İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA TEMİN EDİLECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocukların, iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli görülen protez araç ve gereçlerinin sağlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile, Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklarına uygulanır.

            Eş ve çocuklara protez araç ve gereçlerinin temin edilebilmesi için, eş ve çocuğun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 35 inci, değişik 36 ncı ve 106 ncı maddeleri hükümlerine göre, Kurum sağlık yardımlarına müstehak olmaları gerekmektedir.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik Ek-32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

            Sağlık Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri sağlık kurullarını,

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
VERİLECEK PROTEZ, ARAÇ VE GEREÇLER

            İŞİTME CİHAZI
            Madde 5- İşitme cihazının Kurumca temin edilebilmesi için sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun işitme cihazı kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

            İşitme cihazının kullanma süresi eşler için yedi yıl, çocuklar için beş yıl olup, bu süreler dolmadan onarılmaz ve yenilenmez.

            Ancak, temin edilen işitme cihazının kullanma süresi dolmadan ilgilinin işitme durumunda değişiklik olması veya ilgililerin kusuru olmaksızın arızalandığı veya kullanılamaz hale geldiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilecek işitme cihazının onarılması, yenilenmesi mümkündür.

            MALÜL ARABASI
            Madde 6- Kurumca malül arabası temin edilebilmesi için, eş ve çocuğun her iki ayağından yoksun veya iki ayağının da tutmaması ve sağlık kurulunca düzenlenecek raporda malül arabası kullanmasına lüzum gösterilmesi ve niteliğinin belirlenmesi gerekir.

            Motorlu malül arabası temin edilmez.

            Malül arabasının kullanma süresi on yıldır.

            Ancak, temin edilen malül arabasının kullanma süresi dolmadan çocuğun yaşı itibarıyla malül arabasını kullanma durumunda değişiklik olması halinde, sağlık kurulu raporu ile lüzum gösterilecek yeni malül arabası verilir, eskisi geri alınır.

            Malül arabasının eş ve çocuğun kusuru olmadan arızalandığı veya kullanılmaz hale geldiği, Kurumca tespit edilmesi halinde onarılır veya yenilenir.

            EL, KOL, AYAK, BACAK PROTEZİ
            Madde 7- El, kol, ayak, bacak noksanlığı nedeniyle protez temin edilebilmesi için, sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun protez kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

            El, kol, ayak, bacak protezlerinin kullanma süreleri beşer yıldır.

            Elektronik el, kol protezi temin edilmez.

            Ancak, çocuklarda kullanılamayacak derecede kısalan, daralan ve tıbben sağlığa zararlı olacağı sağlık kurulunca tespit edilen protezin kullanma süresinden önce yenilenmesi gerekir.

            Temin edilen, el, kol, ayak, bacak protezinin beş yıllık kullanma süresi dolmadan, eş ve çocuğun kusuru olmaksızın eskidiği veya kullanılamayacak hale geldiği sağlık kurulunca tespit edildiği takdirde, bunlar kullanma süresinden önce onarılır veya yenilenir.

            GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVESİ
            Madde 8- Gözlük cam ve çerçevesinin Kurumca temin edilebilmesi için, Kurumun ilgili uzman hekimince düzenlenecek reçetede eş ve çocuğun gözlük kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

            Gözlük cam ve çerçeve bedeli olarak sigortalılara ödenen miktar üzerinden ödeme yapılır.

            Kontakt-Lens Kurumca temin edilmez.

            Gözlük çerçevesinin kullanma süresi dört yıldır.

            Temin edilen gözlük cam ve çerçevesi kullanma süresi dolmadan yenilenmez.

            Ancak, Kurumdan gözlük almış olan eş ve çocuğun, ilgili uzman hekimince yapılan muayenesi sonunda gözlük cam numarasının değişmiş olduğu tespit edildiği takdirde cam belli bir süreye bağlı olmaksızın Kurumca temin edilir. Dördüncü yılın sonunda ise değişen cam ile birlikte gerekiyor ise, gözlük çerçevesi de değiştirilir.

            KONUŞMA CİHAZI
            Madde 9- Konuşma cihazının Kurumca temin edilebilmesi için, sağlık kurulunca düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun konuşma cihazı kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

            Konuşma cihazının kullanma süresi eş ve çocuklar için yedi yıl olup, bu süre dolmadan onarılmaz ve yenilenmez.

            Ancak, temin edilen konuşma cihazının kullanma süresi dolmadan ve ilgililerin kusuru olmadan arızalandığı veya kullanılmaz hale geldiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre konuşma cihazı onarılır veya yenilenir.

            AĞIZ PROTEZLERİ
            Madde 10- Ağız protezinin temin edilebilmesi için Kurum ilgili hekimlerince düzenlenecek raporlarda eş ve çocuğun ağız protezi kullanmasına lüzum gösterilmesi gerekir.

            Ağız protezlerinin Kurumca sağlanamaması hallerinde 18/8/1978 tarihli ve 16381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükçe tesbit edilecek tarife üzerinden ödeme yapılır.

            Ağız protezlerinin kullanma süreleri en az 4 yıldır. Bu süre sonunda Kurumun ilgili hekimince lüzum görülmesi halinde ağız protezi onarılır veya yenilenir.

            DİĞER PROTEZLER
            Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan, ancak kullanılması tıbben gerekli görülen protez araç ve gereçlerin temini konusunda karar vermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATKI PAYI

            KATKI PAYI
            Madde 12- Sigortalıların eş ve çocuklarına verilecek protez araç ve gereç bedellerinin %20 si tahsil edilir. Ancak, alınacak katkı miktarı ödeme tarihindeki 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin birbuçuk katından fazla olamaz.

            Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşleri ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eşlere verilen protez araç ve gereç bedellerinin %10'u tahsil edilir. Ancak, alınacak katkı miktarı ödeme tarihindeki 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücret
tutarını geçemez.

            Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanların çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan çocuklara verilen protez araç ve gereçler için katkı payı alınmaz.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 13- 16/9/1986 tarihli ve 19223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 3279 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci Madde Hükmüne Göre, Çocuklara Temin Edilecek Protez, Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 14- Bu Yönetmelik 1/1/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.