 sayılı Kararı ile 1/4/1961 tarihinden itibaren yürürlükte olan Zirai Kazanç Ölçülerinin tespiti hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            Madde 17 - Bu Yönetmelik Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yürütülür. 

1 Numaralı Cetvel 
 Hayvan ve Orman Ürünleri 
   .................... İli  
  .................... Bölgesi  
  
ÜRÜNÜN   Elde edilen ürün çeşidi Birim başına ortalama randıman (verim) (miktar) Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi
Hayvancılık          
İnek (yerli ırk) Adet (Baş) Süt (kğ.)  
Buzağı (Adet)  
Gübre (kğ.)
     
İnek (melez ırk) Adet (Baş) Süt (kğ.)  
Malak (Adet)  
Gübre (kğ.)
     
İnek (kültür ırk) Adet (Baş) Süt (kg.)  
Buzağı (Adet)  
Gübre (kg.)
     
Manda ineği Adet (Baş) Süt (kg.)  
Buzağı (Adet)  
Gübre (kg.)
     
Kısrak Adet (Baş) İş günü  
Tay (Adet)  
Gübre (kg.)
     
Koyun Adet (Baş) Süt (kg.)  
Kuzu (Adet)  
Yapağı (kg.)  
Gübre (kg.)
     
Koyun (merinos) Adet (Baş) Süt (kg.)  
Kuzu (Adet)  
Yapağı (kg.)  
Gübre (kg.)
     
Kılkeçi Adet (Baş) Süt (kg.)  
Oğlak (adet)  
Kıl (kg)  
Gübre (kg)
     
Tiftik keçi Adet (Baş) Süt (kg.)  
Oğlak (adet)  
Tiftik (kg.)  
Gübre (kg.)
     
Tavuk Adet (Baş) Yumurta (adet)  
Gübre (kg.)
     
Hindi Adet (Baş) Yumurta (adet)  
Palaz (adet)
     
Kaz  Adet (Baş) Yumurta (adet)  
Palaz (adet)
     
Ördek Adet (Baş) Yumurta (adet)  
Palaz (adet)
     
Bıldırcın Adet (Baş) Yumurta (adet)      
Tavşan Adet (Baş) Yavru (adet)      
Vizon Adet (Baş) Kürk (adet)      
Arı (yerli) Kovan Bal (kg.)  
Oğul (adet)
     
Arı (fenni) Kovan Bal (kg.)  
Oğul (adet)
     
Domuz  Adet (Baş) Yavru (adet)      
İpek böceği Kutu        
Kuş  Adet         
Boğa Adet (Baş) Gübre (kg.)      
Manda Boğası Adet (Baş) Gübre (kg.)      
Aygır Adet (Baş) Gübre (kg.)      
Koç Adet (Baş) Gübre (kg.)  
Yapağı (kg.)
     
Teke Adet (Baş) Gübre (kg.)  
Kıl (kg.)
     
