ÜNİVERSİTE MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 20.02.1999 Cumartesi Sayı: 23617 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ 
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ VE KAPSAM 
            Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu Binası'nda yerleşik, enstitü statüsünde, kısa adı ULAKBİM olan TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin kuruluşu, teşkilatlanması, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. 

            DAYANAK 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan: 

            Kurum : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK), 

            Bilim Kurulu  : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu'nu, 

            Başkan : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma KurumuBaşkanı'nı, 

            ULAKBİM : TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ni, 

            Yönetim Kurulu: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi YönetimKurulu'nu, 

            ULAKBİM Müdürü: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürü'nü, 

            Danışma Kurulu: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Danışma Kurulu'nu 

            ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
ULAKBİM'İN AMAÇ, İLKE VE GÖREVLERİ

            ULAKBİM'İN AMAÇ VE İLKELERİ 
            Madde 4- ULAKBİM, Kurum'un misyon ve genel politikası çerçevesinde ulusal inovasyon sisteminin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak teknolojik kolaylık sağlamayı hedeflemektedir.  

            ULAKBİM'in sağlamakla yükümlü olduğu teknolojik kolaylıklar; inovasyon merkezlerinin etkinliğini ve üretkenliğini artırıcı nitelikte, başta bilgisayar ağları olmak üzere bilgi teknolojisi desteği ile bilgi ve belge erişimi hizmetleri şeklindedir. 

            Bu genel yaklaşım doğrultusunda ULAKBİM'in amacı, 

            a) Ulusal inovasyon sisteminin kurumsal kullanıcıları arasında etkileşimli bir bilgisayar ağı kurmak, işletmek, bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte bilgi teknolojileri desteği sağlamak, 

            b) Bu ağ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla ulusal inovasyon sisteminin bilgi birikimini yansıtacak ve bilgi üretimine yardımcı olacak bilgi hizmetleri sunmak. 

            ULAKBİM, çalışmalarında: 

            a) Ulusal çapta eşgüdüm, paylaşım ve işbirliği olanaklarını araştırmayı, 

            b) Katılımcı bir kurumsal sistem kurmayı, 

            c) Kullanıcı temelli ve teknoloji bağımlı çözümler oluşturmayı, 

            öncelikli olarak ilke edinmiştir. 

            ULAKBİM'İN GÖREVLERİ 
            Madde 5- ULAKBİM'in görevleri şunlardır: 
            a) Kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yüksek hızlı ve yeni teknolojilere açık bir bilgisayar ağı kurmak ve işletmek, 

            b) Bu ağın yurt dışındaki benzer ağlarla bağlantılarını sağlamak, benzer ağ işleticileri ile bilgi aktarımı temelli işbirlikleri geliştirmek, akademik ve araştırma ağları düzeyinde Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmek, 

            c) Üzerinde bilgi hizmetleri vermek için bu ağı uygun bir teknolojik düzeyde tutmak, kullanıcı memnuniyetine dayalı ve hizmet kalitesini ön planda tutan bir yaklaşımla ağ işletimini ve bilgi hizmetlerini sağlamak, 

            d) Geniş alanlı, metropoliten ve yerel bilgisayar ağı teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek bu ağı günün koşullarına uygun olarak geliştirmek ve gerekli durumlarda yeni uygulama ve gösterim ağları kurmak, 

            e) Bilgisayar ağlarının inovasyon merkezleri tarafından üretkenlik, verimlilik, esneklik ve karlılık aracı olarak kullanılabilmesine yönelik bilgi birikimi sağlamak, 

            f) Geleneksel yöntemleri ve gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak öncelikli olarak kurumsal kullanıcılara, genelde ulusal inovasyon sistemine bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak, 

            g) Bilgi hizmetleri ve ilgili teknolojiler konusundaki gelişmeleri izleyerek hizmetlerini günün koşullarına uygun olarak geliştirmek ve çeşitlendirmek, 

