Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.05.1999 Çarşamba Sayı: 23706 (Asıl) 
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
ASKERİ ADALET TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 24/3/1973 tarihli ve 14486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Adalet Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a. Yıllık teftiş programını hazırlamak ve Milli Savunma Bakanı veya yetkili kıldığı makamın onayına sunmakla," 

            "e. Müfettişlerin teftiş raporlarını inceleyerek esas ve usul yönlerinden eksikliği varsa tamamlattırmak ve hukuki gereklerini belirterek Milli Savunma Bakanına veya yetkili kıldığı makama sunmakla," 

            "g. Müfettişlerin genel raporlarında belirtilen hususları özetleyip kendi görüşlerini de katarak raporunu Milli Savunma Bakanına veya yetkili kıldığı makama sunmakla," 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 43- Soruşturma, suçun işlendiği ve suç delilillerinin bulunduğu yerde yapılır. Soruşturmanın esasını etkilemeyecek tanıkların ve delillerin soruşturma yerinden başka bir yerde bulunması durumunda, soruşturmayı yapan müfettişin gerek görmesi halinde tanık ifadeleri, Askeri Savcılar veya Askeri Savcı bulunmayan yerlerde Cumhuriyet Savcıları tarafından alınır, delillerin toplanması ilgili adli ve idari makamlardan istenir." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.