Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından 
 
KÜLTÜR BAKANLIĞI AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 2/7/1988 tarihli ve 19860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliği'nin değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- Merkez Yürütme Kurulu, Bakan veya yetkili temsilcisinin başkanlığında; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'nın birer temsilcisinden teşekkül eder.

            Kurul sekretarya işlerini Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yürütür."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- İl Kutlama Komitesi, Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarının yapılacağı illerin valisinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; belediye başkanı, varsa garnizon komutanı, il kültür müdürü, il milli eğitim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü, il turizm müdürü, varsa üniversite veya yüksekokul temsilcisi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü il temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği il başkanı, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı'nın varsa ildeki şube başkanı, mahalli esnaf ve sanatkarlar dernekleri ve ilgili vakıf başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilciden meydana gelir. Komitenin sekretarya işleri, il kültür müdürlüğünce yürütülür." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.