Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 17.12.1999 Cuma Sayı: 23909 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından

KÜLTÜR BAKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE HİZMET GRUPLARI

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi memurların atama ve görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde görevli bulunan personelin atamaları ve görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 354 sayılı Kültür Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            Bakanlık: Kültür Bakanlığını,

            Bakan  : Kültür Bakanını,

            Bakanlık teşkilatı: Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünü,

            DÖSİMM: Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünü,

            Hizmet grupları: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

            Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belirtilen unvanları,

            Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde çalışılan süreleri,

            Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

            Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları,

            Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite ve yüksekokulların arkeoloji bölümlerinin; prehistorya ve önasya arkeolojisi ile klasik arkeoloji anabilim dalları, sanat tarihi bölümü, eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin; hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları, tarih bölümü, sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin; sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları, fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin; paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları, doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin; arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda sayılan anabilim dallarından değişik isimlerde mezun olan dört yıllık lisans eğitimi alanları,

            Restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rölöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı: Fakülte veya yüksekokulların, inşaat, elektrik, makine ve kimya jeoloji mühendisliği, şehir-bölge planlama, şehir plancısı, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık-dekorasyon, kimya, jeoloji, heykeltraşlık, restorasyon ve konservasyon bölümleri veya anabilim dallarında herhangi birinden dört yıllık lisans eğitimi alanları,

            Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı: Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olanlar ile üniversite veya yüksekokulların mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı bölümlerinden mezun olanları,

            Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı: Üniversitelerin kütüphanecilik, dökümantasyon-enformasyon veya arşivcilik anabilim dallarından herhangi birinde dört yıllık lisans eğitimi alanları,

            Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, beslenme ve diyetik bölümleri ve anabilim dalları, üniversitelere bağlı devlet konservatuvarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri, ziraat fakültelerinin ev ekonomisi yüksek okulu ya da 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre mezun olanlardan aynı veya muadili bölüm mezunu olanları,

            Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı ihtisas elemanı: Fakülte veya yüksekokulların, inşaat, elektrik, elektronik, makine, harita-kadastro, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, istatistik, restorasyon bölümleri veya anabilim dallarından herhangi birinde dört yıllık lisans eğitimi alanları,

            ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

            KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

            ÖDM : Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

            ifade eder.

            HİZMET GRUPLARI
            Madde 5- Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli, yönetim hizmetleri grubu, hukuk araştırma ve planlama hizmetleri grubu, ihtisas hizmetleri grubu, teknik hizmetler grubu, sağlık hizmetleri grubu, bilgi işlem hizmetleri grubu ile idari hizmetler grubu olmak üzere 7 ana hizmet grubuna; ana hizmet grupları da kendi aralarında alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

            a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

            1) Müsteşar,
            2) Teftiş Kurulu Başkanı,
            3) Müsteşar yardımcısı,
            4) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel müdür,
            5) Müstakil daire başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Milli Kütüphane Başkanı, genel müdür yardımcısı,
            6) Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,
            7) Daire başkanı, Ankara - İstanbul - İzmir il kültür müdürü,
            8) Diğer il kültür müdürü,
            9) Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü,
            10) İl kültür müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür, işletme müdürü,
            11) Müdür yardımcısı,
            12) Şef, ayniyat saymanı.

            b) Hukuk Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

            1) Hukuk müşaviri,
            2) Raportör,
            3) APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman.

            c) İhtisas Hizmetleri Grubu;

            1) Kütüphaneci,
            2) Folklor araştırmacısı,
            3) Kitap pataloğu,
            4) Müze araştırmacısı.

            d) Teknik Hizmetler Grubu;

            1) Mimar, mühendis, şehir plancısı,
            2) Arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager,
            3) Dekoratör, heykeltraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker,
            4) Teknisyen, teknik ressam.

            e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

            1) Daire tabibi,
            2) Psikolog, biyolog,
            3) Laborant,
            4) Hemşire.

            f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

            1) Programcı,
            2) Bilgisayar işletmeni,
            3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

            g) İdari Hizmetler Grubu;

