Vergi Mevzuatı
 
 
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/02/1999
RESMİ G. NO : 23600
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde 4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ 
Madde 5 : MERKEZ İNCELEME ELEMANLARINCA YAPILACAK İNCELEMELERDE KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ
Madde 6 :  MAHALLİ İNCELEME ELEMANLARINCA YAPILACAK İNCELEMELERDE KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ
Madde 7 : BÖLGESEL UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZLAŞMANIN YAPILMASI 
Madde   8 : UZLAŞMA TALEBİ
Madde   9 : UZLAŞMA TALEP SÜRESİ
Madde 10 : UZLAŞMA GÜNÜNÜN TESPİTİ
Madde 11 : UZLAŞMAYA DAVET
Madde 12 : UZLAŞMA DAVETİNE UYULMAMASI
Madde 13 : TARHEDİLECEK VERGİNİN UZLAŞMA KOMİSYONUNA VE MÜKELLEFE BİLDİRİLMESİ
Madde 14 : UZLAŞMA KOMİSYONUNUN TOPLANMASI
Madde 15 : UZLAŞMA TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 16 : UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ
Madde 17 : TARHİYATTAN SONRA UZLAŞMA YAPILAMAYACAK HALLER
Madde 18 : ÖDEME ZAMANI
Madde 19 : SEKRETERYA HİZMETLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 
Madde 20 : YETKİ
Madde 21 : DİĞER HUSUSLAR
Madde 22 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 : 
Madde 23 : YÜRÜRLÜK 
Madde 24 :YÜRÜTME