Üniversite Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.05.1999 Pazar Sayı: 23710 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ 
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

            AMAÇ VE KAPSAM  
            Madde 1- Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda kurulan Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşu, teşkilatlanması, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.  

            DAYANAK  
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

            TANIMLAR  
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;  
            Kurum                 : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK),  
            Bilim Kurulu      : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu'nu,  
            MAM                    : Marmara Araştırma Merkezi'ni,  
            Yönetim Kurulu: Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu'nu,  
            Enstitü                : Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nü,  
            Hakem                : İlgili bulunduğu bilim ve/veya teknoloji alanındaki uzman kişileri, ifade eder.  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
ENSTİTÜ'NÜN AMAÇ, İLKE VE GÖREVLERİ 

            ENSTİTÜ'NÜN AMAÇ VE İLKELERİ  
            Madde 4- Enstitü'nün amacı yer bilimleri alanında, toplumsal fayda odaklı, yüksek teknoloji kullanan, ölçme ve bilgisayar destekli modellemeye dayalı stratejik araştırma konularında çalışmalar yapmaktır.  

            Enstitü, çalışmalarında, MAM ve TÜBİTAK'ın diğer organları ile yurt içinde ve yurt dışında yer bilimleri konusunda araştırma ve çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği yapar, gerek Enstitü bünyesindeki gerekse diğer kurumlarda çalışan teknik ve araştırıcı personeli eğitme ilkelerini göz önünde tutar.  

            ENSTİTÜ'NÜN GÖREVLERİ  
            Madde 5- Enstitü'nün görevleri şunlardır:  

            a) Dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeleri ve ulusal kalkınma hedeflerini gözönünde tutarak, Enstitü'nün çalışma alanına giren konularda kısa ve uzun dönemli araştırma-geliştirme stratejilerini, hedeflerini ve sorunlarını ortaya koymak, bunları çözmek ya da çözümlenmesine yardımcı olmak,  

            b) Türkiye'de yer bilimlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, bu amaçla üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yapmak, uluslararası araştırma projelerine katılmak,  

            c) Yapılan araştırma-geliştirme sonuçlarını bilimsel yayın haline getirmek suretiyle uluslararası dergilerde yayımlayarak evrensel bilim dünyasına katkıda bulunmak; yer bilimleri konusunda ortaya çıkan araştırma bulgularını ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak konferans ve sempozyumlarla sunmak, bu konulardaki bilgi potansiyelini zenginleştirerek yer bilimleri konusundaki mevcut alt yapıyı geliştirmek,  

            d) Çalışma alanına giren konularda kapsamlı aletsel alt yapıların oluşturulmasını sağlamak,  

            e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlara Enstitü'nün çalışma alanlarında danışmanlık, eğitim ve geliştirme projeleri yapmak,  

            f) Yer bilimlerinin çalışma alanlarına giren konularda ve özellikle sismoloji ve sismotektonik, kantitatif jeoloji, kabuk yapısı ve deformasyonları konularındaki araştırma ve uygulama çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük yapmak, bunların sonuçlarının uygulamaya aktarılarak toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak,  

            g) Yer bilimleri konusunda dünyadaki gelişmeleri izlemek, ülkemizde bu konuda yürütülen faaliyetlerin yönlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, yurt dışından bilgi ve teknoloji transferi konusunda destek sağlamak, bunların uyarlanmasında kamu ve özel sektöre yardımcı olmak,  

            h) Enstitü'nün araştırıcı ve teknik personelini eğitmek; çalışma alanlarına giren konularda geliştirilen bilgi birikimini, bir program dahilinde, kurslar, yayınlar, teknik toplantılar, yaz okulları ve danışmanlık hizmetleri biçiminde ilgili  kamu ve özel kurumlara aktarmak,  

            ı) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

            ENSTİTÜ'NÜN ÇALIŞMA PROGRAMI  
            Madde 6- Enstitü Müdürü, her çalışma yılı için, çalışma programını, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak hazırlar ve MAM Başkanı'na sunar. Çalışma programında, yıl içinde yapılması planlanmış olan projeler ve diğer faaliyetler (altyapı, destek ve benzeri) için amaç, hedefler, kaynaklar, bütçe ve iş planı verilir. Bu çalışmaların araştırma, endüstriyel hizmet ve eğitim olarak tür ve oranları belirtilir. Bu program, MAM programı çerçevesinde, MAM Başkanı'nın uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır. Enstitü çalışmaları, bu programa uygun olarak yürütülür.  