            1) Mütercim,
            2) Çocuk Eğitimcisi,
            3) Memur, Anbar Memuru, Mutemet, Veznedar, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter,
            4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
            5) Şoför.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 6- Bakanlık memurlarının;

            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden şef ve ayniyat saymanı kadroları dışındaki görevlere atanabilmeleri için en az 4 yıllık yükseköğrenim, şef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmeleri için en az 2 yıllık yükseköğrenim,

            b) (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yükseköğrenim, (3) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 2 yıllık yükseköğrenim, (4) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için en az ilgili meslek lisesi,

            c) (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yükseköğrenim, laborant ve hemşire kadrolarına atanabilmeleri için en az mesleki sağlık eğitimi,

            d) Programcı kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin programcılık bölümünden mezun olmak veya 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmaları, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul,

            e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için en az 4 yıllık yükseköğrenim, çocuk eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için kız meslek lisesi veya yüksekokulların çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri, (g) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için en az lise veya dengi okul,

            mezunu olmaları şarttır.

            HİZMET SÜRESİ
            Madde 7- Müsteşar hariç, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için en az son 2 yıl Bakanlık teşkilatında görev yapmış olmak şarttır.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 8- Bakanlık memurlarının;

            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları,

            b) Her biri olumlu olmak koşuluyla son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması,

            gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM VE SINAVININ KAPSAMI
            Madde 9- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ila (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevler hariç, diğer hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

            EĞİTİMİN DUYURULMASI
            Madde 10- Atama yapılacak boş kadroların birimi, unvanı, derecesi ve sayısı en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca merkez ve taşra teşkilatı ile DÖSİMM'e yazılı olarak duyurulur.

            BAŞVURU
            Madde 11- Sınav duyurusu yapılmasını takiben durumları öngörülen şartlara uygun olan personel başvuru formu ile birlikte birimine müracaat eder. Birim amirleri başvuru formlarını bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 12- Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi Başkanlığınca gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenir ve inceleme sonucu yazı ile birimlere ve ilgililere bildirilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 13- Bakanlık, personelini üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan niteliklere sahip oldukları takdirde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alırlar. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitime alınacakların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri yönünden değerlendirmeye tabi tutularak boş kadro sayısının iki katına indirilir.

            Bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

            Görevde yükselme için açılacak sınavlar Bakanlıkça uygun görülen tarih ve yerlerde yılda en fazla iki defa olmak üzere yapılır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 14- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olanların, atanacakları görevin niteliğine göre Eğitim Dairesi Başkanlığınca iki haftadan az sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 15- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar,

            a) T.C. Anayasası,

            1) Genel esaslar,
            2) Temel hak ve ödevler,
            3) Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) Atanılacak kadroya ilişkin olarak;

            1) 354 sayılı Kültür Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ana ve yardımcı hizmet birimlerine ilişkin mevzuat,
            2) Bütçe, dosyalama ve arşivleme ile ilgili konular.

            Verilecek eğitimin %60'ı (g) bendinde belirtilen konulardan seçilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI

            GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
            Madde 16- Görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı olanların ilgili üst görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları gerekir.

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 17- Görevde yükselme eğitiminden sonra yapılacak yazılı ve görevde yükselme sınavından sonra yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları yürütmek üzere, 5 kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Bakan tarafından görevlendirilecek kişinin Başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve yeteri kadar üyeden teşekkül eder. Gerekli hallerde sınav kuruluna Bakanlık dışından da üye alınabilir.

            Sınav kurulu; soruların hazırlanması, hazırlanmasına katkıda bulunulması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı, sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ile sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır.

            SINAV ŞEKLİ
            Madde 18- Sınavlar, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar ÖSYM veya ÖDM'ye yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri dikkate alınarak sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

            SINAV BAŞARI NOTU
            Madde 19- Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü veya uygulamalı sınava çağrılacak personelin yazılı sınavda en az 70 puan almaları gerekir.

            Sözlü veya uygulamalı sınavlar da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gereklidir.

            Sınavlara katılanların genel başarı notu, yazılı sınav notu ile sözlü veya uygulamalı sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü veya uygulamalı sınava katılamazlar.

