Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 10.10.1999 Pazar Sayı: 23842 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından

KÜLTÜR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 21/5/1991 tarihli ve 20877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sınavlara Katılacaklarda Aranan Nitelikler
            Madde 5- Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir.

           A) Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla yapılan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavında başarılı olmak,

            B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,

            C) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da eşitleri olan yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,

            D) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

            E) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

            F) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

            G) Sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı ve ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Başvuru Şekli, Gerekli Bilgi ve Belgeler"

            "Giriş sınavına, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne yaptırılan ve Teftiş Kurulu Tüzüğünün 11 inci maddesinde ön eleme sınavı olarak belirtilen merkezi sınavda başarılı olan adaylardan 5 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar iki fotoğrafla birlikte aday formu doldurarak başvurabilirler."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yazılı Sınava Başvuru
            Madde 9- Yazılı sınava girecek adaylara 15 günlük bir başvuru süresi tanınır ve sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

            Yazılı sınav adayların başvuru süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün sonra yapılır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "D) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge,"

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca Müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Başkanlıkta yeterli eleman bulunmaması halinde Bakanlık personeline de görev verilebilir."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50'den az olmamak üzere ortalama 60 puan almak gerekir."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların, muhasebe ve yabancı dil hariç olmak üzere, yazılı sınavdaki bilgi düzeyi ile genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır."

            "Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 60 olması şarttır."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin birinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            "Bu şekilde yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, bu Yönetmeliğin 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddelerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptirler."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 27- Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca Müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Müfettişler, merkezden görev yerlerine hareketleri ile görev ve izin dönüşü göreve başlamalarını yazıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler."

            "Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına telgraf, fax, teleks, e-mail gibi yazılı haberleşme araçlarıyla bildirirler."

            Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.