Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:10.03.1999 Çarşamba Sayı: 23635 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN TESCİL EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
  
            Madde 1- 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "1) Çeşit, müracaat tarihinden geriye doğru 15 yıldan daha eski tarihte tescil edilmiş ise, çeşidin tescil edildiği ülkede çeşitli listesinde veya üretim programında yer aldığına dair yetkili kuruluştan alınmış belgenin temini gerekir." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "1) Çeşit, koruma kapsamında olmayan bir çeşit ise, çeşidin tescil edildiği ülkedeki ıslahçı kişi veya kuruluştan alınmış Yetki Belgesi (Ancak yurt dışında partneri olan kuruluşlar, partnerlerine ait çeşitleri getirdiğinde bu belge istenmez.)" 

            "2) Çeşit, uluslararası listede yayımlanmış bir çeşit ise, tescil eden yetkili kuruluştan alınmış Çeşit Özellik Belgesi; çeşit uluslararası listede yayımlanmamış bir çeşit ise, tescil eden yetkili kuruluştan alınmış, çeşidin, farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk deneme ve gözlemlerinin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen uluslararası organizasyonun önerdiği metoda göre yapıldıktan sonra tescil edildiğini gösterir onaylı yazı ve tasdikli orjinal Çeşit Özellik Belgesi," 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Tescil Komitesi, aşağıda belirtilen kuruluşların konu ile ilgili temsilcilerinden oluşur. 

Kuruluşun Adı                                                         Temsilci Sayısı (Asıl Üye) 
Bakanlık Merkez Teşkilatından; 
            Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü                                 1 
            Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü                            1 
            Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü             1 
Ziraat Fakülteleri                                                                             2 
            Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları                                2 
TTSMM                                                                                             2 
Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği tarafından belirlenen 
özel tohumculuk kuruluşu temsilcisi                                               2 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilen çiftçi                              1 

            a) Komite, asıl üyelerin en az 10 unun mevcut olması ile toplanır. 

            b) Toplantıda sadece asil üyeler oy kullanabilir. Danışman olarak davet edilenler görüşmelere katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

            c) Her toplantıda asıl üyeler arasından bir Başkan seçilir. Toplantının raportörlüğü TTSMM tarafından yürütülür. 

            d) TTSMM toplantıda çeşitle ilgili raporları sözlü olarak takdim eder. Toplantıda, çeşidin tescilini isteyen kişi veya kuruluş da çeşitle ilgili açıklamalarda bulunabilir. Kararı, Komite verir. 

            e) Kararlar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre ve asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Toplantıda çeşitler ayrı ayrı oylanır. Çeşide, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde bir isim verilir ve çeşit bu isimle tescil edilir. 

            f) Tescil Komitesinde görüşülüp bazı eksiklikler nedeniyle tescili reddedilen bir çeşidin sahibi aynı oturumda karara itiraz ettiği takdirde itiraz dikkate alınabilir. Komite karara neden olan eksikliklerin giderilebileceği kanaatını taşıyorsa, eksikliklerin giderilmesi şartıyla çeşit, aynı üyelerden oluşturulan bir Tescil Komitesinde yeniden görüşülebilir. Bakanlık tarafından bu amaçla toplantıya davet edilen Kuruluşlar, çeşidin görüşüldüğü ilk toplantıya iştirak eden üyenin katılımını temin edemiyorsa yerine başka üye gönderebilir. Bu toplantı sonucunda alınan karar kesinlik kazanır. 

            g) Tescil Komitesi tarafından görüşülerek tescil edilmeyen çeşitler için farklı lokasyonlarda yapılan adaptasyon denemeleri sonucunda yeni özelliklerinin ortaya çıkması halinde tescil isteği ile Bakanlığa bir kez daha başvuru yapılabilir. 

            h) Toplantının her oturumu için bir protokol düzenlenir. Çeşidin tescil edildiğine veya edilmediğine dair alınan kararlar, nedenleri ile birlikte bu protokolde yer alır. Protokoller, oy hakkı sahipleri tarafından kabul veya red ettikleri veya çekimser kaldıkları belirtilerek imza edilir. 

            i) Protokollar TTSMM tarafından Bakanlığa gönderilir. 