   
1 Numaralı Cetvel
Hayvan ve Orman Ürünleri 
.........................İli 
.........................Bölgesi 
 
ÜRÜNÜN Birim başına ortalama randıman (verim) (miktar) Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi      
ORMANCILIK        
Çam  Hektar      
Köknar Hektar      
Ladin Hektar      
Sedir Hektar      
Ardıç Hektar      
Porsuk Hektar      
Selvi Hektar      
Meşe Hektar      
Kayın Hektar      
Gürgen Hektar      
Kestane Hektar      
Dişbudak Hektar      
Karaağaç Hektar      
Kızılağaç Hektar      
Akçaağaç Hektar      
Huş  Hektar      
Kayacık Hektar      
Kavak Hektar      
Söğüt Hektar      
Okaliptüs Hektar      
Ihlamur Hektar      
Yabanifındık Hektar      
Çınar Hektar      
DİĞER ORMAN ÜRÜNLERİ        
Reçine (Çam, Köknar, Ladin) Ağaç      
Sığla yağı Ağaç      
Buhur Ağaç      
Balamut meyvesi ve kadehi Hektar      
Mazı ve benzeri Hektar      
Ihlamur vs Çiçekleri Ağaç      
Çam fıstığı Ağaç      
Harnup, çehri, çitlenbik, mahlep Ağaç      
Çeşitli kökler (Erika vs.) Ağaç      
Çalı, çubuk, sırık, sap ve çember Ağaç      
Çıra Ağaç      
Katran, zift, neft eteri yağlar KG      
Sair tali ürünler Hektar      
Orman fidanları Hektar      
Orman tohumları Hektar      
2 Numaralı Cetvel
Tarla, Bağ, Bahçe ürünleri ve meyveler
.........................İli 
.........................Bölgesi 
ÜRÜNÜN Birim başına ortalama randıman (verim)  
(miktar)
Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi Kıraç A. Taban A.  Sulu A.
Buğday Dekar          
Arpa Dekar          
Çavdar Dekar          
Yulaf Dekar          
Kaplıca Dekar          
Mısır Dekar          
Darı Dekar          
Çeltik Dekar          
Pirinç Dekar          
Kuş yemi Dekar          
Mahlut Dekar          
Bakla Dekar          
Bezelye (kuru) Dekar          
Nohut Dekar          
Fasulye (kuru) Dekar          
Barbunya Dekar          
Mercimek Dekar          
Börülce Dekar          
Burcak Dekar          
Tütün Dekar          
Tömbek Dekar          
Şeker pancarı Dekar          
Ş. Pancarı tohumu Dekar          
Kendir (lif) Dekar          
Keten tohumu Dekar          
PAMUK Dekar          
Kütlü Dekar          
Lif Dekar          
Çiğit Dekar          
HAŞHAŞ Dekar          
Kapsül Dekar          
Tohum Dekar          
Fik Dekar          
Anoson Dekar          
Kimyon Dekar          
Safran Dekar          
Şerbetçi out Dekar          
Ayçiçeği Dekar          
Susam Dekar          
Aspir Dekar          
Kolza Dekar          
Patates Dekar          
Yer fıstığı Dekar          
YONCA Dekar          
Ot Dekar          
Tohum Dekar          
   
2 Numaralı Cetvel
Tarla, Bağ, Bahçe ürünleri ve meyveler
  .........................İli 
  .........................Bölgesi 
 
ÜRÜNÜN Birim başına ortalama randıman (verim)  

(miktar)

Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi Kıraç A. Taban A.  Sulu A.
Korunga Dekar          
Ot Dekar          
Tohum Dekar          
Tırfıl Dekar          
Hayvan pancarı Dekar          
Hasıllar Dekar          
Bağcılık Dekar          
Armut Ağaç veya dekar          
Ayva Ağaç veya dekar          
Dut Ağaç veya dekar          
Elma Ağaç veya dekar          
Erik Ağaç veya dekar          
İncir Ağaç veya dekar          
Kayısı Ağaç veya dekar          
Zerdali Ağaç veya dekar          
Kiraz Ağaç veya dekar          
Vişne Ağaç veya dekar          
Yeni dünya (malta eriği) Ağaç veya dekar          
Kızılcık Ağaç veya dekar          
Şeftali  Ağaç veya dekar          
Nar Ağaç veya dekar          
Antep fıstığı Ağaç veya dekar          
Badem Ağaç veya dekar          
Ceviz Ağaç veya dekar          
Kestane Ağaç veya dekar          
Limon Ağaç veya dekar          
Portakal Ağaç veya dekar          
Mandalina Ağaç veya dekar          
Turunç Ağaç veya dekar          
Greyfurt Ağaç veya dekar          
Muşmula Ağaç veya dekar          
Üvez Ağaç veya dekar          
Hünnap Ağaç veya dekar          
Harnup Ağaç veya dekar          
Zeytin Ağaç veya dekar          
Muz Dekar          
Karpuz Dekar          
Kavun  Dekar          
Patlıcan Dekar          
Biber Dekar          
Kabak Dekar          
Kereviz Dekar          
Ispanak Dekar          
Karnıbahar Dekar          
Hıyar Dekar          
Lahana Dekar          
Pırasa Dekar          
Soğan Dekar          
Sarımsak Dekar          
   
