Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.1999 Pazar Sayı: 23897 (Asıl)
Turizm Bakanlığından

TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 

     
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Turizm Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kadrolu personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Bakanlık  : Turizm Bakanlığını,

            b) Bakan   : Turizm Bakanını,

            c) Bakanlık teşkilatı  : Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünü,

            d) Personel : Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışanları,

            e) Birim yöneticisi : Kurul başkanı, genel müdür, I. Hukuk Müşaviri, müstakil daire başkanı (ana ve yardımcı hizmet birimi), il turizm müdürü, turizm eğitim merkezi müdürü, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezi Müdürü ve Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürünü,

            f) Hizmet süresi  : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

            g) Hizmet grupları: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

            h) Alt hizmet grupları : Aynı düzey unvanların gruplandırılmasını,

            ı) Üst görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

            i) Alt görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

            j) Görevde yükselme : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden yapılacak atamaları,

            k) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme ile ilgili olarak Bakanlıkça görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

            l) Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Bakanlıkça yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

            m) Sözlü sınav : Bilgileri ölçmek amacıyla sözlü olarak yapılan sınavları,

            n) Uygulamalı sınav : Bilgi ve becerilerin uygulamalı olarak ölçülmesi amacıyla yapılan sınavları,

            o) KPDS : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

            ifade eder.

            HİZMET GRUPLARI
            Madde 5- Bakanlık personeli altı hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu gruplarda aşağıda sayılan unvanlar yer alır:

            a) Yönetim Hizmetleri Grubu

            1) Müsteşar yardımcısı,
            2) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel müdür,
            3) Hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı (müstakil), il turizm müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir),
            4) İl turizm müdürü (diğer),
            5) Daire başkanı (diğer),
            6) Şube müdürü, turizm danışma müdürü, il turizm müdür yardımcısı, turizm eğitim merkezi müdürü, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezi Müdürü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü, işletme müdürü,
            7) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı.

            b) Mesleki Hizmetler Grubu

            1) Hukuk müşaviri,
            2) APK uzmanı, uzman, araştırmacı.

            c) Teknik Hizmetler Grubu

            1) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, jeomorfolog, arkeolog, ekonomist,
            2) Tekniker,
            3) Grafiker, topograf, fen memuru, teknisyen, teknik ressam.

            d) Sağlık Hizmetleri Grubu

            1) Daire tabibi, diş tabibi, biyolog,
            2) Hemşire.

            e) Bilgi-İşlem Grubu

            1) Programcı,
            2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

            f) İdari Hizmetler Grubu

            1) Mütercim, kütüphaneci, enformasyon memuru, rehber, memur, sekreter, mutemet, ambar memuru, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi, raportör,
            2) Şoför.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 6- Bakanlık personelinin;

            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenlerden şef, koruma ve güvenlik şefi ve ayniyat saymanı dışındaki diğer kadrolara atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğrenim, şef, koruma ve güvenlik şefi ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

            b) Hukuk müşaviri, APK uzmanı, uzman ve araştırmacı kadrolarına atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğrenim,

            c) 5 inci maddenin (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yüksek öğrenim, tekniker kadrosuna atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az iki yıllık yüksek öğrenim, (3) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için en az ilgili meslek lisesi,

            d) 5 inci maddenin (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ilgili bilim dalında en az 4 yıllık yüksek öğrenim, hemşire kadrosuna atanabilmeleri için en az ilgili meslek lisesi,

            e) Programcı kadrosuna atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmeleri için ise en az lise veya dengi okul,

            f) Mütercim ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, rehber, enformasyon memuru, memur, mutemet, ambar memuru, sekreter, raportör, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi ve bu düzeydeki diğer kadrolara atanabilmeleri için en az lise veya dengi okul, mezunu olmaları şarttır.

            HİZMET SÜRESİ
            Madde 7- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanlardan 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre atamaları yapılanlar ile (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara ve (b) bendinde yer alan hukuk müşaviri kadrosuna atananlar hariç olmak üzere, diğer kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri yanı sıra ayrıca, en az iki yıl süreyle Bakanlık teşkilatında görev yapmış olmak şartı aranır.

