Üniversiteler Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 02.01.2001 Çarşamba Sayı: 24628 (Asıl)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEFTİŞ
KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
           Madde 1- 12/8/1989 tarihli ve 20250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin, 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Genel Müdürün onayı ile Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Başkan Yardımcılarının görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Başkan Yardımcılığı görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

           Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin yazı ve raporların Başkan adına incelenmesini sağlamak üzere, Teftiş Kurulu İnceleme ve Değerlendirme Biriminde yeter sayıda müfettiş Genel Müdür onayı ile görevlendirilir.

           İnceleme ve Değerlendirme Biriminde görevlendirilen müfettişler Başkanın yapacağı iş bölümüne göre görevlerini yerine getirirler."

 

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin, 9/2/1994 tarihli ve 21844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 24 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.


    "g) Kendi el yazısı ile özgeçmişi, (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)"

           "h) Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı sonuç belgesi,"

 

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin, 9/2/1994 tarihli ve 21844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 26 ncı maddesinin başlığı ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi eklenmiştir.

           "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Koşulları"

           "a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,"

           "e) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonucunda başarılı olmak ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) kılavuzunda ve/veya ilanlarda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce belirtilen şartları taşımak,"

 

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğe, 9/2/1994 tarihli ve 21844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Mükerrer 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu  raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır."

 

           Yürürlük

           Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

           Yürütme

           Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.