İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2005 Perşembe Sayı: 25951 (Asıl) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL KURUL TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ VE GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Madde 1 - 20/4/2004 tarihli ve 24429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulunda işçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek birer üye en çok temsil yetkisine sahip işçi, işveren ve Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden kuruluşlardan, Genel Kurulda Genel Kurul temsilcileri  tarafından seçilir."

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.