            Ancak, görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 8- Bakanlık personelinin;

            a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kadrolara atanabilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre
aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması, diğer gruplarında belirtilen kadrolara atanabilmeleri için ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre kademe ilerlemesinin durdurulması, cezası almamış olmaları,

            b) Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (70) puandan aşağı olmaması, gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM VE SINAVININ KAPSAMI
            Madde 9- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar dışındaki kadrolara yapılacak atamalar görevde yükselme usul ve esaslarına tabidir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ

            DUYURU
            Madde 10- Atama yapılacak boş kadroların birimi, unvanı, sayısı ve derecesi, görevde yükselme eğitiminin başlama ve bitiş tarihi, görevde yükselme sınavlarının tarihi ve yerleri son başvuru tarihinden itibaren en az 30 gün önce, Personel Dairesi Başkanlığınca Bakanlık teşkilatına duyurulur.

            BAŞVURU
            Madde 11- Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin duyurunun yapılmasını takiben, durumları öngörülen şartlara uygun olan personel, hangi birimin hangi unvanı için sınava girmek istediklerini belirten bir dilekçeyle, kendi birimlerine müracaat ederler.

            Birim yöneticileri, başvuru dilekçelerini, bir yazı ekinde, son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

            BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
            Madde 12- Adayların durumu, Personel Dairesi Başkanlığınca, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir. İnceleme sonucunda uygun görülen adaylar görevde yükselme eğitimine alınırlar. Uygun görülmeyenlere, başvurularının kabul edilmediği bir yazıyla, görevli oldukları birimler aracılığıyla bildirilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça, atama yapılacak görevler için en az iki hafta, en çok sekiz hafta olmak üzere, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 14- Bakanlık, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde seçerek, görevde yükselme eğitimine alır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez.

            Eğitime alınacakların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, eğitime alınacaklar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde hükme bağlanmış olan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri yönünden değerlendirmeye tabi tutularak boş kadro sayısının iki katına indirilir.

            Bu eğitim sonucu yapılan sınav sonunda başarılı sayılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bakanlığa başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama ile gelenler ile, Bakanlık içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi alanların bu hakları geçerli kabul edilir.

            Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak, Bakanın uygun görmesi durumunda, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ortaklaşa düzenlenebilir.

            Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

            Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar durumuna göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

            Görevde yükselme eğitim programı ve diğer hususlar sınavların açılması ile ilgili onayda belirtilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM VE SINAV KONULARI
            Madde 15- Görevde yükselme eğitim ve sınavları aşağıdaki konuları kapsar;

            a) T.C. Anayasası

            1) Genel esaslar,
            2) Temel hak ve ödevler,
            3) Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili olarak;

            1) Türkiye ve dünya turizmi hakkında genel bilgiler,
            2) Ceza hukukunun genel esasları ile Türk Ceza Kanununda yer alan; basit ve nitelikli zimmet, Devlet alım ve satımlarına fesat karıştırma, irtikap, rüşvet, memuriyet görevinin suistimali, evrakta sahtecilik suçları, memurun yargılanması usulü,
            3) Kamu yönetiminde formalitelerin azaltılması, bütçe, dosyalama, arşivleme.

            Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

            Sınavlarda sorulacak soruların yüzde altmışı (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

            Sözlü sınavda da yazılı sınav konuları esas alınır.

            EĞİTİMDE BAŞARILI OLANLARIN BELİRLENMESİ
            Madde 16- Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen konularda yapılan, en az iki ve en çok da sekiz hafta süren görevde yükselme eğitimi sonunda, yazılı sınav yapılır. Yazılı sınav soruları, görevde yükselme eğitimini verenler tarafından hazırlanıp sınav kuruluna verilir. Yazılı sınav sonucunda, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, başarılı olanlar belirlenir. Sonuçlar, düzenlenecek ve sınav kurulu tarafından imza altına alınacak bir tutanak ile Personel Dairesi Başkanlığına verilir.

            Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce bitirme belgesi verilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI

            SINAV ŞARTI
            Madde 17- Görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı olanların, üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

            SINAV AÇILMASI
            Madde 18- Görevde yükselme için açılacak sınavlar, merkez ve taşra teşkilatındaki boş kadro durumu ve ilgili birimlerin de görüşleri alınmak suretiyle, iki yılda birden az ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere, Bakanlıkça uygun görülecek yer ve tarihte yapılır.