            h) Bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yürütmek, ulusal inovasyon sisteminin kurumsal kullanıcıları arasında eşgüdüm, paylaşım ve işbirliğine yönelik girişimlerde bulunmak, 

            i) Bilgi hizmetlerini bilgisayar ağları üzerinden yaygınlaştırmak üzere, başta ağ bilgi işlem olmak üzere, bilgi teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, 

            j) Ulusal inovasyon sisteminin bilgi birikimini yansıtacak  ve bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde bilgi toplama ve derleme çalışmalarını yürütmek, bu bilgilerin sınıflama ve düzenleme işlevlerini  görmek, 

            k) Yurt dışındaki benzer bilgi hizmeti veren kuruluşlar ile bilgi aktarımı temelli işbirlikleri geliştirmek, ulusal enformasyon ve dokümantasyon merkezleri düzeyinde Kurum'u uluslararası platformlarda temsil etmek, 

            l) Bilgi ve belge hizmetlerinin üretkenlik, verimlilik, esneklik ve karlılık aracı olarak kullanılabilmesine yönelik bilgi birikimi sağlamak, enformasyon ve bilgi yönetimi konularında kavramsal ve uygulama düzeyinde etkinlik göstermek,  

            m) Bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki bilgi birikiminden, Kurum'un misyonu ve genel politikası çerçevesinde ve ilkeleri doğrultusunda, başta ulusal öğrenme sistemi olmak üzere, istek belirten kurum, kuruluş ve oluşumların yararlanmasını sağlamak üzere danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak, 

            n) Başkan ve Bilim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

            ULAKBİM'İN ÇALIŞMA PROGRAMI 
            Madde 6- ULAKBİM Müdürü her takvim yılı için, uygulayacağı çalışma programını, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak Yönetim Kurulu'na sunar. Bu programda yıl içinde yapılacak çalışmaların başlıca konuları, bunların amaç ve hedefleri, bu çalışmaların bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetlerine yönelik olarak tür ve oranları belirtilir ve bu çalışmaların stratejik açıdan amaç ve hedefleri açıklanır. Yıllık çalışma programı, Bilim Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır. ULAKBİM çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür. 

            ULAKBİM'İN ÇALIŞMA İLKELERİ 
            Madde 7- ULAKBİM, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını, doğrudan kişi ve/veya kuruluşlara sunulan hizmetler, ULAKBİM içi projeler, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler ve TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar bazında yürütür.  

            Aşağıdaki kurumlar ULAKBİM'in kurumsal kullanıcıları arasındadır. 

            a) Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları (Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversiteler ve bağlı birimler), 

            b) Ulusal bilim ve teknoloji üst kuruluşları (Türkiye Bilimler Akademisi), 

            c) Kamu ve özel sektör araştırma kurum ve birimleri, 

            d) Ulusal enformasyon ve dokümantasyon  merkezleri, 

            e) Araştırma-geliştirme desteği veren diğer kurumlarla, değerlendirme yapan, politika ve strateji belirleyen kuruluşlar (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve benzeri vakıflar, risk sermayesi kuruluşları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı gibi kuruluşlar), 

            f) Ulusal metroloji, akreditasyon ve belgelendirme kurumları (Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü gibi enstitüler),  

            g) Teknoloji izleme ve değerlendirme merkezleri, 

            h) Test laboratuvarları, 

            i) Yeni teknoloji gösterim merkezleri, 

            j) Teknoloji destek birimleri (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve bağlı teknoloji geliştirme merkezleri ve benzeri), 

            k) Teknoparklar, bilim parkları ve teknokentler, 

            l) Patent ofisleri, 

            m) Sayılanlar dışında kalıp da çalışmaları, sunabileceği bilgiler ve aldığı kararlar inovasyon sistemi ile karşılıklı önemli boyutta etkileşme durumunda olan diğer kuruluşlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEŞKİLAT, KURULLAR, ULAKBİM MÜDÜRÜ, MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            ULAKBİM TEŞKİLATI 
            Madde 8- ULAKBİM teşkilatı; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, ULAKBİM Müdürü, müdür yardımcıları, Ağ Teknolojileri Birimi, Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, İdari Birim, komiteler, çalışma grupları ve proje ekiplerinden oluşur. ULAKBİM teşkilatı ULAKBİM Müdürü'nün önerisi ve  Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü ile Bilim Kurulu tarafından değiştirilebilir. ULAKBİM organları arasındaki ilişkiler, Bilim Kurulu'nca onaylanmış program ve bütçe çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. 