            ENSTİTÜ'NÜN ÇALIŞMA İLKELERİ  
            Madde 7- Enstitü, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını araştırma ve geliştirme projeleri bazında yürütür.  

            a) Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır.  

            b) Geliştirme Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı, araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik açıdan daha iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmaları ile teknoloji uyarlamalarını içeren çalışmalardır.  

            c) Teknik Danışmanlık: Konusu, kapsamı, süresi, özel şartları ve ücreti, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir sözleşmeyle belirlenmiş teknik incelemeler ile tanımlanmış bilgi ve yorumları içeren hizmetlerdir.  

            d) Analiz, Muayene ve Ölçme, İnceleme: Bir maddenin veya ürününün özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya herhangi ölçekteki bir işletmedeki durumu belirlemek üzere ücret karşılığı yapılan hizmetlerdir.  

            Projeler iç ve dış destekli olmak üzere iki gruptan oluşur. Enstitü'nün yıllık programlarında yer alacak iç destekli projelerin seçiminde hakem raporunun olumlu yönde olması şartı aranır. Yürütülmekte olan iç destekli projeler her yıl hakemlere incelettirilir.  

            Özellikle iç destekli projelerin yürütülmesi sırasında bu projeler sona erdiğinde, başarı değerlendirmesi hakemlere yaptırılır ve projedeki başarı, hakem raporuyla belirlenir. Enstitü Müdürü, araştırmada görev alan elemanlarını değerlendirirken bu raporlara itibar eder.  

            Dış destekli projelerde hakem raporu şartı aranmayabilir. Ancak, yıllık programlarda yer alacak dış destekli projeler için, proje giderlerinin (ister cari bütçeden, ya da yatırım bütçesinden, isterse diğer kaynaklardan karşılansın, personel dahil bütün proje giderlerinin) en az %60'ının destek veren kuruluşca/kuruluşlarca karşılanması ve/veya royalti alması şartı aranacaktır. Destek oranı proje giderlerinin %60'ının altında ve/veya royalti alınması söz konusu değil ise, projenin programa alınabilmesi için olumlu yönde verilmiş hakem raporunun bulunması şarttır.  

            Dış destekli projede, desteği veren kuruluşca sunulacak değerlendirme raporu, Enstitü Müdürü'nün, Enstitü elemanlarını değerlendirirken gözönünde tutacağı bir diğer ölçüttür.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEŞKİLAT VE KURULLAR İLE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

            ENSTİTÜ TEŞKİLATI  
            Madde 8- Enstitü teşkilatı; Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları, Danışma Kurulu, Proje Ekipleri ve Proje Yöneticilerinden oluşur. Enstitü'nün örgütlenmesi, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nca teknolojik gelişmelere ve günün şartlarına uygun olarak tespit edilir. Bu organlar arasındaki ilişkiler, Yönetim Kurulu'nca onaylanmış çalışma programı çerçevesinde, Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir. Enstitü'nün idari, mali ve destek hizmetleri, MAM'ın ilgili birimlerince yürütülür.  

            ENSTİTÜ KURULU  
            Madde 9- Enstitü Kurulu'nun temel işlevi Enstitü'de bilgi iletişimini, dayanışmayı, eşgüdümü sağlayarak Enstitü'nün bir bütün ve tutarlılık içinde işlemesini gerçekleştirmektir. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, saptadığı gündemi görüşmek üzere toplanır. Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Müdürü'nün atayacağı yeterli sayıda araştırıcı ve araştırıcılar tarafından seçilecek en fazla 2 üyeden oluşur. Enstitü Kurulu üye sayısı, Enstitü Müdürü dahil toplam yedi kişiyi geçemez. Enstitü Müdürü'nün atayacağı ve araştırıcılar tarafından seçilecek Enstitü Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Süreleri sonunda yeniden atanmaları veya seçilmeleri mümkündür.  

            DANIŞMA KURULU  
            Madde 10- Danışma Kurulu üyeleri, yer bilimleri ile ilgili alanlardaki çalışmaları ile tanınan, Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu kişiler arasından Enstitü Kurulu'nun önerisi ve MAM Başkanı'nın onayı ile seçilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Enstitü Müdürü'nün daveti ile toplanır.  

            Enstitüde ele alınacak konuların belirlenmesi konusunda fikir alma, yapılan çalışmaların ihtiyaçlara cevap verme derecesini kontrol etme bakımından Danışma Kurulu'nun bilgi ve deneyiminden yararlanılır.  

