İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2001 Cuma Sayı: 24578 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;
 

SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

            Amaç ve Kapsam
            Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Dayanak
            Madde 2-
Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Sendika Üye Sayıları, Yetkili Kamu
Görevlileri Sendikalarının Belirlenmesi, İlanı ve İtiraz

            Yetkili Sendikaların Belirlenmesi ve İlanı
            Madde 3-
Kamu görevlileri sendikalarınca gönderilen üyelik bildirimleri, her yıl 31 Mayıs tarihi itibarıyla kurumlardan gelen bilgilerle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilerek sendikaların üye sayıları tespit edilir. Bu tesbite göre her hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyon belirlenir.

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tesbite ilişkin sonuçları Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlar. Bu sonuçlara beş çalışma günü içinde itiraz edilmediği takdirde, üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar ve en çok üyeye sahip konfederasyonun yetkileri kesinleşir.

            İtiraz
            Madde 4-
Sonuçların Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde bu tesbite diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesi'ne itiraz edilebilir. Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örneği bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na itiraz süresi içinde ayrıca verilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde karara bağlar ve taraflara bildirir.

            Yürürlük
            Madde 5-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 6-
Bu Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.