Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1999 Pazartesi Sayı: 23671 (Asıl) 
Turizm Bakanlığından:  
 
PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
            Madde 1- 2/7/1986 tarihli ve 19152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

            "Başarılı Olan Adayların Kursa Kabulü ve Kursiyer Nakli" 

            "Profesyonel Turist Rehberliği kursu seçme sınavlarında başarılı olup, kursa katılmaya hak kazanan kursiyerler kazandıkları İl'de kursa devam ederler. Ancak, aynı dönemde birden fazla İl'de aynı nitelikte kurs açılması halinde Bakanlıkça kabul edilebilir mazereti olanların nakil işlemleri Bakanlık onayı ile yapılabilir." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Kimlik Kartı 

            Madde 26- Bitirme veya bütünleme sınavlarında başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça rehberlik kimlik kartı verilir." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.