            SINAVIN ŞEKLİ
            Madde 19- Sınavlar yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınavlar, Bakanlıkça, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan bu kurumlarca hazırlanır.

            Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olanlar, görevin özellikleri dikkate alınarak ilgili sınav kurulu tarafından sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınırlar.

            SINAV KURULU
            Madde 20- Eğitim programlarına katılacakları seçmek, eğitim programı sonunda başarılı olanları belirlemek ve 21 inci maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bir sınav kurulu kurulur. Bu kurul, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Bakanlık Makamınca belirlenecek, konularında tecrübe sahibi üç üye ile Personel Dairesi Başkanından teşekkül eder. Ayrıca üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Gerekli hallerde sınav kuruluna Bakanlık dışından da üye alınabilir.

            Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

            Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler, karşı oylarını gerekçeleri ile belirtmek zorundadırlar.

            SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 21- Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Bakanlıkça yapılacak sınavlarla ilgili olarak;

            1) Sınav sorularını hazırlamak,
            2) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
            3) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesini düzenlemek,
            4) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,
            5) İtirazları inceleyip sonuca bağlamak,

            b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak sınav ile ilgili işlemleri yürütmek, sınav sorularının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

            c) Sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

            SINAVLARIN ERTELENMESİ, GEÇERSİZ SAYILMASI
            Madde 22- Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

            Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavları geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

            Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afet nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

            Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınavlar geçersiz sayılır.

            Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar beş yıl süreyle görevde yükselme sınavına katılamazlar.

            BAŞARI NOTU
            Madde 23- Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak adayların, yazılı sınavda en az 70 puan almaları şarttır.

            Sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekir.

            Sınavlara katılanların genel başarı notu, yazılı sınav notu ile sözlü ve/veya uygulamalı sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır.

            Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınmazlar.

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE GEÇERLİLİĞİ
            Madde 24- Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu tarafından her sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve sınava katılan personele yazıyla bildirilir.

            Sınav sonuçları, atanma açısından, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

            YÜKSELME SINAVLARINDA BAŞARI GÖSTEREMEMEK
            Madde 25- Aynı kadro için dört defadan fazla görevde yükselme sınavına girilemez.

            SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
            Madde 26- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir yıl süreyle veya bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

            SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
            Madde 27- Sınava katılanlar, sınav sonucuna, yazılı olarak, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde, sınavı yapan kuruma/kurula itiraz edebilirler. İtirazlar 10 gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye bildirilir.

            SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
            Madde 28- Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadrolara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de eşit olması halinde son üç yıla ilişkin sicil notunun aritmetik ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

            Kadro boşalmalarında da, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, kazanan adaylar arasından yukarıda belirtilen şekilde atama yapılır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN KOŞULLAR

            HİZMET GRUPLARINA ATANMA ŞARTLARI
            Madde 29- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarındaki kadrolara atanabilmek için, bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır:

            a) Daire başkanı (diğer) kadrosuna atanabilmek için;

            1) İl turizm müdür yardımcısı, şube müdürü, turizm danışma müdürü, turizm eğitim merkezi müdürü, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezi Müdürü, başmüfettiş, başkontrolör, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü, işletme müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            2) APK uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            3) Mimar, mühendis, şehir plancısı kadrolarında toplam en az altı yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen farklı gruplarda çalışılan süre tek başına yeterli olmadığı takdirde, bunların içerdiği kadrolarda toplam en az altı yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            5) Lisans üstü eğitim yapmış olmak,
            6) Tanıtma Genel Müdürlüğünde daire başkanı kadrosuna atanacaklar için ayrıca, (ı) bendinin alt bentlerinde belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak.

            b) İl turizm müdür yardımcısı, şube müdürü, turizm eğitim merkezi müdürü, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezi Müdürü, turizm danışma müdürü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

            1) APK uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, programcı, mütercim kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            3) Mimar, mühendis, şehir plancısı, istatistikçi, jeomorfolog, arkeolog, ekonomist, tekniker kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya,
            4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen farklı gruplarda çalışan süre tek başına yeterli olmadığı takdirde, bunların içerdiği kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,
            5) Turizm danışma müdürü ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrolarına atanacaklar için ayrıca, (ı) bendinin alt bentlerinde belirtilen şartlardan en az birine sahip  olmak. Ancak, Bakanlıkta enformasyon memuru, mütercim veya rehber olarak en az toplam on yıl asaleten çalışmış olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olan görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmak kaydıyla, turizm danışma müdürü kadrosuna atanabilirler.