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE GEÇERLİLİĞİ
            Madde 20- Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu tarafından her sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir.

            Sınav sonuçları atanma açısından, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

            SINAVDA BAŞARI GÖSTEREMEMEK
            Madde 21- Birbirini izleyen iki görevde yükselme sınavında başarılı olamayanlar, son katıldıkları sınavı izleyen bir sonraki görevde yükselme sınavına katılamazlar.

            SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
            Madde 22- Sınava katılanlar, sınav sonucuna yazılı olarak sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde, sınavı yapan kuruma veya kurula itiraz edebilirler. Sınav kuruluna yapılacak itirazlar en geç 10 gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

            SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
            Madde 23- Görevde yükselme sınavını kazananlar başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması durumunda sıralamada hizmet süresi fazla olan, hizmet süresinin de eşit olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan personele öncelik tanınır.

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
            Madde 24- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

            GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE KOPYA
            Madde 25- Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilir.

            Atama işleminden yazılı olarak vazgeçenlerin atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar aynı görev için açılacak bir sonraki sınava katılamazlar.

            Görevde yükselme sınavına girenlerden kopya çektikleri veya çekilmesine yardımcı oldukları tespit edilenler 3 yıl süreyle bu sınavlara giremezler. Bu fiillerin tekrarlanması halinde ise bu sınavlara hiçbir surette katılamazlar.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR

            ÖZEL ŞARTLAR
            Madde 26- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarındaki kadrolara yükselebilmek için, genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır.

            a) İl kültür müdür yardımcısı, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü, şube müdürü, müdür ve işletme müdürü kadrolarına yükselebilmek için;

            1) Müdür yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman görevlerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak veya,

            2) Şef, ayniyat saymanı görevlerinde toplam en az 4 yıl, programcı ve mütercim görevlerinde toplam en az 7 yıl çalışmış olmak veya,

            3) Mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, kimyager, dekoratör, heykeltraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker, müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı ve kitap pataloğu görevlerinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

            4) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı resim heykel müzesi müdürü ve resim heykel müze ve galeri müdürü olarak atanacaklarda yüksekokulların plastik sanatla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

            5) Orkestra, koro ve topluluk müdürü olarak atanacaklarda konservatuvar veya yüksekokulların müzikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

            6) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdürü kadrolarına atanmada müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar müdürü ile rölöve ve anıtlar müdürü kadrolarına atanmada restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rölöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı olmak,

            7) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı koruma kurulu büro müdürü kadrolarına atanmada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

            8) Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane müdürü kadrolarına atanmada Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak ancak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

            9) Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğündeki personel ile idari ve mali işlerden sorumlu şube müdürleri hariç şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, ÖSYM'ce yapılan KPDS sınavında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde en az (C) düzeyinde başarılı olmak.  Sayfa: 121

            b) Müdür yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna yükselebilmek için;

            1) Şef, ayniyat saymanı görevlerinde toplam en az 2 yıl veya programcı ve mütercim görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak veya,

            2) Mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, kimyager, dekoratör, heykeltraş, restoratör, desinatör, grafiker, tekniker, müze araştırmacısı, kütüphaneci, folklor araştırmacısı ve kitap pataloğu görevlerinde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

            3) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı resim heykel müzesi müdür yardımcısı ve resim heykel müze ve galeri müdür yardımcısı olarak atanacaklarda yüksekokulların plastik sanatla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

            4) Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze müdür yardımcısı kadrolarına atanmada müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar müdür yardımcısı ile rölöve ve anıtlar müdür yardımcısı kadrolarına atanmada restorasyon ve konservasyon merkez laboratuvar ve rölöve ve anıtlar müdürlükleri ihtisas elemanı olmak,

            5) Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane müdür yardımcısı kadrolarına atanmada Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak ancak, kütüphane müdür yardımcısı kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

            c) Şef ve ayniyat saymanı kadrosuna yükselebilmek için;

            1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 3 yıl çalışmış olmak veya (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen görevlerde toplam en az 4 yıl çalışmış olmak veya,

