askhakim  
Resmi Gazete Tarihi: 16.12.1998 Çarşamba Sayı: 23555 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
ASKERİ HAKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
  
            Madde 1- 26 Ekim 1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Hukuk fakültesi lisans öğrenimini kendi hesabına pekiyi ve iyi derece ile bitirmiş muvazzaf subaylar, yedek subaylar ve bayanlardan öngörülen nitelikleri taşıyan isteklilerin sayısı kontenjan miktarından fazla ise bunlar arasından, ihtiyaç bunlarla karşılanamıyorsa eksik kalan kontenjan kadarı orta derece ile bitirenler arasından sınavla seçilir. Seçim, hukuk fakültesi lisans öğrenimini kendi hesabına pekiyi ve iyi derece ile bitirmiş muvazzaf subaylar ve yedek subaylar için mülakat ve yazılı sınav notlarının ortalaması, sicil notu ortalaması, mükafat ve ceza puanları dikkate alınarak 15 inci maddedeki esaslar dahilinde oluşacak değerlendirme notu ortalaması ve sıralamasına göre, bayanlar için mülakat ve yazılı sınav notu sıralamasına göre yapılır." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Değerlendirme notunun hesap edilmesinde, mülakat ve yazılı notların ortalaması alınır, çıkan rakama sicil not ortalaması eklenir ve ikiye bölünür. Çıkan toplam rakama EK-E'de yer verilen Mükafat Puanları Çizelgesine göre hesap edilen puanlar eklenir. Ceza puanları ise, EK-F'de yer verilen Ceza Puanları Çizelgesine göre hesap edilerek toplamdan çıkarılmak suretiyle 
değerlendirme not ortalaması saptanır." 

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğe "Mükafat Puanları Çizelgesi (EK-E)" ve "Ceza Puanları Çizelgesi (EK-F)" eklenmiştir. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür. 

                                                                                                                                  EK-E 

MÜKAFAT PUANLARI ÇİZELGESİ 
 
MÜKAFATIN CİNSİ
MÜKAFATI VEREN AMİRLERİN RÜTBESİ
ALB VE DAHA KÜÇÜK RÜTBE (D.BŞK) TUĞG/TUGA
(GN.MD.VE YRD)
TÜMG/TÜMA.
(MÜSTEŞAR YRD.)
KORG./KORA.
(MÜSTEŞAR)
ORG./ORA.
(BAKAN)
TAKDİR, TEŞEKKÜR, BAŞARI BELGESİ 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10
PARA MÜKAFATI, BAŞARI ŞERİT ROZETLERİ - 0.10
TATİFEN YURTDIŞINA GÖNDERİLENLER (AÇIKLAMA NO:7) - - - - 0.20
MADALYA - - - - 0.20
 

            1. Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azami iki adedi değerlendirmeye alınır. 
            2. Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdir ve teşekkür yazıları puanlamaya dahil edilmez. 
            3. Yabancı amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez. Ancak, bunlara istinaden Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup amirlerce verilen takdirler değerlendirilir. 
            4. Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüller orgeneral/oramiral rütbesindeki amirin verdiği takdir ve ödüllere eşit olarak puanlanır. 
            5. Jandarma Genel Komutanlığı personeline vali tarafından verilen mükafat belgeleri, tümgeneral/tümamiral; kaymakam tarafından verilen mükafat belgeleri, yarbay rütbesindeki amirin verdiği takdirlere eşit olarak puanlanır. 
            6. Mükafat puanları artı (+) değerinde olup, değerlendirme puanlarına eklenir. 
            7. "Taltifen Yurt Dışına Gönderilenler" puanı, Genelkurmay Başkanlığınca iç güvenlik harekat bölgesindeki üstün başarıları nedeniyle TMR, Napoli Türk Kıdemli Subaylığı, Londra Kıdemli Askeri Ataşeliği vb. ülkelere mükafaten gönderilen personele verilir. 
 
                                                                                                                                            EK-F

CEZA PUANLARI ÇİZELGESİ
CEZANIN CİNSİ VE SÜRESİ
CEZANIN ALINDIĞI RÜTBE
ATĞM/TĞM ÜTĞM. YZB.
SİCİL AMİRİ 
 
 

TARAFINDAN 
 
 
 
 

VERİLENLER

TEVBİH, UYARI, İKAZ, İHTAR 0.05 0.10 0.15
ŞİDDETLİ TEVBİH, ÖZEL TEBLİGAT 0.10 0.15 0.20
MAAŞ KATI 
(1/8'DEN AZ)
0.15 0.20 0.25
MAAŞ KATI
(1/8 DAHİL ÜZERİ)
0.25 0.30 0.35
GÖZ HAPSİ 
(7 GÜNE KADAR)
0.35 0.40 0.45
GÖZ HAPSİ 
(7 GÜN VE ÜZERİ)
0.45 0.50 0.55
ODA HAPSİ 
(7 GÜNE KADAR)
0.40 0.45 0.55
ODA HAPSİ 
(7 GÜNVE ÜZERİ)
0.50 0.55 0.65
MAHKEME 

KARARI İLE 

VERİLENLER

ODA VE GÖZ HAPSİ (7GÜNE KADAR) 0.70 0.80 0.90
ODA VE GÖZ HAPSİ
(7 GÜN VE ÜZERİ)
1.20 1.30 1.40
PARA CEZASI 0.85 0.90 0.95
DİĞER HAPİS CEZASI 1.30 1.40 1.50

            1. Aynı cins cezalar birbiri ile toplanmaz, her biri için ayrı ayrı puan hesaplanır. 
            2. Mahkeme kararı ile verilen cezalar para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa dahi ceza puanı hesaplanır. 
            3. Ceza puanları eksi (-) değerinde olup, toplamlarının %50'si değerlendirme puanından düşülür.