Bakanlıklar Mevzuatı  
 

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/11/2005
RESMİ G. NO : 26004
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Seçme Sınavlarının Uygulanması ve Kursların Açılması

Madde 5 - Rehberlik kursu açma yetkisi ve kursların açılması
Madde 6 - Kursiyer sayısı
Madde 7 - Kursların süresi
Madde 8 - Seçme sınavları duyurusu
Madde 9 - Adaylarda aranacak özellikler
Madde 10 - Adayların başvuruları
Madde 11 - Aday başvurularının incelenmesi
Madde 12 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar
Madde 13 - Seçme sınavları
Madde 14 - Seçme sınavı komisyonları
Madde 15 - Seçme sınavları uygulama esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursların Uygulanması ve Kursiyerlerle İlgili Hususlar

Madde 16 - Başarılı olan adayların kursa kabulü
Madde 17 - Kurslarda okutulacak dersler
Madde 18 - Konferanslar
Madde 19 - Ders saatleri
Madde 20 - Devam zorunluluğu
Madde 21 - Eğiticiler
Madde 22 - Kurs yöneticisinin görevleri
Madde 23 - Uygulama gezisi
Madde 24 - Uygulama gezisinde görevlendirilecek rehberler
Madde 25 - Uygulama gezisine katılma zorunluluğu
Madde 26 - Kursların ve uygulama gezilerinin denetimi
Madde 27 - Kursiyerlerle ilgili disiplin hükümleri ve cezalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitirme ve Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları

Madde 28 - Bitirme sınavı komisyonları ve uygulama esasları
Madde 29 - Bütünleme sınav komisyonları ve uygulama esasları
Madde 30 - Rehberlik kimlik kartı

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma Esasları

Madde 31 - Rehberlik kimlik kartı alma zorunluluğu
Madde 32 - Hizmet içi eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri
Madde 33 - Mazeret komisyonu
Madde 34 - Kimlik kartı taşıma zorunluluğu  ve dil kullanımı
Madde 35 - Vize zorunluluğu
Madde 36 - Devlet memuru rehberler
Madde 37 - Rehberlik kimlik kartının iptali
Madde 38 - Rehberlik onur kartı
Madde 39 - Seyahat acentelerinin rehber çalıştırması
Madde 40 - Rehber ücretleri
Madde 41 - Rehberlik kimlik kartına yeni dil eklenmesi
Madde 42 - Üniversitelerin rehberlik bölümü mezunları
Madde 43 - Rehberlikte uzmanlaşma ve eğitim

ALTINCI BÖLÜM

Rehberlerin Denetim Esasları ve Disiplin İşlemleri

Madde 44 - Rehberlerin denetimi
Madde 45 - Disiplin cezası verme yetkisi
Madde 46 - Disiplin Kurulu
Madde 47 - Disiplin suçları ve cezaları
Madde 48 - Disiplin soruşturması usulü
Madde 49 - Tebligat ve ceza zamanaşımı
Madde 50 - Disiplin cezalarına itiraz

YEDİNCİ BÖLÜM

Ücretler ve Giderler

Madde 51 - Ücretler
Madde 52 - Sınav, kurs, konferans, seminer ve eğitim giderleri
Madde 53 - Uygulama gezisi ücretleri ve giderleri

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 54 - Düzenleme yetkisi
Madde 55 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 56 - Yürürlük
Madde 57 - Yürütme