            2) (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 4 yıl çalışmış olmak.

            d) Bilgisayar işletmeni kadrosuna yükselebilmek için;

            1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumlarınca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak,

            2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

            3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlerde toplam en az 2 yıl veya (4) numaralı alt bendinde sayılan görevde en az 7 yıl çalışmış olmak.

            e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna yükselebilmek için;

            1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlerde toplam en az 2 yıl veya (4) numaralı alt bendinde belirtilen görevde en az 7 yıl çalışmış olmak,

            2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya kurumlarınca açılan bilgisayar kurslarına katılıp, başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak.

            f) Koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför kadrosundan memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı, daktilograf ve sekreter kadrosuna yükselebilmek için;

            1) En az 7 yıl hizmeti bulunmak,

            2) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için, ticaret lisesi mezunları hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak.

            g) Hukuk müşaviri kadrosuna yükselebilmek için;

            1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

            2) Hakim, savcı veya avukat olarak 3 yıl görev yapmış olmak veya raportör olarak 6 yıl görev yapmış olmak.

            h) Raportör kadrosuna yükselebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak.

            ı) Mütercim kadrosuna yükselebilmek için;

            1) KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya,

            2) Yabancı dille eğitim yapan üniversiteleri bitirmiş olmak veya,

            3) Üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış olmak veya,

            4) Yurt dışında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olmak.

            j) Teknisyen ve teknik ressam kadrosuna yükselebilmek için bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (g) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde veya yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

            k) Yardımcı hizmetler sınıfından memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı, daktilograf ve sekreter kadrosuna yükselebilmek için;

            1) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

            2) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için, ticaret lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak.

            l) Yardımcı hizmetler sınıfından koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yükselebilmek için;

            1) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

            2) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

            3) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda aranan şartları taşımak.

            m) Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna yükselebilmek için;

            1) En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

            2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.
 

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            HİZMET GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
            Madde 27- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) ila (8) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlere atanabilmek için yönetim hizmetleri grubunun (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolarda veya Bakanlıkta başmüfettiş, müfettiş veya hukuk müşaviri olarak görev yapmış olmak şarttır.

            Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğündeki genel müdür yardımcısı kadroları ile personel, idari ve mali işlerden sorumlu daire başkanları hariç daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda, yukarıda sayılan şartları taşımakla birlikte ÖSYM'ce yapılan KPDS sınavında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde (C) düzeyinde başarılı olmak gerekir.

            Aynı alt hizmet grubunda yer alan unvanlar arasındaki geçişler kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın yapılabilir.

            Sınava tabi olmayan kadrolarda görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına göre bu görevden alınarak sınav kapsamında bulunan alt kadrolara atananlar sınava tabi tutulmazlar.

            Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Kütüphaneler Genel Müdürü, Milli Kütüphane Başkanı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür Merkezleri Dairesi Başkanı kadroları ile bu birimlerin yönetim kademelerinde yer alan genel müdür yardımcısı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda ihtisas elemanı olmak tercih sebebidir.

            KAZANILMIŞ HAKLAR
            Madde 28- 18/10/1999 tarihinden önce görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi kadrolara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklarda görev yapan personelin bulundukları kadro unvanları, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

            KURUM DIŞINDAN YAPILACAK ATAMALAR
            Madde 29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlık teşkilatına naklen yapılacak atamalar, ilgili personelin görev unvanı ile aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt hizmet grubundaki diğer unvanlara yapılır.

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 30- 4046 sayılı kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

            ARAŞTIRMACI KADROLARI
            Madde 31- Araştırmacı kadrolarına 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde atama yapılır.

            ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME VE YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMA
            Madde 32- İdari soruşturma sonucu haklarında görev yerleri veya kadrosu değiştirilmesi teklif edilenlerden değişiklik teklifi atamaya yetkili makamca uygun görülenler durumlarına uygun kadrolara atanır.

            Bakanlık personeli, istekleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde işgal ettikleri kadrodan daha alt bir kadroya atanabilirler.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 33- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 34- 20/4/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personel Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.