            ENSTİTÜ MÜDÜRÜ'NÜN NİTELİKLERİ VE ATANMASI  
            Madde 11- Enstitü Müdürü, yer bilimleri konularında ulusal/ uluslararası düzeyde araştırmalarıyla tanınmış ve yöneticilik deneyimi bulunan kişiler arasından, MAM Başkanı'nın önerisi ile MAM Yönetim Kurulu tarafından atanır, gerektiğinde aynı usullerle görevden alınır. Görev süresi ve şartları, atama kararında belirtilir.  

            Enstitü Müdürü, Enstitü'yü temsil eder ve MAM Başkanı'na karşı Enstitü'nün tüm faaliyetlerinden sorumludur.  

            Enstitü Müdürü, MAM Başkanı'na bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde, müdür yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. İki aydan daha uzun süreli vekalet söz konusu olduğunda, MAM Başkanı'nın onayı gereklidir.  

            ENSTİTÜ MÜDÜRÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  
            Madde 12- Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve  sorumlulukları şunlardır:  

            a) Enstitü'nün araştırma politikası çerçevesinde, Enstitü'nün uzun vadeli çalışma hedefleri ve stratejik planları ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bunları süresi içinde MAM Başkanı'na sunmak,  

            b) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını belirleyerek MAM Başkanı'na sunmak,  

            c) Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını ve kabul edilen bütçeyi uygulamak,  

            d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Enstitü'nün yıllık program ve bütçesi çerçevesinde TÜBİTAK dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler dahil, her türlü harcamalar için MAM Başkanınca her yıl belirlenen sınırlar içinde kalmak kaydıyla harcama yapmak yetkisine sahip olmak,  

            e) Enstitü'nün bilimsel, teknik ve idari faaliyetini planlamak, düzenlemek ve yürütmek; bu amaçla Enstitü'nün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün önlemleri almak ve uyarlamak,  

            f) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda MAM Başkanı'na sunmak,  

            g) Yönetim Kurulu'nca onaylanmış çalışma programı, sürekli personel sayısı ve bütçe çerçevesinde Enstitü personelini atamak üzere MAM Başkanı'na önermek, gerektiğinde görevden alınmaları ile ilgili görüşlerini MAM Başkanı'nın onayına sunmak ve tüm Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük hakları hakkında karar vermek,  

            h) Enstitü Müdür Yardımcılarını MAM Başkanı'nın onayı ile, Enstitü Kurulu'nu ve proje yöneticilerini ise MAM Başkanlığı'nı bilgilendirerek atamak ve görevden almak,  

            ı) MAM Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

            Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, görevlendireceği teknik danışmanlardan yararlanabilir ve Enstitü personelinden gerekli gördüğü geçici ve sürekli komisyonlar kurabileceği gibi, Enstitü personelini geçici olarak Enstitü içinde veya dışında, asıl göreviyle ilgili başka bir görevle veya ek bir görevle de görevlendirebilir.  

            ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI'NIN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI  
            Madde 13- Müdür Yardımcıları, Enstitü Müdürü'nce kendilerine tahsis edilen sorumluluk alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından, Enstitü Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı tarafından atanır. Enstitü Müdürü'ne karşı sorumlu olarak, örgüt içinde kendilerine bağlı proje ekipleri için görev alanları içinde geliştirici öneriler oluşturarak bu ekiplerdeki araştırmaları, hizmet ve eğitim çalışmalarının eşgüdümlü olarak yapılmasını ve bunların Enstitü programlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.  

            ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  
            Madde 14- Enstitü Müdür Yardımcıları'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

            a) Proje ekipleri arasında mevcut eleman ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla proje ve/veya laboratuvar faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak,  

            b) Proje ekiplerindeki elemanların izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa prim uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesinde Enstitü Müdürü'ne önerilerde bulunmak,  

            c) Dünya'daki ve Türkiye'deki son teknolojik gelişmeleri izleyerek; ekonomik ve toplumsal gelişmeler, ülkenin kalkınma hedefleri ve uygulayıcı kuruluşlarının gereksinmelerini raporlayarak, seçilecek araştırma-geliştirme projelerinde Enstitü Müdürü'nü yönlendirmek,  

            d) Enstitü Müdürü tarafından kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PROJE EKİPLERİ 

            PROJE EKİPLERİ VE PROJE YÖNETİCİLERİ  
            Madde 15- Proje ekipleri, Enstitü bünyesindeki elemanların belirli bir süreyi kapsayan, hedefleri ve kaynakları bir program dahilinde belirlenmiş projelerdeki bilimsel, teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulan çalışma birimleridir. İç ve dış destekli çalışmalar proje olarak organize edilir.  

