Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Cuma Sayı: 26283 (Asıl) 

 

Kültür Bakanlığından 
 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

 

 

Madde 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(2) Yapımcılar, başvuru formuyla birlikte aşağıda sayılanları Bakanlığa sunarak eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:

a) Yapımcı belgesi,

b) Kanun uyarınca hak sahipliğini gösteren ve aksinin ispatı durumunda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun üstlenildiğine dair bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan taahhütname,

c) Sinema eserlerini içeren yapımlar için 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yapılan değerlendirme ve sınıflandırmanın sonucunu gösterir belge,

ç) Sinema eserlerini içeren yapımlar için senaryo metni, diyalog metni ve varsa özgün müzik notaları ile güftesi; müzik eserlerini içeren yapımlar için varsa müzik notaları ile güftesi,

d) Sinema eserlerini içeren yapımlar için varsa afiş, müzik eserlerini içeren yapımlar için eserin tespit edildiği materyalin varsa kartoneti ve diğer tanıtıcı materyallerden birer örnek,

e) Kayıt-tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD gibi) bir adet kopyası,

f) Kayıt-tescil ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu."

Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 – (1) Kayıt tescil ücreti, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eserler için 1000, üç ve daha az eser içeren fonogramlar ve isteğe bağlı kayıt tescile tabi olan eserler için 1250, üçten fazla eser içeren fonogramlar ve sinema eserlerini içeren yapımların kayıt ve tescil işlemleri için ise 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır."

Madde 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

"Ek-2

TAAHHÜTNAME

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kayıt ve tescil edilmesi için başvuruda bulunduğum ithal ettiğim ve ekli listede belirtilen ….. sayıda eser bakımından, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde …. süre ile hak sahibi olduğumu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim.

İMZA"

 

"Ek-3

TAAHHÜTNAME

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kayıt ve tescil edilmesi için başvuruda bulunduğum eserler bakımından, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde eser  sahibi olduğumu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim. 

İMZA"