Üniversite Mevzuatı Mevzuatı
 
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG. TARİHİ : 20/04/1999
RESMİ G. NO : 23672
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde  2 : HUKUKİ DAYANAK 
Madde  3 : TANIMLAR 
Madde  4 : YÖNETMELİK KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLER
İKİNCİ BÖLÜM
İHALE KOMİSYONLARI
Madde  5 : İHALE YETKİLİSİ VE YETKİLERİ 
Madde  6 : İHALE KOMİSYONLARI VE OLUŞUMU 
Madde  7 : EMANET KOMİSYONU 
Madde  8 : ÖZEL KOMİSYON 
Madde    9 : KOMİSYONA KATILAMAMA HALİ 
Madde  10 : İHALE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Madde  11 : KARARLARIN ONAYLANMASI 
Madde  12 : UZMAN RAPORU 
Madde  13 : İHALE KOMİSYONU KARARI GEREKTİRMEYEN İŞLER 
Madde  14 : İHALE USULLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALEYE HAZIRLIK
Madde  15 : İHALENİN İLANI 
Madde  16 : ŞARTNAMELER 
Madde  17 : TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ 
Madde  18 : İSTEKLİLERDE ARANILACAK NİTELİKLER VE BELGELER 
Madde  19 : İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ 
Madde  20 : TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI 
Madde  21 : TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Madde  22 : İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBESTLİK 
Madde  23 : İHALE KARARLARI 
Madde  24 : KOMİSYON KARARLARININ ONANMASI VEYA İPTALİ 
Madde  25 : TEMİNAT İSTENMESİ 
Madde  26 : GEÇİCİ TEMİNAT 
Madde  27 : KESİN TEMİNAT 
Madde  28 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 
Madde  29 : TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İHALE USULLERİ
Madde  30 : KAPALI ZARFLA FİYAT VE TEKLİF İSTEME USULÜ 
Madde  31 : BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI ZARFLA TEKLİF İSTEME USULÜ 
Madde  32 : KAPALI ZARFLA EKSİLTME VE ARTIRMA USULÜ 
Madde  33 : AÇIK EKSİLTME VE ARTIRMA USULÜ 
Madde  34 : PAZARLIK USULÜ 
Madde  35 : YARIŞMA USULÜ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME
Madde  36 : SÖZLEŞME 
Madde  37 : SÖZLEŞMEDE BULUNACAK HUSUSLAR 
Madde  38 : AVANS VERİLMESİ 
Madde  39 : SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞİN ARTMASI VEYA EKSİLMESİ
Madde  40 : SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VE TASFİYE
ALTINCI BÖLÜM
İHALE İŞLERİNDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR
Madde  41 : YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 
Madde  42 : İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA 
Madde  43 : İHALELERE GİREMEYECEK OLANLAR 
Madde  44 : SÜRELER VE TEBLİGAT 
YEDİNCİ BÖLÜM
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER
Madde  45 : EMANET USULÜ 
Madde  46 : RESMİ KURULUŞLARDAN SATIN ALMA 
Madde  47 : KURUM ARAŞTIRMA GRUPLARINCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ SATIN
                   ALMA 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde  48 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Madde  49 : YÜRÜRLÜK 
Madde  50 : YÜRÜTME