Bakanlıklar Mevzuatı  
 
KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE NİCELİKLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 16/08/2005
RESMİ G. NO : 25908
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Madde 5 - Belgelendirme esasları
Madde 6 - Genel ilkeler
Madde 7 - Yatırım belgesi talebi
Madde 8 - Yatırım belgesinin girişim belgesine çevrilmesi
Madde 9 - Doğrudan girişim belgesi talebi
Madde 10 - Başvuruların değerlendirilmesi, belge ve plaket
Madde 11 - Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve görevleri
Madde 12 - Personel nitelikleri
Madde 13 - Tanıtım ve bilgilendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin Genel Nitelikleri

Madde 14 - Yerleşim özellikleri
Madde 15 - Tesis ve mekanların genel nitelikleri
Madde 16 - Ortak mahallerin düzenlenmesi
Madde 17 - Genel güvenlik
Madde 18 - Tesislerde yer alacak diğer donanımlar
Madde 19 - Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kültür Merkezleri

Madde 20 - Kültür merkezleri
Madde 21 - Kültür merkezlerinin genel nitelikleri
Madde 22 - Kültür merkezlerinin sınıflandırılması

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çok Amaçlı Salonlar

Madde 23 - Çok amaçlı salonlar
Madde 24 - Çok amaçlı salonların sınıflandırılması ve belgelendirilmesi

ALTINCI BÖLÜM

Müzeler

Madde 25 - Müzeler
Madde 26 - Müzelerin belgelendirilmesi

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezleri

Madde 27 - Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri
Madde 28 - Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin belgelendirilmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanat Galerileri ve Sanat Atölyeleri

Madde 29 - Sanat galerileri
Madde 30 - Sanat atölyeleri
Madde 31 - Sanat atölyelerinin belgelendirilmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sinemalar, Film Platoları, Stüdyoları ve Laboratuvarları

Madde 32 - Sinemalar
Madde 33 - Sinemaların genel nitelikleri
Madde 34 - Film platolarının genel nitelikleri
Madde 35 - Film Stüdyo ve laboratuvarlarının genel nitelikleri

ONUNCU BÖLUM

Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezleri

Madde 36 - Halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri
Madde 37 - Kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Somut Olmayan Kültürel Miras Projeleri

Madde 38 - Somut olmayan kültürel miras projeleri
Madde 39 - Somut olmayan kültürel miras projelerinin genel nitelikleri
Madde 40 - Projelerinin değerlendirilmesinde özellik ve öncelikler

ONİKİNCİ BÖLÜM

Özel Tesis ve Projeler

Madde 41 - Özel tesis ve projeler

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 42 - Özel düzenlemeler
Madde 43 - Kültür yatırımının izlenmesi ve belge süresi
Madde 44 - Belge iptali
Madde 45 - Düzenleme yetkisi
Madde 46 - Yürürlük
Madde 47 - Yürütme