            Ağ Teknolojileri Birimi, inovasyon merkezlerini ulusal ölçekte birbirlerine bağlayan, etkileşimli ve yeni teknolojilere dayanan bir bilgisayar ağının kurulması ve işletilmesinden sorumludur. Ağ Teknolojileri Birimi, ayrıca ULAKBİM'in ulusal inovasyon sistemine başta bilgisayar ağları olmak üzere bilgi teknolojisi desteği sağlamak ve bilgi hizmetlerinin ağ üzerinden verilebilmesi amacıyla başta ağ bilgi işlem olmak üzere, bilgi teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek görevlerini yerine getirir. 

            Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, araştırıcılara basılı ve elektronik kaynakları kullanarak geleneksel yollarla ve bilgi teknolojileri kullanımı yolu ile belge ve bilgi sağlama hizmetleri vermekten sorumludur. Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, ayrıca ULAKBİM'in ulusal inovasyon sistemine bilgi ve belge erişimi olmak üzere bilgi hizmetleri sağlamak ve enformasyon ve bilgi yönetimi sistemleri konularında, başta enformasyon ve dokümantasyon sistemleri olmak üzere, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek görevini yerine getirir. 

            İdari Birim, Ağ Teknolojileri ve Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimleri'nin bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki çalışmalarını yürütmeleri için gerekli iş ortamını sağlamak üzere, ULAKBİM'in mali ve idari işlerini ve insan kaynakları yönetimini ULAKBİM Müdürü'nün verdiği yetkiler çerçevesinde yürütür, hizmetlerin kalite yönetimini, bakım, onarım ve teknik destek işlerini, basın, halk ve kullanıcı ilişkilerini ve güvenlik işlerini yerine getirir. 

            YÖNETİM KURULU 
            Madde 9- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 

            a) Bilim Kurulu'ndan bir üye, 

            b) TÜBİTAK Başkan Yardımcısı, 

            c) En az; biri bilgi teknolojileri, veri iletişimi ve bilgisayar ağları, biri de bilgi hizmetleri ve bu hizmetlerin bilgi teknolojileri yoluyla sunulmaları konularında uzman ve deneyimli, toplam dört kişi,  

            d) ULAKBİM Müdürü. 

            ULAKBİM Müdürü dışındaki üyeler Bilim Kurulu'nca iki yıl süre ile seçilirler. İki yıl sonunda bu üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bilim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. 

            YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ 
            Madde 10- Yönetim Kurulu, Başkan ve Bilim Kurulu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde, aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

            a) Kurum'un misyon ve genel politikası çerçevesinde ULAKBİM'in orta ve uzun vadeli vizyon, strateji, hedef ve planlarının hazırlanmasını sağlamak ve bu amaçla ULAKBİM Müdürü veya Danışma Kurulu'nun önerisi ile komiteler oluşturmak, 

            b) ULAKBİM'in bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetlerini kapsayan çalışma alanında verebileceği hizmetleri belirlemek, ve yıllık çalışma programlarının yapılmasını sağlamak, 

            c) ULAKBİM'in mali ve idari faaliyetleri ile bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki çalışmalarını düzenlemek, izlemek, değerlendirmek,  

            d) ULAKBİM bütçe taslağının (personel ihtiyacı dahil) oluşturulmasını sağlamak ve onaylanmak üzere Bilim Kurulu'na sunmak,  