            j) Bakanlık, protokolları toplantıya üye gönderen kuruluşlara ve çeşidi tescile öneren kişi veya kuruluşa gönderir." 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "b) Yabancı ülkede tescil edilmiş olan çeşitler, Ülkemizde tescil edildikleri takdirde, bunlara kendi orjinal isim ve numaraları verilir. Çeşit sahibinin talebi halinde, çeşidin orijinal isim ve numarasına 16 ncı maddenin (a) bendi hükümlerine uygun olarak yeni bir isim ilave edilebilir." 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "j) Tarımsal Araştırma Kuruluşu olarak tescil edilen kuruluş, çalışma konusunun kapsamında bitki cinsleri itibarıyla değişiklik yapmak isterse veya unvan değişikliği yapması veya diğer bir kuruluşla birleşmesi ve benzeri değişiklik durumlarında Bakanlığa belgeleri ile müracaat eder. 

            Bakanlık, kuruluşun gönderdiği belgeleri inceleme sonucunda veya gerekli gördüğünde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yöntemle kuruluşu tescil eder." 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "b) Üzerinde çalıştığı bitki veya bitki gruplarının ıslah yöntemlerine uygun arazi varlığına veya seraya sahip olmak veya en az beş yıl süre ile kiralamış olmak," 

            "c) Konu ile ilgili ve gerekli alet, ekipman, bina, depo, laboratuvara sahip olmak," 

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "c) Tescile sunacağı veya üretim izni talep edeceği çeşitlerle ilgili olarak kurmuş olduğu Ek-2 deki denemelerin planını ve yerini gerektiğinde Bakanlık tarafından görevlendirilecek kamu tarımsal araştırma kuruluşu veya TTSMM tarafından görülmek üzere Bakanlığa bildirmek, Çeşitle ilgili denemelerin usulüne uygun kurulmadığının rapor edildiği durumlarda çeşitlere ait denemeleri yeniden kurarak Bakanlığa tekrar bildirmek," 

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi eklenmiştir. 

            "e) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamındaki çeşitler için, 8 inci madde hükümlerine uygun olarak tescile müracaat edilmesi halinde, Ek-3'teki deneme süreleri dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere üretim izni verilir. Tescil deneme sonuçları olumsuz olan çeşitlerin üretim izinleri Bakanlıkça iptal edilir." 

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 24- Çeşidin üretim iznini talep eden kuruluş, bu talebini bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamındaki çeşitler için 8 inci maddenin (a) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgelerle ve 7 nci maddenin (b) bendi kapsamındaki çeşitler için ise Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurur." 

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Ekonomik değeri haiz olduğuna karar verilen tek yıllık bitki çeşitlerine 4 yıl, çok yıllık bitki çeşitlerine 5 yıl süre ile üretim izni verilir." 

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 31- Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre tescil edilen ve 27 nci maddesine göre üretim izni verilen çeşitler sertifikalandırılmaya esas olmak üzere her yıl Mayıs ayında Resmi Gazete'de tebliğ edilir. 

            Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Bakanlık tarafından tavsiye edilen çeşitler tohumluk üreten, dağıtan, alan, satan, ithal ve ihraç eden kişi ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla ayrı bir liste halinde her yıl Mayıs ayında Resmi Gazete'de tebliğ edilir. 

            Tebliğde yer alan tescilli çeşitler listesi ile Bakanlıkça tavsiye edilen çeşitler listesine alınan zamanla üretimden kalkan çeşitler Bakanlık tarafından tebliğden çıkarılır. 

            Yönetmeliğin maddeleri ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü açıklamalar Resmi Gazete'de tebliğ edilmek suretiyle yayımlanır." 

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo 1, Ek-2'deki şekilde; 12 nci maddesinde yer alan Tablo 2, Ek-3'teki şekilde; 22 nci maddesinde yer alan Tablo 3, Ek-4'deki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Tablo 1" ibaresi "Ek-2" şeklinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Tablo 2" ibaresi "Ek-3" şeklinde, 19 uncu maddesinin (c) bendinde geçen "Tablo 1'deki" ibaresi "Ek-2'deki" şeklinde, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen "Tablo 3'de" ibaresi "Ek-4'te" şeklinde, geçici madde 2, 3 ve 4'te geçen "bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan Tablo 2 deki" ifadesi "Ek-3'teki" şeklinde değiştirilmiştir. 

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin eki "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Tescil Belgesi" Ek- 1'deki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürürür. 

