Üniversiteler Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2001 Perşembe Sayı: 24623 (Asıl)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 


           Madde 1- 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine "Liyakat" tanımından sonra gelmek üzere "Birim Müdürü", "Uzman" tanımından sonra gelmek üzere "Şef" ve "Ön Eleme Sınavı", "Görevde Yükselme Eğitimi" tanımından sonra gelmek üzere ise "Görevde Yükselme Sınavı" tanımları eklenmiştir.

           "Birim Müdürü: Bilgi işlem müdürü, koruma ve güvenlik müdürü ile kuruluş müdürünü,

           Şef: Koruma ve güvenlik şefi ile Kurum kadrosunda bulunan diğer şefleri,

           Ön Eleme Sınavı: Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel sayısı ilgili boş kadro sayısının iki katından fazla olması ve gerekli hallerde önceliğin tespiti amacıyla atama yapılacak kadro unvanıyla ilgili bilgileri ölçmek için Kurumca yapılacak yazılı sınavı,

           Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,"

 

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "bilgi işlem müdürü" ibaresi bu madde metninden çıkarılmış, yine aynı maddede yer alan "görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı olduktan sonra Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılacak sınavları" ibaresi ise, "görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (ı) ve (j) bentlerinin (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "bilgi işlem müdürü" ibareleri ile aynı maddenin (l) bendi bu madde metninden çıkarılmış, (m) ve (n) bentleri (l) ve (m) olarak değiştirilmiştir.

 

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Yönetim Görevlerine ve/veya Diğer Görevlere Geçişler

           Madde 10- Görevler arası geçişler aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kurum içerisinde;

           1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirlenen gruplarda yer alan unvanlarda halen görevde olanlar aynı grup içerisinde veya alt gruptaki diğer unvanlara, aynı maddenin (f) bendi hariç diğer bentlerindeki unvanları ihraz edenler ise talepleri halinde uzman, araştırmacı, muhasebeci kadrolarına,

           2) Uzman, araştırmacı, muhasebeci kadro unvanlarını ihraz edenler kendi aralarında, naklen atamaları bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

           b) Hukuk müşaviri, müfettiş kadro unvanlarını ihraz edenlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yer alan kadro unvanları için gerekli olan ortak ve özel (bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendinin (3) numaralı alt bendi hariç) nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavsız geçişleri yapılabilir.

           c) Avukat, uzman, araştırmacı, muhasebeci, mimar, mühendis, tabip, kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog, istatistikçi, matematikçi, çözümleyici, programcı, eğitim rehberi, diyetisyen ve muadili unvanları ihraz edenler bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) bendindeki kadro unvanlarına gerekli olan ortak ve özel nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavla geçiş yapabilirler. Ancak talepleri halinde görevde yükselme sınavına tabi olan diğer kadro unvanlarına geçişlerinde de gerekli nitelikleri taşıması kaydıyla sınavla geçişleri yapılabilir.

           d) Kurum kadrolarında daha önce veya halen yardımcı hizmetler sınıfında olup da güvenlik hizmetinde (bekçi) istihdam edilenler ilgili mevzuata göre belirlenen koşullara sahip olmaları kaydıyla bu Yönetmelikte hüküm altına alınan öğrenim ve sınav şartı aranmaksızın koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına geçişleri yapılabilir. Ancak bu suretle atananlar genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadro unvanlarına veya başka bir hizmet sınıfına geçişlerinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelle aynı haklara sahip olarak, ilgili kadro unvanı için gerekli olan nitelikleri taşımaları kaydıyla sınavla geçişleri yapılabilir."

 

           Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "Yönetim kademelerindeki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu Yönetmelikte yer alan diğer kadro unvanlarındaki veya ilgili kadro unvanı ile denk olması kaydıyla bu Yönetmelikte yer almayan kadro unvanındaki" ibaresi madde metnine ilave edilmiştir.

 

           Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olmaları şarttır. "İbaresi" en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılarak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır." şeklinde değiştirilmiştir.

 

           Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan "Kurumca düzenlenen hizmet içi eğitimine katılımı" ibaresi bu madde metninden çıkarılmış, yine aynı maddede yer alan "bir puanlama yapılır. Bu puanlar sıralamaya konularak en yüksek puandan başlamak suretiyle yükselme eğitimine katılacaklar Genel Müdürlükçe tespit edilir." İbaresi ise, "puanlama yapılarak ve/veya ön eleme sınavı yapılarak sınav kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine katılacaklar belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir.

 

           Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 16- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

           a) T.C. Anayasası;

           1) Genel esaslar,

           2) Temel hak ve ödevler,

           3) Devletin temel organları,

           b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, ulusal güvenlik,

           c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

           d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

           e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

           f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

           g) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

 

           Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz."

 

           Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Sınava Katılma Şartı

           Madde 17- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar."

 

           Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 18- Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı Kurum, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırır.

           Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar."

 

           Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 19- Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Hukuk Müşavirliği temsilcisi ile Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz; karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir; asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına katılacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

           Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

           Kurulun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

 

           Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 20- Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

           a) Görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

           b) Görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını sınavı yapacak kuruma vermek.

           c) Görevde yükselme sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren hususlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

           d) Görevde yükselme sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurulmasını sağlamak.

           e) Görevde yükselme sınav sonuçlarına yapılacak itirazı inceleyerek karara bağlamak.

           f) Görevde yükselme sınavına ilişkin diğer görevleri yürütmek."

 

           Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 21- Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Genel Müdürlük ve ilgili bölge müdürlüklerinde ilan edilmesini ve sınav sonuçlarının kazananlara yazılı olarak bildirilmesini sağlar."

 

           Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "Görevde yükselme sınavında başarılı olanların aldıkları puanlar dikkate alınarak başarı listesi oluşturulur." şeklinde değiştirilmiştir.

 

           Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya diğer personel kanunlarına tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmelikte belirtilen kadro unvanlarını ihraz edenlerin ilgili kadro unvanları için aranan disiplin, sicil ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımaları kaydıyla aynı kadro unvanına veya aynı gruptaki diğer kadro unvanlarına veya daha alt gruptaki kadro unvanlarına naklen atamaları yapılabilir.

           Naklen ataması yapılacak personelin ihraz ettiği kadro unvanı bu Yönetmelikte belirlenen kadro unvanları ile aynı olmaması halinde disiplin, sicil, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlarla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır."

 

           Yürürlük

           Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme
           Madde 17-
Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.