Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.05.1998 Cumartesi Sayı: 23357 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE KURULAN VE GENEL KURULU OLAN VAKIFLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILACAK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıfların genel kurul toplantılarının, mevzuata ve vakıf senedine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıfların genel kurul toplantılarına katılacak temsilcilerin niteliği, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında: 

            Vakıf Senedi : İlgili Asliye Hukuk Mahkemelerince tescil edilmiş, Türk Medeni Kanunu'na göre kurulmuş vakıfların senedini, 
            Genel Müdürlük : Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü, 
            Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini, 
            Temsilci : Vakıf genel kurullarında görev alacak personeli, 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ VE TEMSİLCİLİK BELGESİ 

            TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ 
            Madde 5- Temsilcilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

            a) Genel Müdürlük merkez veya taşra birimlerinde en az 3 yıl memur olarak çalışıyor ya da emekli olmak, 

            b) En az yüksek okul mezunu olmak, 

            c) Genel Müdürlükçe düzenlenen temsilcilik eğitimine katılarak başarılı olmak, 

            d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

            e) Üst üste 2 yıl olumsuz sicil almamak. 

            Diğer şartları taşımak kaydıyla Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinde en az 3 yıl süreyle Şube Müdürü ve daha üst görevli olarak çalışanlar, temsilcilik eğitimine tabi tutulmazlar. Bunların istekleri üzerine temsilcilik belgesi verilir. 

            TEMSİLCİLİK BELGESİ 
            Madde 6- Vakıfların genel kurullarına katılacak personele, Genel Müdürlükçe bir temsilcilik belgesi verilir. Bu belge istenildiğinde toplantılarına katıldıkları vakıf yetkililerine gösterilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEMSİLCİ TALEBİ VE GÖREVLENDİRME 

            TALEP VE GÖREVLENDİRME 
            Madde 7- Vakıflar, toplantı gününden en az 7 gün önce faaliyet alanı içerisinde oldukları Bölge Müdürlüklerinden ekli Müracaat Formu ile temsilci talebinde bulunurlar. Bölge Müdürlükleri temsilcilik belgesi olan personelden birisini görevlendirir. 

            Vakıflar Genel Kurul Toplantılarına katılacak temsilcilere gerekli kolaylığı sağlarlar. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK 

            TEMSİLCİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU 
            Madde 8- Toplantıya katılacak temsilciler; 

            a) Toplantı yerinin, senetlerde ve ilanlarda gösterilen yer olup olmadığını, 

            b) Toplantı davetinin, mevzuat ve senet hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını, 

            c) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri gibi toplantıya katılacak vakıf organ yetkililerinin bulunup bulunmadığını, 

            d) Bilanço, gelir-gider cetvelleri, faaliyet ve denetçi raporları gibi lüzumlu belgelerin hazırlanıp hazırlanmadığını, 

            e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erip ermediğini, 

            f) Hazırlanan hazirun cetvellerini, katılanların imzalayıp imzalamadıklarını, başkalarını temsil edeceklerin vekaletlerinin olup olmadığını ve toplantı nisabının sağlanıp sağlanmadığını, inceleyerek kontrol eder. 

            Kontrol sonucu, toplantının yapılmasına mani bir durum tespit edildiğinde, düzenlenecek bir tutanakla toplantının ertelemesini sağlar. 

            Engel bir halin ortaya çıkmaması üzerine başlatılan genel kurul toplantısının huzur ve güven içerisinde, mevzuat ve senet hükümleri muvacehesinde yürütülüp yürütülmediğine, gerekli kararların alınıp alınmadığına nezaret eder. 

            Toplantıda istenmeyen durumların ortaya çıkması halinde, emniyet güçlerinin müdahalesini sağlar. 

            İkazlarına rağmen, mevzuat ve senet hükümlerine aykırı karar alındığı takdirde, durumu bir tutanakla tespit eder. 

            Genel kurul toplantısı sonucunda, divan başkanı ve üyeleri tarafından mahallinde düzenlenecek tutanağa nezaret ederek toplantı  ile ilgili bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyanın bir örneğini alır. 

            Bu dosya ile varsa mevzuat ve senet hükümlerine aykırı alınmış kararlar için düzenlenmiş tutanağı lüzumunda gereği yapılmak ve saklanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim eder. 

            Temsilci; görevini mevzuat çerçevesinde tarafsız, dürüst ve titiz olarak yerine getirmek zorundadır. Aksine davranışlarda bulunanlarla temsilcilik şartlarını kaybedenlere süreli veya süresiz temsilcilik görevi verilmez ve temsilcilik belgeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında idari ve adli yönden işlem yapılır. 

            BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV SORUMLULUĞU 
            Madde 9- Bölge Müdürlükleri, temsilcilerin teklifi üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaptırdıktan sonra vakıf yöneticileri nezdinde girişimde bulunarak ve gerektiğinde durumu Genel Müdürlüğe bildirerek, usulsüz yapılan genel kurulun iptalini sağlar. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

            SAKLAMA MÜDDETİ 
            Madde 10- Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler, Bölge Müdürlüğünde beş yıl süreyle saklanır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini, Vakıflar Genel Müdürü yürütür. 

MÜRACAAT FORMU 
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                      .......... 
            Vakfımızın .......... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ......... günü Saat ..........'da aşağıdaki adreste yapılacaktır. 

            Sözkonusu toplantıya Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin görevlendirilmesini arz ederiz. 
                                                                                                                           (Vakıf yetkilisinin) 
                                                                                                                         Adı, Soyadı ve İmza) 
            EKLERİ: 1- Gündem 
                            2- Toplantıya ait ilanların yayımlandığı gazeteler 

          Toplantının yapılacağı yer: 
            ........................... 
            ........................... 
            ........................... 
            Haberleşme Telefon No: