SSK Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.09.1998 Pazar Sayı: 23455 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İHALE İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
 BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ - KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

            AMAÇ VE KAPSAM 
            Madde 1- Sosyal Sigortalar Kurumunun inşaat, onarım, hizmet, taşıma, proje, ihale işlemleri ile ihale ve yeterlik komisyonlarının kuruluşu, işleyişi, üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanan bu Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumunun ihale işlemlerini kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 2- Bu Yönetmelik 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci maddesinin (D) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            İLKELER 
            Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 1 inci maddede belirtilen işlerin Kurum yararına uygun koşullarla, zamanında yapılması, ihalelerde açıklığın ve rekabetin sağlanması esastır. 

            İhaleler, kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. 

            İnşaat ihalelerinde, Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından uygun bedelin belirlenmesi hususunda yayınlanmış ve yayınlanacak tebliğ esasları uygulanır. 

            Arsası sağlanmamış, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış, gerekli olduğu halde imar durumu bulunmayan, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri olmayan yapım işleri ihaleye çıkarılmaz. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ihaleyi yapan birimini, 

            Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü, 

            Yönetim Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu, 

            Komisyon: Merkezde; İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ihale komisyonunu, Taşrada; ihaleyi yapan kurum bünyesindeki ihale komisyonlarını, 

            Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini, 

            Hizmet: Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek veya tüzel kişilerce ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri, 

            Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 

            İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, 

            Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 

            Uygun Bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini, 

            Şartname: Yapılacak işlerin, genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri, 

            Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini, 

            Sözleşme: Kurum ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 

            İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri, 

            Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini, 

            Teklif Tarihi: Teklifin son verilme gün ve saatini, 

            İhale Tarihi: Kurumun yetkili organlarının ihaleyi onay tarihini, 

            Gün: Takvim gününü, 

            ifade eder. 
   

İKİNCİ BÖLÜM
İHALE YETKİSİ,KATILMA KOŞULLARI VE ŞARTNAMELER

            İHALE YETKİSİ 
            Madde 5- Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye; 

            Merkezde; Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu, 

            Taşrada; Genel Müdürlüğe bağlı İdari ve Sağlık Tesislerinin Birim Amirleri 

            yetkilidir. 

            İHALEYE KATILABİLME KOŞULLARI 
            Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için; 

            a) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

            b) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, 

            c) İstenilen teminat ve belgeleri vermek 

            zorunludur. 

            İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
            Madde 7- Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

            a) Yönetim Kurulu üyeleri, 

            b) Genel Müdür ve yardımcıları, 

            c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

            d) (a), (b) ve (c) bentlerindeki şahısların eşleri (ikinci derece dahil), kan ve sıhri hısımları ile ortakları (Bu şahısların Yönetim Kurullarında görevli olmadıkları Anonim Şirketler hariç), 

            e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

            ŞARTNAMELER 
            Madde 8- İhale konusu olan işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve ekleri, merkezde İnşaat Dairesi Başkanlığınca veya uygun görülecek taşra birimlerince hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı örnekleri bedelsiz veya Kurumca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartname ve ekleri Kurumda bedelsiz olarak görülebilir. 

            Şartnamelerde; işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik koşullardan başka, genel olarak aşağıdaki hususlara da yer verilmesi zorunludur. 

            a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 

            b) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ile kesin teminata ait koşullar, 

            c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve koşulları, 

            d) İşe başlama ve işi bitirme tarihlerindeki gecikmeler halinde alınacak cezalar, 

            e) İsteklilerde aranılan koşullar ve belgeler, 

            f) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Kurumun serbest olduğu, 

            g) İhale kararının en geç 30 gün içinde onaylanacağı veya iptal edileceği, 

            h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 

            i) Ödeme yeri ve koşullarıyla avans verilip, verilmeyeceği, verilecekse koşulları ve miktarı, 

            j) Sözleşme konusu işlerin malzeme ve birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle, eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

            k) Süre uzatımı verilebilecek haller ve koşulları, 

            l) İhtilafların çözüm şekli. 
   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHALEYE HAZIRLIK

            TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ 
            Madde 9- Tahmin edilen bedel Kurumca tespit edilir veya ettirilir. Ancak yapım işlerinde, bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır. 

            BEDELİN TAHMİN EDİLEMEMESİ  
            Madde 10- Ticari, sınai veya teknolojik zorunluluklar nedeniyle bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Yönetim Kurulunun onayı ile bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile ihale yapılabilir. 

            ONAY BELGESİ  
            Madde 11- İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Bu belgede ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı varsa tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi ile geçici teminat miktarı açıkca belirtilir. 

            Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse ne kadar olacağı gösterilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İHALE KOMİSYONLARI 

            İHALE KOMİSYONLARININ KURULUŞU  
            Madde 12- Genel Müdürlük İnşaat Dairesi Başkanlığında kurulan ihale komisyonları bir başkan ile en az üç üye ve Hukuk Müşavirliği ile Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından görevlendirilecek bir avukat ve muhasip üyeden oluşur. 

            Taşra teşkilatında kurulacak ihale komisyonları, birim amirlerinin başkanlığıda, iki üye ve birim muhasebecisinden oluşur. 

            Madde 13- Merkez ile İnşaat ve Emlak Sigorta Müdürlüklerinde kurulacak ihale komisyonlarında görevlendirilecek üyeler Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı, taşra birimlerinde ise birim amirinin onayı ile tespit edilir. 

            KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI  
            Madde 14- İhale komisyonları, bağlı bulundukları İnşaat Dairesi Başkanlığı veya birim amirlerinin kontrol ve denetiminde görev yaparlar. Ancak komisyon başkan ve üyeleri, kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz. 

            Madde 15- İhale komisyonları, eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, muhalefet gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. 

            Madde 16- İhale komisyonu başkan ve üyelerinin hastalık, izin gibi zorunlu nedenlerle toplantıya katılmamaları halinde, komisyonun bağlı bulunduğu İnşaat Dairesi Başkanlığı veya birim amiri, bunların yerine yazılı emirle başkan ve üye görevlendirir. Komisyon başkanı ile üyelerin yarısından fazlasına aynı zamanda yıllık izin verilemez. 

            İHALE KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ  
            Madde 17- İhale komisyonları 18 inci madde gereğince düzenlenen "İhale işlem" dosyasını aldıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapar. 

            a) İhale onayında belirtilen ilan vasıtaları ile ihalenin gün ve saatini tespit ederek, gerekli duyuruları yapmak, 

            b) Bu Yönetmelik gereğince müteahhitler tarafından verilecek geçici teminatın alınması ve iadesi için gereken işlemleri yapmak, 

            c) Kapalı zarf usulüne göre yapılacak ihalelere ait teklif mektubunu makbuz karşılığında, pazarlık usulü hariç diğer usullerle yapılacak ihalelerde ise, ihaleye katılacak müteahhitler tarafından komisyonun bağlı olduğu birimin evrak servisine verilip, tarih ve numara alan teklif mektuplarını teslim almak ve ihale gününe kadar saklamak, 

            d) Müteahhitlerce verilecek tekliflerin zarf ve mektuplarını açıldığı günün tarihini de belirtmek sureti ile imzalamak, bu mektupların usulüne uygun olarak düzenlenmiş olup olmadığını incelemek ve usulsüz olanları ihale dışı bırakmak, 

            e) Teklifleri şartname esasları dahilinde inceleyerek, gerekiyorsa mukayese cetveli düzenlemek ve imzalamak, teklif sahibinin yeterliliği ve sair hususları gözönünde bulundurarak en uygun teklifin tespitini müteakip ihalenin yapılmasına yahut yapılmamasına karar vermek, karar metnine ihaleye katılanların isimlerini, adreslerini teklif ettikleri bedelleri ve bunlardan uygun görülen ve görülmeyenler ile ihale üzerinde kalanın açık adresini yazmak, 

            f) Düzenlenecek ihale kararlarına, kayıtlı defterinden numara vererek bir nüshasını da seri dosyasında muhafaza etmek, ihale ile ilgili kararı ilgili servise teslim etmek, onaylanacak karara ait damga vergisinin vezneye yatırılmasını sağlamak ve karara şerh koymak, 

            g) İhale tarihinden sonra ihale ile ilgili gelecek tüm belgeleri kayıttan geçirdikten sonra zimmet karşılığı almak. 

            İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ  
            Madde 18- İhale sureti ile yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihaleye yetkili makamın onay belgesi varsa tahmin edilen bedele ilişkin tutanak, İdari Teknik ve Evsaf Şartnamesi ile ekleri ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, Sözleşme Tasarısı ve gerekli diğer bilgiler bulundurulur. 

            Eksik belgelerle ihale yapılmasından ihale komisyonları sorumludur. 

            İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER  
            Madde 19- İhalenin en uygun koşullarda sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla isteklilerde mali ve teknik yeterlik ve nitelik aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilir. 

            İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz olarak vermek ve Türkiye'de tebligat yapılacak adreslerini göstermek zorundadırlar. 

            İHALENİN DUYURULMASI  
            Madde 20- İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yolu ile duyurulur. 

            1) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar: 

            a) İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıktığı takdirde ihale, bu gazetede en az bir gün aralıkla yayınlanmak sureti ile iki defa duyurulur. 

            Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 7 günden az olamaz. 

            b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, yukarıdaki süreler içerisinde ilgili birim ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılmak, ayrıca belediye yayın araçları ile duyurulmak suretiyle yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. 

            2) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: 
            Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen miktarı aşan ihale konusu işler birinci fıkra gereğince yapılacak ilanlardan başka, tirajı gözönüne alınarak Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birisinde ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa ilan edilir. 

            3) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar: 
            Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir kez de Resmi Gazetede ilan edilir. 

            4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ise, birim ilan yapıp yapmamakta serbesttir. 

            İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR  
            Madde 21- İlanlarda aşağıdaki hususların açıkça belirtilmesi zorunludur. 

            a) İhale konusu olan işin niteliği, mahiyeti belli ise miktarı ile yeri ve keşif bedeli, 

            b) Şartname ve ekleri ile diğer evrakın hangi koşullarda ve nereden alınacağı, 

            c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usullerle yapılacağı, 

            d) İsteklilerde aranan belgelerin nelerden ibaret olacağı, 

            e) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, teklif mektuplarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği ve geçici teminat miktarı, 
  
            f) Kurumun 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbest olduğu. 

            ŞARTNAME VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN  
            Madde 22- İhale ile ilgili ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılmaz. Ancak değişiklik yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, bunu gerektiren neden ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden ilan olunur. 

            İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI  
            Madde 23- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır. 

            TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI  
            Madde 24- Tekliflerin açılma zamanı, Kurumun çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işlemler yürütülür. 

            GEÇİCİ TEMİNAT  
            Madde 25- İhaleye katılacak isteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat alınır. 

            Muhammen bedeli tespit edilmemiş olan işlerde geçici teminat miktarı isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3'üdür. 

            Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alınıp, alınmayacağı ihaleye yetkili makamın takdirine bağlıdır. 

            MALZEME TEMİNATI  
            Madde 26- İhale konusu iş için gerekli malzemelerin bir kısmı veya tamamı Kurumca müteahhide verilecek ise; malzemenin kıymeti kadar teminat alınır. İş bu teminat tutarı malın alış bedelinden aşağı olamaz. 

            TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER  
            Madde 27- Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

            a) Tedavüldeki Türk Parası, 

            b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları, 

            c) Devlet Tahvilleri veya Hazine bonoları, 

            d) Bloke edilmiş çek. 

            Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı para, tahvil veya bonoları teminat olarak vermek isteyenler merkezde bunları doğrudan doğruya Genel Müdürlük Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığına, taşra birimlerinde ihale komisyonunca belirlenecek vezneye yatırarak alındı makbuzunu ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur. 

            Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı teminat mektupları doğrudan ihale komisyonuna verilir. İhalenin onaylanmasından sonra firmalara iade edilecek geçici teminat mektupları kasada saklanmak üzere Genel Müdürlük Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığına intikal ettirilir. 

            İhale, komisyon kararına bağlandıktan ve onandıktan sonra, ihale üzerinde kalmayan firma veya firmalara ait geçici teminatları iade edilir. 

            Kurumca teminat olarak alınan değerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE KARARLARI 

            UYGUN BEDELİN TESPİTİ  
            Madde 28- Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 

            Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek koşulu ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. 

            Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları işin niteliği, nevi ve miktarı birim fiyatları, istekli tarafından talep edilen avans miktarı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliliği konularında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğin dikkate alınıp alınamayacağı Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

            KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI  
            Madde 29- İhale komisyonları, karar onay makamına sunulmak üzere, gerekçesini belirtmek suretiyle ihalenin yapılıp yapılmamasına karar verir. 

            KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
            Madde 30- İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 

            Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa nedenleri belirtilir. 

            İHALE KARARLARININ ONAYI VE İPTAL EDİLMESİ  
            Madde 31- İhale komisyonu kararlarından 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre Genel Müdürlüğe tanınan yetki dahilinde olanlar Genel Müdürlüğün, Genel Müdürlüğün yetkisini aşanlar Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürlükçe diğer birimlere tanınan yetki dahilinde bulunanlar da bu birimlerin amirlerinin onayı ile kesinleşir. 

            4792 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğe tanınan ihale yetkisi dahilinde olmak üzere, Genel Müdürlükçe bir karar alınmaksızın İnşaat Dairesi Başkanlığına ve taşra birimlerine ihale yetkisi tanınabilir. Bu yetkiler Yönetmelikte açıklanan esaslar dahilinde İnşaat Dairesi Başkanlığında ve taşra birimlerinde kurulan ihale Komisyonlarınca ihale kararı alınmak ve bu kararlar onaylanmak suretiyle kullanılır. Bu yetkinin miktarı Genel Müdürlükçe azaltılıp çoğaltılabilir. İhale suretiyle yapılacak işin tutarı, yetkisi dahilinde olan ihaleler Genel Müdürlüğe bildirilmeden doğrudan doğruya birimlerce yapılır. 