                                                                                                                                Ek-1  

T.C. 
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
  
ÖZEL SEKTÖR 
TARIMSAL ARAŞTIRMA KURULUŞU 
TESCİL BELGESİ 

       Kuruluşun;   
       Adı :   
       Adresi :   
       Faaliyet Gösterdiği Bitki Grubu:   
       Tescil Tarihi :   
       Tescil Numarası :   

       Yukarıda adı ve adresi belirtilen Kuruluşun; Bakanlığımıza başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun'a ve Bitki Çeşitlerinin Tescil  Edilmesine İlişkin Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere uygunluğu  Bakanlığımızca tespit edilmiş ve Kuruluş, Tarımsal Araştırma Kuruluşu olarak  tescil edilmiştir.   

                                                                                                         Bakan 

  
                                                                                                                                            Ek-2 
Tescil İçin Bakanlığa Başvurmadan Önce Araştırıcının Yapacağı;
Çeşitlerin Morfolojik Özelliklerinin, Tarımsal Değerlerinin
Belirlenmesine İlişkin Denemeler Hakkında Tablo
  
Çeşit 
Denemelerin
Asgari süresi 
(Yıl) 
Asgari lokasyon 
Adedi
Bu Yönetmeliğin   
7/a ve 7/b maddesinde  
belirtilen çeşitler 
Açıkta sebze çeşitleri 
1
2
Örtü altı sebzLe çeşitleri* 
1
2
Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri
1
2
Çok yıllık tarla bitk.çeşitleri 
2
2
Meyve ve asma çeşitleri** 
3
2
Meyve ve asma anaç çeşitleri** 
3
2
Çilek çeşitleri 
1
2
Tek yıllık süs bitkileri çeşitleri 
1
2
Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri 
2
2
                        * Yetiştirme sezonu 
                        ** Ürün yılı 

                                                                                                                                                       Ek-3 

TTSMM Tarafından Yapılacak Çeşit Tescil Denemeleri Hakkında Tablo
  
Çeşit 
Farklılık, Yeknesaklık, Durulmuşluk
Tarımsal Değerleri Ölçme
Asgari süre 
(Yıl) 
Asgari 
Lokasyon 
adedi 
Asgari süre 
(Yıl) 
Asgari Lokasyon adedi 
Bu Yönetmeliğin 7/a maddesinde Belirtilen çeşitler  Açıkta sebze çeşitleri 
2
1
2
3
Örtü altı sebze çeşitleri* 
2
1
2
2
Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri
2
1
2
3
Çok yıllık tarla bitki .çeşitleri 
2
2
3
3
Meyve ve asma çeşitleri** 
3
1
3
3
Meyve ve asma anaç çeşitleri** 
3
1
3
3
Çilek çeşitleri 
2
1
2
2
Tek yıllık süs bitkileri çeşitleri 
1
2
-
-
Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri 
2
2
-
-
Bu Yönetmeliğin 7/b maddesinde belirtilen çeşitler Açıkta sebze çeşitleri 
-
-
1
2
Örtü altı sebze çeşitleri* 
-
-
1
2
Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri
-
-
1
3
Çok yıllık tarla bitk.çeşitleri 
-
-
2
3
Meyve ve asma çeşitleri** 
-
-
3
3
Meyve ve asma anaç çeşitleri** 
-
-
3
3
Çilek çeşitleri 
-
-
1
2
Tek yıllık süs bitkileri çeşitleri 
-
-
1
2
Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri 
-
-
2
2
                * Yetiştirme sezonu 
                ** Ürün yılı 

                                                                                                                                            Ek-4 

Çeşitlerin Bakanlık Tarafından Tavsiye Edilmesine İlişkin Denemeler Hakkında Tablo 
Çeşit 
Denemelerin
Asgari süresi 
(Yıl) 
Asgari lokasyon 
Adedi
Bu Yönetmeliğin   
7/a ve 7/b maddesinde  
belirtilen çeşitler 
Açıkta sebze çeşitleri 
1
4
Örtü altı sebze çeşitleri* 
1
3
Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri
1
8
Çok yıllık tarla bitk.çeşitleri 
2
4
Meyve ve asma çeşitleri** 
3
4
Meyve ve asma anaç çeşitleri** 
3
4
Çilek çeşitleri 
1
4
Tek yıllık süs bitkileri çeşitleri 
1
2
Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri 
2
4
                            * Yetiştirme sezonu 
                           ** Ürün yılı