            e) TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler ile, ULAKBİM'in amaçları doğrultusunda TÜBİTAK tarafından desteklenmesi öngörülen güdümlü projeleri belirlemek ve izlemek, 

            f) TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarla stratejik işbirlikleri, ortak çalışma platformları ya da benzer oluşumlar teşkil etmek, 

            g) ULAKBİM'i yurt içi ve yurt dışı kurul ve komitelerde temsil edecek kişileri belirlemek ve görevlendirmek, 

            h) ULAKBİM müdür yardımcılarını atamak, 

            i) ULAKBİM'in çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir yapıya sahip olması için gerekli önlemleri almak, 

            j) Başkan ve Bilim Kurulu'nun verdiği diğer görevleri yapmak. 

            DANIŞMA KURULU 
            Madde 11- Danışma Kurulu, ULAKBİM Müdürü ile Bilim Kurulu'nca iki yıl süre için seçilen, bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularında bilgi ve deneyim sahibi ya da ULAKBİM'in kullanıcılarını temsil edecek nitelikte, en az yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu toplantılarına ULAKBİM Müdürü başkanlık yapar. ULAKBİM Müdürü'nün istemi ile ULAKBİM müdür yardımcıları da Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kurulu yılda en az altı kere toplanır. 

            DANIŞMA KURULU'NUN GÖREVLERİ 
            Madde 12- Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

            a) ULAKBİM'in bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki çalışmaları ile ilgili kullanıcı gruplarının beklentileri arasında uyum sağlamak amacıyla, ULAKBİM çalışma ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konularında görüşler oluşturmak, 

            b) ULAKBİM çalışma programının uygulanması için gerekli ulusal düzenlemeler ve eşgüdüm konularında politika önerileri oluşturmak ve Yönetim Kurulu'na sunmak, 

            c) Enformasyon ve bilgi toplumunun temel bileşenleri olan fiziksel altyapı, işletme ve hizmet modelleri, hukuksal yapılanma ve benzeri konularda politika önerileri oluşturmak ve Yönetim Kurulu'na sunmak, 

            d) ULAKBİM'in görev alanı içinde strateji ve vizyon belirleme, orta ve uzun vadeli planlar hazırlama çalışmalarını yürütmek amacıyla komiteler oluşturulmasını Yönetim Kurulu'na önermek, 

            e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konularda incelemelerde bulunmak ve öneriler hazırlamak. 

            ULAKBİM MÜDÜRÜ'NÜN NİTELİKLERİ VE ATANMASI 
            Madde 13- ULAKBİM Müdürü, bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetlerine yönelik deneyimi ve yöneticilik yeteneğiyle tanınmış kişiler arasından Başkan'ın önerisi ile Bilim Kurulu tarafından atanır. ULAKBİM Müdürü'nün görev süresi üç yıldır. Üç yıl sonunda yeniden atanması mümkündür. ULAKBİM Müdürü atama usulündeki yöntemle görevden alınır. 

            ULAKBİM Müdürü, gerektiğinde Yönetim Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, ULAKBİM müdür yardımcılarından birini yerine vekil bırakabilir. İki aydan daha uzun süreli vekalet sözkonusu olduğunda, Başkan'ın onayı gereklidir. 

            ULAKBİM MÜDÜRÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
            Madde 14- ULAKBİM Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

            a) ULAKBİM'i temsil etmek, 

            b) ULAKBİM bütçe taslağını hazırlayarak ve personel ihtiyacını da belirleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak, 

            c) ULAKBİM'in orta ve uzun vadeli çalışma hedefleri ve planları ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bunları süresi içinde Yönetim Kurulu'na sunmak, 

            d) Bilim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını ve kabul edilen bütçeyi uygulamak, 

            e) ULAKBİM'in yıllık çalışma programı ve bütçesi çerçevesinde, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler de dahil, her türlü harcamalar için Bilim Kurulu'nca her yıl belirlenecek sınırlar içinde ve Başkan'ın yetki devretmesi kaydıyla ita amirliği yapmak, 