            c) APK uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, mütercim, programcı, mimar, mühendis, şehir plancısı, istitastikçi, jeomorfolog, arkeolog, ekonomist, tekniker kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak.

            d) Şef, koruma ve güvenlik şefi ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için enformasyon memuru, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet, rehber, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında toplam en az altı yıl asaleten çalışmış olmak.

            e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

            1) Bilgisayar dalından en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, veya diğer en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az bir programlama dilini bildiğine dair sertifika sahibi olmak,
            2) Yeterli derecede mesleki İngilizce bilmek,

            f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

            1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolarda toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak,
            2) Bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya konu ile ilgili eğitim aldığını belgelendirmek.

            g) Şoför kadrosundan memur kadrosuna atanabilmek için en az on yıl hizmeti bulunmak.

            h) Daktilograf kadrosundan sekreter veya memur kadrolarına atanabilmek için lise mezunlarının en az sekiz yıl, dört yıldan az yüksek okul mezunlarının en az dört yıl, dört yıllık ve daha üstü yüksek okul mezunlarının en az iki yıl hizmeti bulunmak.

            ı) Mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;

            1) KPDS' ye katılarak en az (C) seviyesinde başarılı olmak veya,
            2) Yabancı dille eğitim yapan üniversiteden mezun olmak veya,
            3) Üniversitelerin filoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya,
            4) Yurt dışında lisans veya lisans üstü düzeyinde eğitim görmüş olmak,

            i) Teknisyen, teknik ressam, fen memuru, topograf ve grafikler kadrolarına atanabilmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinde veya yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

            j) Yardımcı hizmetler sınıfından memur kadrosuna atanabilmek için en az on yıl hizmeti bulunmak,

            k) Yardımcı hizmetler sınıfından daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
            2) Daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi  olmak. (Ticaret meslek lisesi mezunları hariç.)

            l) Yardımcı hizmetler sınıfından şoför kadrosuna atanabilmek için;

            1) "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
            2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
 

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            HİZMET GRUPLARI ARASINDA VE AYNI GRUPTA GEÇİŞLER
            Madde 30- Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki geçişler görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt hizmet grubu içindeki geçişler, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve görevde yükselme sınavına bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 31- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            ARAŞTIRMACI KADROLARI
            Madde 32- Araştırmacı kadrolarına, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde atama yapılır.

            YURT DIŞI TEŞKİLATINDA ÇALIŞILAN SÜRELER
            Madde 33- Bakanlığın yurt dışı teşkilatında asalaten çalışılan süreler, yurt dışına atanmadan önceki kadroda geçirilmiş sayılır.

            KAZANILMIŞ HAKLAR
            Madde 34- Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 18/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, Bakanlık kazanılmış hakları nedeniyle görevlerinde kalanlara bulundukları kadrolarla ilgili olarak, bu Yönetmelikte gerekli koşul olarak belirtilen yabancı dil bilgisini ve/veya mesleki bilgiyi kazanmalarını sağlamak üzere bütçe imkanları ölçüsünde mümkün olan eğitimi sağlar.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklarda görev yapan personelin bulundukları kadrolar, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

            TEKRAR ATAMA
            Madde 35- Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı hizmet grubuna dahil görevlerden eş değer birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

            KURUM DIŞINDAN YAPILACAK ATAMALAR
            Madde 36- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen yapılacak atamalar, ilgili personelin görev unvanı bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarından ve o hizmet grubunun alt gruplarından hangisine giriyorsa o alt hizmet grubunda bulunan unvanlardan üst unvana olmamak kaydıyla mümkündür. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlara yapılacak atamalarda bu koşul aranmaz.

            AÇIKTAN SINAVLA YAPILACAK ATAMALAR
            Madde 37- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kadrolara açıktan sınav ile yapılacak atamalarda 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde belirtilen hususlara ilave olarak bu Yönetmeliğin altıncı maddesinde belirtilen öğrenim düzeyleri de aranır. Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolara yapılacak atamalarda en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranır.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 38- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 1- Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde olan Bakanlık personelinden iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş sayılırlar.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.