2 Numaralı Cetvel
Tarla, Bağ, Bahçe ürünleri ve meyveler
.........................İli 
.........................Bölgesi  
 
ÜRÜNÜN Birim başına ortalama randıman (verim)  

(miktar)

Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi Kıraç A. Taban A.  Sulu A.
Bamya Dekar          
Bezelye (taze) Dekar          
Enginar Dekar          
Fasulye (taze) Dekar          
Bakla Dekar          
Marul Dekar          
Roka Dekar          
Maydonoz Dekar          
Havuç, turp Dekar          
Şalgam, Pancar            
Domates Dekar          
Sebze fideleri M2          
Sebze tohumları Dekar          
Sera da turfanda sebzecilik Dekar          
Sebzecilik            
Çaylık Dekar          
Güllük Dekar          
Çilek Dekar          
Mantar M2          
Fidanlıklar             
(meyveli, meyvesiz) Adet          
Asma fidanlığı Adet          
Açıkta çiçeklik Dekar          
Serada çiçeklik M2          
Süs bitkileri Dekar          
Çayırlar Dekar          
Meralar Dekar          
   
3 Numaralı Cetvel
Kiraya verilen ziraat alet ve makinaları
.........................İli 
.........................Bölgesi  
  
Kiraya verilen ziraialet ve makinalar Dönüm üzerinden kiraya verilenlerde bir dönüm için İşlendiği kilo üzerinden kiraya verilenlerde bir kilo için  Süre olarak kiraya verilenlerde bir gün için
CİNSİ Hasılat (TL.) Götürü gider (%) Hasılat (TL.) Götürü gider (%) Hasılat (TL.) Götürü gider (%)
Çıplak traktörle ilk sürüm            
Çıplak traktörle ikileme            
Biçerdöver            
Buğday mibzeri            
Ayçiçeği mibzeri            
Harman makinesi            
Yem kırma makinesi            
Diskarrov            
Tırmık            
Gübre atma makinesi            
Çayır biçme makinesi            
Kazayağı            
Rotovatör            
Pulluk            
Traktörle ilk sürüm            
Traktörle ikileme            
   
4 Numaralı Cetvel
Ziraat Sanatları
.........................İli 
.........................Bölgesi  
  
ÜRÜNÜN Ürün birimi için sarfolunan hammadde Ortalama satış fiyatı  

(TL.)

Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi      
Pekmez Kg.      
Turşu Kg.      
Salça (domates) Kg.      
Salça (biber) Kg.      
Salamura zeytin Kg.      
Tereyağ 1 kg.      
Yağsız süt 18 kg.      
Peynir Kg.      
Kaşar peyniri Kg.      
Krema 1 kg.      
Yağsız süt 12 kg.      
Yoğurt Kg.      
Şarap Kg.      
Sirke 1 kg.      
Tulum peyniri 1 kg.      
Marmelat Kg.      
   
5 Numaralı Cetvel
Hayvan Satışları
.........................İli 
.........................Bölgesi  
  
HAYVANIN Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi
YERLİ IRK      
Kuzu (0-6 aylık) Adet (baş)    
şişek ve toklu(6-18 aylık) Adet (baş)    
Koyun (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Koç (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
MELEZ IRK      
Kuzu (0-6 aylık) Adet (baş)    
Şişek ve toklu (6-18 aylık) Adet (baş)    
Koyun (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Koç (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
KÜLTÜR IRKI       
Kuzu (0-6 aylık) Adet (baş)    
Şişek ve toklu (6-18 aylık) Adet (baş)    
Koyun (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Koç (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Tiftik oğlak (0-6 aylık) Adet (baş)    
Tiftik keçi (6-18 aylık) Adet (baş)    
Tiftik keçi (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Tiftik teke (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Kıl keçi oğlak (0-6 aylık) Adet (baş)    
Kıl keçi (6-18 aylık) Adet (baş)    
Kıl keçi (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Kıl keçi teke (18 aydan yukarı) Adet (baş)    
Domuz yavru (0-12 aylık) Adet (baş)    
Domuz (12 aydan yukarı) Adet (baş)    
YERLİ IRK      
Dana (0-12 aylık) Adet (baş)    
Düve ve tosun (1-2 yaş) Adet (baş)    
İnek (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Öküz (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
MELEZ IRK      
Dana (0-12 aylık) Adet (baş)    
Düve ve tosun (1-2 yaş) Adet (baş)    
İnek (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Öküz (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
KÜLTÜR IRKI      
Dana (0-12 aylık) Adet (baş)    
Düve ve tosun (1-2 yaş) Adet (baş)    
İnek (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Öküz (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Manda malak (0-12 aylık) Adet (baş)    
Manda düve ve tosun (1-2 yaş) Adet (baş)    
Manda inek (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Manda öküz (2 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Yerli tay (0-3 yaş) Adet (baş)    
Arap tay (0-3 yaş) Adet (baş)    
İngiliz tay (0-3 yaş) Adet (baş)    
   
