Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.04.1999 pERŞEMBE Sayı: 23680 (Asıl) 
Kültür Bakanlığından 
 
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE REĞİŞİKLİK YAPILMASINDA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

           "Madde 14- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun; 4 üncü maddesine göre taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilen veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler tarafından veya 26 ncı maddesine göre özel müzeler veya koleksiyoncular tarafından Bakanlığa bildirilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile değişik 23 üncü maddesinde belirlenen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kanunun 25 inci maddesine istinaden Bakanlıkça bilimsel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. 

            Bunlardan Devlet müzelerinde bulunması gerekli görülenler 13/8/1984 tarihli ve 18488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre müzelere alınırlar. 

            Özel müze ve koleksiyoncular tarafından bildirilenler envanter defterine kaydedilerek; diğer kişilerce resmi müzelere bildirilenlerden tasnif ve tescil dışı bırakılanlar ile tescile tabi olup da müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları, örneği 18/5/1998 tarihli ve 23346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek-1 ve Ek-2'de yer alan belgelerin düzenlenmesini müteakip sahiplerine iade edilirler. Bu iş ve işlemlerle ilgili masraflar sahibine aittir. 

            Bu tür kültür varlıklarından tescile tabi olanlar Bakanlıkça kontrol edilir ve müzelerin izni olmadan el değişikliği yapılamaz. 

            Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk'e ait korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı veya Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca satın alınmayanlar Bakanlığın tescil ve kontrolüne tabidirler." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğe 18/5/1998 tarihli ve 23346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen ek madde 1'in (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.