Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
 
VERGİ İADESİNİN GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 25.12.1986
RESMİ G. NO : 19322
 
 
DÜSTUR NO : 4 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ      
Madde   2 : KAPSAM      
Madde   3 : KAVRAM VE KISALTMALAR   
Madde   4 : FONUN KAYNAKLARI  
Madde   5 : FONUN KULLANIM YERLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM
FON YÖNETİMİ 
Madde   6 : İTA AMİRİ  
Madde   7 : YÖNETİM    
Madde   8 : MERKEZ VE TAŞRA FON YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ     
Madde   9 : FON SAYMANLIK MÜDÜRÜ  
Madde 10 : FON SAYMANLIK MÜDÜRÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI    
Madde 11 : TAŞRA FON SAYMANI   
Madde 12 : TAŞRA FON SAYMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI    
Madde 13 : SAYMANIN İTİRAZI   
Madde 14 : TAHAKKUK MEMURLARI   
Madde 15 : İTA AMİRLERİ MUTEMETLERİ   
Madde 16 : DİĞER PERSONEL  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FONUN İŞLEYİŞİ 
Madde 17 : ONAY   
Madde 18 : SARF YETKİSİ   
Madde 19 : HARCAMA ESASLARI   
Madde 20 : FON BÜTÇESİ   
Madde 21 : FON PARALARI   
Madde 22 : AYNİYAT İŞLEMLERİ  
IV. BÖLÜM 
İHALE İŞLEMLERİ 
Madde 23 : SATIN ALMA KOMİSYONLARI   
Madde 24 : KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI   
Madde 25 : TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ   
Madde 26 : ONAY BELGESİ   
Madde 27 : İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ   
Madde 28 : İHALENİN İLANI   
Madde 29 : GEÇİCİ TEMİNAT   
Madde 30 : TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI  
Madde 31 : UYGUN BEDELİN TESPİTİ   
Madde 32 : KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI 
Madde 34 : KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ   
Madde 35 : ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ   
Madde 36 : İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER   
Madde 37 : İHALE USULLERİ   
Madde 38 : PAZARLIK USULÜNDE İHALE   
Madde 39 : AÇIK TEKLİF USULÜ   
Madde 40 : AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE   
Madde 41 : İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI   
Madde 42 : İHALENİN YAPILMASI   
Madde 43 : FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜNDE İHALE   
Madde 44 : KAPALI TEKLİF USULÜ   
Madde 45 : TEKLİFLERİN VERİLMESİ   
Madde 46 : DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI   
Madde 47 : İÇ ZARFLARIN AÇILMASI   
Madde 48 : İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI   
Madde 49 : TEKLİFLERİN AYNI OLMASI   
Madde 50 : İHALENİN YAPILMAMASI   
Madde 51 : İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI   
Madde 52 : KESİN TEMİNAT   
Madde 53 : KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ   
Madde 54 : KESİN TEMİNATIN GELİR YAZILMASI   
Madde 55 : SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE  
                      SORUMLULUĞU  
Madde 56 : YARIŞMA USULÜ İLE İHALE   
Madde 57 : İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER   
Madde 58 : AVANS VERİLMESİ   
Madde 59 : MUTEMET ELİYLE ALIM   
Madde 60 : ULUSLARARASI ANLAŞMA   
Madde 61 : YABANCI ŞİRKETLERE YAPILACAK ÖDEMELER  
BEŞİNCİ BÖLÜM 
VERGİ İNCELEME VE YOKLAMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR 
Madde 62 : VERGİ İNCELEME VE YOKLAMA FAALİYETLERİ SIRASINDA YAPILACAK  
                      HARCAMALAR   
Madde 63 : VERGİ İNCELEME VE YOKLAMA FAALİYETİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET  
                      ALIMI   
Madde 64 : GÜVENLİK VE HABERLEŞME GİDERLERİ  
ALTINCI BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 65 : MUHASEBE YÖNTEMİ   
Madde 66 : HESAP YILI   
Madde 67 : BELGELERİN KORUNMASI   
Madde 68 : İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER   
Madde 69 : DENETİM   
Madde 70 :  
Madde 71 : YÜRÜRLÜK   
Madde 72 : YÜRÜTME