İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 04.12.1999 Cumartesi Sayı: 23896 (Asıl) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 1/10/1995 tarihli ve 22421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nin 99 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Taşıma ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin sürelerinin bitiminde, fiyat ve piyasa durumu bakımlarından fayda görülmesi, Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve Teşekkülün sahip olacağı diğer avantajlar gözönünde bulundurulması kaydıyla yeni bir ihaleye çıkarılmaksızın bir yıl veya sözleşmesinde yazılı süre kadar sözleşme sürelerinde uzatma yapılabilir."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.