İhale Mevzuatı  
 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG. TARİHİ : 20/11/1999
RESMİ G. NO : 23882
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
Madde    5 : İLKELER
Madde    6 : SORUMLULUK
İKİNCİ BÖLÜM
SATINALMA VE İHALE ORGANLARI, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde    7 : SATINALMA VE İHALE ORGANLARI
Madde    8 : SATINALMA VE İHALE ORGANLARININ GÖREVLERİ
Madde    9 : SATINALMA VE İHALE ORGANLARININ YETKİLERİ
Madde  10 : YETKİ LİMİTLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde  11 : YETKİ LİMİTLERİNİN AŞILMASI
Madde  12 : YETKİ DEVRİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SATINALMA VE İHALE KOMİSYONLARI, KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde  13 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONLARI
Madde  14 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONLARININ KURULUŞU
Madde  15 : MERKEZ SATINALMA VE İHALE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde  16 : TALEP ÜNİTESİNİN GÖREVİ
Madde  17 : SEKRETERYANIN GÖREVLERİ
Madde  18 : MÜESSESELERDE SATINALMA VE İHALE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde  19 : KOMİSYONLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN BULUNMAMASI
Madde  20 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONU KARARLARI
Madde  21 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONU KARARLARININ YENİDEN İNCELENMESİ
Madde  22 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONLARINA YARDIMCI İHTİSAS KOMİSYONU
Madde  23 : İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KURULACAK OLAN ALT KOMİSYON VE ÇALIŞMA 
                  ESASLARI
Madde  24 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONLARININ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKLARI HUSUSLAR
Madde  25 : SATINALMA VE İHALE KOMİSYONU PROTOKOLLARIN SAKLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SATINALMA VE İHALE İŞLERİ
Madde  26 : SATINALMA VE İHALE ESASLARI
Madde  27 : SATINALMA VE İHALE PROGRAMI
Madde  28 : SATINALMA VE İHALE PROGRAMLARININ UYGULAMA ESASLARI
Madde  29 : PROGRAMDA OLMAYAN İHTİYAÇLARIN SATIN ALINMASI
Madde  30 : İHTİYAÇ TALEP ESASLARI
Madde  31 : İHTİYAÇ TALEP BELGELERİNİN HAZIRLANMASI
Madde  32 : İHTİYAÇ TALEP BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Madde  33 : TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ
Madde  34 : TELEFON, TELGRAF, TELEKSLE VEYA FAKSLA YAPILACAK TALEPLER
Madde  35 : TALEPLERİN ACELE KAYDIYLA VERİLEMEYECEĞİ
Madde  36 : ŞARTNAME HAZIRLANMASI
Madde  37 : ŞARTNAMELERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
Madde  38 : ŞARTNAMENİN VERİLMESİ
Madde  39 : İHALELERE KATILMAYACAK OLANLAR
Madde  40 : YETERLİLİK KOMİSYONLARININ KURULUŞU, ÇALIŞMA ESASLARI VE YETERLİLİK BELGESİNİN 
                  VERİLMESİ
Madde  41 : TEKLİF İSTEME USULLERİ
Madde  42 : İÇ VE DIŞ PİYASA ALIMLARINDA TEKLİFLERİN TOPLANMASI
Madde  43 : ÜÇTEN AZ TEKLİF GELMESİ
Madde  44 : RESMİ KURUM VE KURULUŞLARDAN TEKLİF ALINMASI
Madde  45 : SATINALMA VE İHALE USULLERİ
Madde  46 : ALIM MEMURLARI ARACILIĞI İLE SATINALMA USULÜ
Madde  47 : KAPALI TEKLİF USULÜ
Madde  48 : TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ
Madde  49 : ZARFLARIN AÇILMASI
Madde  50 : TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde  51 : ZARFLARIN AÇILMASINDAN SONRA YAPILACAK İNDİRİM TEKLİFLERİ
Madde  52 : TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI HALİ
Madde  53 : KAPALI TEKLİF USULÜNDE ALIMIN SONUÇLANDIRILMASI
Madde  54 : AÇIK EKSİLTME USULÜ
Madde  55 : AÇIK EKSİLTME USULÜNÜN UYGULANMASI
Madde  56 : AÇIK EKSİLTME USULÜNDE ALIMIN SONUÇLANDIRILMASI
Madde  57 : PAZARLIK USULÜ
Madde  58 : PAZARLIK USULÜNÜN UYGULANMASI
Madde  59 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
Madde  60 : GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
Madde  61 : GEÇİCİ TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
Madde  62 : DIŞ ALIMLARDA TEMİNAT MEKTUPLARININ NİTELİĞİ
Madde  63 : KESİN TEMİNATIN MİKTARI
Madde  64 : KESİN TEMİNATIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde  65 : KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
Madde  66 : TİP SÖZLEŞMELER
Madde  67 : SÖZLEŞME İMZALAMA USUL VE ESASLARI
Madde  68 : İLAVE VEYA EKSİK İŞ VERİLMESİ
Madde  69 : SÖZLEŞMENİN DEVRİ VEYA SÖZLEŞMENİN FESHİ
Madde  70 : HER BİRİMİN KAYITLARINDAKİ FİRMALAR LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI
Madde  71 : FİRMALARLA OLAN İLİŞKİLERDE GÖZETİLECEK ESASLAR
Madde  72 : FİRMALARLA TİCARİ İLİŞKİLERİN KESİLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  73 : DOSYALAMA İŞLEMLERİ
Madde  74 : MEVCUT İHALELER
Madde  75 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde  76 : YÜRÜRLÜK
Madde  77 : YÜRÜTME