            f) ULAKBİM çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporları hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak,  

            g) Başkan'ın verdiği yetki sınırları içinde kalarak tam zamanlı ve yarı zamanlı personeli atamak, gerektiğinde görevlerine son vermek ve tüm ULAKBİM personelinin terfi ve diğer özlük işlerini yürütmek, 

            h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler ile, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarla oluşturulan stratejik işbirlikleri, ortak çalışma platformları ya da benzer oluşumlar ile ilgili belgeleri ULAKBİM adına imzalamak, 

            i) TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde çalışacak ULAKBİM personelinin görevlendirilmeleri ile münhasıran projede çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personelin atamalarını yapmak ve bu personele yapılacak ödemeleri belirlemek, 

            j) Başkan, Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

            ULAKBİM MÜDÜR YARDIMCILARI'NIN NİTELİKLERİ, ATANMALARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
            Madde 15- ULAKBİM Müdürü'nün ULAKBİM'in çalışmalarını birlikte yürüttüğü üç Müdür Yardımcısı vardır. Bilgi teknolojileri ile ilgili çalışmalardan sorumlu Müdür Yardımcısı, Ağ Teknolojileri Birimi'ni; bilgi hizmetleri ile ilgili çalışmalardan sorumlu Müdür Yardımcısı, Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi'ni; idari ve mali işler ile ULAKBİM hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Müdür Yardımcısı, İdari Birim'i yönetir. 

            Müdür yardımcıları, alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından ULAKBİM Müdürü'nün önerisiyle Yönetim Kurulu'nca atanırlar. Müdür yardımcılarının görev süreleri üç yıldır. Atama usullerindeki yöntemle görevden alınırlar. 

            Müdür yardımcıları, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere kendilerine bağlı olarak görev yapacak birimlerde eleman sayı ve özelliklerini belirler. ULAKBİM Müdürü tarafından belirlenen dönemler sonunda çalışmaların durumu ile ilgili gelişme raporları ve bütçe önerileri hazırlarlar. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOMİTELER, ÇALIŞMA GRUPLARI VE PROJE EKİPLERİ

            KOMİTELER, ÇALIŞMA GRUPLARI VE PROJE EKİPLERİ 
            Madde 16- Yönetim Kurulu, ULAKBİM Müdürü veya Danışma Kurulu'nun önerisi ile, ULAKBİM'in görev alanı içinde strateji ve vizyon belirleme, orta ve uzun vadeli planlar hazırlama çalışmalarını yürütmek amacıyla komiteler oluşturur. 

            ULAKBİM Müdürü, müdür yardımcılarının önerisi ile ULAKBİM'in görev alanları içindeki planlama, uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla çalışma grupları; TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak üzere proje ekipleri oluşturur. 

            Komiteler, çalışma grupları ve proje ekiplerinde görev alacak ULAKBİM personeli, ile gerek duyulduğu takdirde, ULAKBİM dışından görevlendirilecek personelin nitelikleri ULAKBİM Müdürü'nce belirlenir.  
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            PERSONEL İŞLERİ 
            Madde 17- ULAKBİM personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarihli ve 22526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ULAKBİM Müdürü tarafından yürütülür. 

            MUHASEBE İŞLERİ 
            Madde 18- ULAKBİM bütçesi, Kurum bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir. Bu bütçenin uygulanması ile ilgili muhasebe işlemleri, Bilim Kurulu'nun 22/8/1994 tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

            ULAKBİM ile ilgili olarak tutulan defterler ve belgeler, ULAKBİM Müdürlüğü'nde saklanır. Bu defter ve belgeler 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'da belirtilen denetim organları ve gerektiğinde TÜBİTAK Başkanlığı'nca incelenerek denetlenir. 

            SATINALMA İŞLERİ 
            Madde 19- Satınalma işleri 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.