            Bir proje ekibinde yer alacak elemanlar, ilgili projenin gerektirdiği bilimsel ve teknik bilgi ve tecrübeye sahip araştırıcı ve teknik elemanlar arasından, proje yöneticilerinin görüşleri alınarak, Enstitü Müdür Yardımcısı'nın önerisi ile Enstitü Müdürü'nce görevlendirilir. Proje ekiplerinde görevli elemanların sayısı, ihtiyaç ve imkanlara uygun olarak proje süresince değişebileceği gibi, bir teknik eleman birden fazla projede görevlendirilebilir.  

            Her proje ekibinin başında, çalışmaları koordine eden ve yürüten bir proje yöneticisi bulunur. Proje yöneticileri, ilgili çalışma konularında yüksek eğitim görmüş, projeyle ilgili çalışmaları koordine edebilecek ve yürütebilecek bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından, projenin oluşturulma süreci de gözetilerek Enstitü Kurulu'nun önerisi ile Enstitü Müdürü tarafından atanır.  

            PROJE YÖNETİCİLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  
            Madde 16- Proje yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

            a) Proje çalışma programını hazırlamak, onaylanan programa uygun olarak tanımlanan aktiviteler ve belirlenen süreler doğrultusunda proje çalışmalarının yürütülmesini sağlamak; projelerini tespit edilmiş maliyet sınırları ve süreleri içinde hedeflerine ulaştırmak,  

            b) Proje için gerekli elemanların sayı ve niteliklerini belirlemek, bunların sağlanması için Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneri götürmek, Enstitü elemanlarının bilimsel, teknik çalışmalarını izlemek, yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,  

            c) Proje için gerekli malzeme ve teçhizatı belirlemek, bunların temini için gereken harcamaları saptayarak Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneride bulunmak,  

            d) Projenin yıllık bütçesini, çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Enstitü Müdür Yardımcısı'na sunmak,  

            e) Proje ile ilgili gerekli yurt içi ve yurt dışı temasları yapmak,  

            f) Enstitü Müdürü'nce belirlenen dönemlere uygun olarak projenin gelişimi ile ilgili teknik raporlar hazırlamak,  

            g) Proje grubundaki elemanların, izinleri, terfileri, ödüllendirilmeleri, varsa prim uygulamalarından yararlanma oranlarının belirlenmesi gibi hususlarda Enstitü Müdür Yardımcısı'na öneride bulunmak,  

            h) Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  
  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

            PERSONEL İŞLERİ  
            Madde 17- Enstitü personelinin özlük işleri, 17/1/1996 tarihli ve 22526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığınca yürütülür.  

            MUHASEBE İŞLERİ  
            Madde 18- Enstitü bütçesi, MAM bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir. Bu bütçenin uygulanması ve ilgili muhasebe işlemleri Bilim Kurulu'nun 22/8/1994 tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.  

            SATINALMA İŞLERİ  
            Madde 19- Satınalma işleri 20/4/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği çerçevesinde MAM Başkanlığı'nca yürütülür.  

            TÜBİTAK DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARCA DESTEKLENEN PROJELER  
            Madde 20- Enstitü Müdürü, Bilim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, TÜBİTAK dışı kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin sözleşmeleri yetki devri limitleri içinde imzalamaya yetkilidir.  

            Bu tür projelerde çalışacak Enstitü Personelinin görevlendirilmeleri ve münhasıran projede çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personelin atanmaları, Enstitü Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca yapılır.  

            Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek geçici personele ödenecek ücretler, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlarla imzalanacak proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nün önerisi ile MAM Başkanı'nca takdir olunur.  

            Bu tür projelerde görevlendirilen Enstitü personeline, Enstitü'den aldıkları ücret dışında, "TÜBİTAK'ca Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tespiti, Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşla imzalanan proje sözleşmesinin personel giderleri faslında karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nün önerisi ve MAM Başkanı'nın kararı ile takdir olunur.  

            Projelerden alınan Kurum hissesi, Yönetim Kurulu kararı ile MAM ve Enstitü'nün ihtiyaçları için kullanılabilir ve/veya nemalandırılabilir.  

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            YÜRÜTME  
            Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.