5 Numaralı Cetvel
Hayvan Satışları
.........................İli 
.........................Bölgesi  
 
HAYVANIN Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi
Yerli kısrak (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Arap kısrak (3 yaştan yukarı9 Adet (baş)    
İngiliz kısrak (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Yerli aygır (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Arap aygır (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
İngiliz aygır (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Katır (0-3 yaş) Adet (baş)    
Katır (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Eşek (0-3 yaş) Adet (baş)    
Eşek (3 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Deve (0-4 yaş) Adet (baş)    
Deve (4 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Civciv (0-2 aylık) Adet (baş)    
Piliç (2-7 aylık) Adet (baş)    
Tavuk horoz (7 aydan yukarı) Adet (baş)    
Hindi (0-12 aylık) Adet (baş)    
Hindi (1 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Kaz (0-12 aylık) Adet (baş)    
Kaz (1 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Ördek (0-12 aylık) Adet (baş)    
Ördek (1 yaştan yukarı) Adet (baş)    
Bıldırcın Adet (baş)    
Tavşan Adet (baş)    
Arı Kovan    
   
6 Numaralı Cetvel
Su Ürünleri Satışları
.........................İli 
.........................Bölgesi  
  
ÜRÜNÜN Ortalama randıman (verim) (miktar) Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi
1- TATLI SU HAYVANSAL SU ÜRÜNLERİ      
A- DENİZ BALIKLAR      
Akya kg      
Barbunya       
Çipura      
Dil-pisi      
Gelincik      
Gümüş      
Hamsi      
Hani      
İskorpit      
İsparoz      
İstavrit      
İzmarit      
Kalkan       
Karagöz      
Kayabalığı      
Kefal      
Keler      
Kılıç      
Kırlangıç      
Kolyoz      
Köpek      
Kupez      
Levrek      
Lüfer      
Mercan      
Mezgit      
Minekop      
Orfoz      
Olkinos      
Palamut      
Sardalya      
Sarıgöz      
Sınagrit      
Tekir      
Tırsi      
Tırança      
Torik      
Uskumru      
Varoz      
Zargana      
Diğerleri      
   

   

   
  
ÜRÜNÜN Ortalama randıman (verim) (miktar) Ortalama satış fiyatı (TL.) Götürü gider emsali (%)
CİNSİ Birimi
B-İÇSU (TATLI SU) BALIKLARI      
Akbalık      
Alabalık      
Çapak      
Gökçe      
Gümüş      
İnci kafeli      
Karabalık      
Kayabalığı      
Kefal      
Kızılkenar      
Levrek      
Sazan      
Sıraz       
Yayın      
Yılan      
Turna      
C-DENİZ YUMUŞAKÇA VE KABUKLULARI      
Ahtapot      
Ayna      
Böcek      
Çağanoz      
Çalpara      
Deniz anası      
İstakoz      
İstiridye      
Kalemerya      
Kaplumbağa      
Karıdes      
Midye      
Mürekkep balığı      
Pavurya      
Deniz salyangozu      
Sünger      
Tarak      
Yengeç      
D-İÇSU (TATLI SU) KABUKLULARI      
Kerevit      
Salyangoz      
Midye      
2-BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ      
Saz (kamış)      
Yosun