            Tutarı, ihale yetkisini aşan ihaleler için öncelikle Genel Müdürlükten izin alınır. Yönetim Kuruluna sunulması gereken ihaleler için prensip müsaadesi alınması zorunludur. 

            Karar onay yetkisinin aşılması halinde kararlar, ihale dosyası ile beraber onaylanmak üzere Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığına gönderilir. 

            Ancak, özel hallerde bu yetkiler artırılarak ihale ve karar onay yetkisi birimlere bıkarılabilir. 

            İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ilgililerce karar tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. 

            Madde 32- Birimin onay yetkisini aşan ihale işlemlerinde ihale komisyonu ile bu komisyonun bağlı bulunduğu başkanlık veya birim amirleri arasında görüş ayrılığı meydana geldiği takdirde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir ve alınacak talimata göre işlem sonuçlandırılır. 

            KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ 
            Madde 33- Onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 15 gün içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

            İhale kararlarının onay makamınca iptali halinde durum isteklilere aynı şekilde bildirilir. 

            ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ  
            Madde 34- Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilmez. 

            İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER  
            Madde 35- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden onaylı vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
İHALE USULLERİ 

            İHALELERDE UYGULANACAK USULLER  
            Madde 36- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır. 

            a) Kapalı teklif usulü, 

            b) Fiyat veya teklif isteme usulü, 

            c) Açık teklif usulü, 

            d) Pazarlık usulü, 

            e) Yarışma usulü. 

            İşin gereğince göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale kararını onaylayan yetkili makamca tespit edilir. 

            KAPALI TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALELER  
            Madde 37- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. 

            Ancak 45 inci maddede gösterilen işler, belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 46 ncı maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık usulüyle, 53 üncü maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. 

            TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI  
            Madde 38- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu mühürlü bir zarfın içine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Teklifi içeren bu mühürlü zarf, geçici teminata ait tahsil fişi, varsa banka teminat mektubu, geçerli tahvil ve bonolara ait makbuz, şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve istekli tarafından mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

            Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, ek teminat verilmesi gereken hallerde ek teminat miktarı ile teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti yahut düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyerek ihale dışı bırakılır. 

            TEKLİFLERİN VERİLMESİ  
            Madde 39- Kapalı zarf teklifleri ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında komisyon başkanına veya üyeler arasında görevlendireceği bir kimseye verilir. Makbuzun numarası ve saati üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale saatinin sonuna kadar komisyona gelen zarfların adedi bir tutanakla tespit olunur. 

            Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz. 

            İstekli teklifini vermekle; iş yerini görmüş, yerin mevsim, iklim ve işle ilgili her türlü uygulama koşullarını incelemiş kabul edilir. 

            DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI  
            Madde 40- İhale için belirlenen saat gelince, dış zarflar hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açılarak, istenen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığına bakılır. Dış zarfın üzerindeki makbuz sıra numarası, iç zarfın üzerinede yazılır. 

            Zorunlu belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak işleme konulmaz ve diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine imzaları alınmak suretiyle geri verilir. Bu kabil isteklilerin ihaleye katılmama ve mektuplarının açılmama nedeni kararda belirtilir. 

            İÇ ZARFLARIN AÇILMASI  
            Madde 41- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılanların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. 

            İç zarflar numara sırası ile açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından yüksek sesle okunur veya okutulur ve tekliflerin bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

            Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez ve işleme konulmaz. 

            İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI  
            Madde 42- 41 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek, 

            a) İhalenin yapıldığı ancak onay makamının onayına bağlı kaldığı, 

            b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemişse ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, 

            c) İhalenin yapılmadığı, 

            hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır olanlara bildirilir. 

            TEKLİFLERİN AYNI OLMASI  
            Madde 43- Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, teklif sahipleri komisyonda hazır bulunuyor iseler bunlardan ikinci bir yazılı teklif alınır ve ihale en uygun bedeli teklif edene yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi ihalede hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

            İHALENİN YAPILMAMASI  
            Madde 44- Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde yetkili ihale onay makamının tensibi ile aynı veya diğer bir usulle yenilenir. 

            FİYAT VEYA TEKLİF İSTEME USULÜ İLE YAPILACAK İHALELER  
            Madde 45- Fiyat veya teklif isteme usulü işin niteliği, nevi ve miktarı eksiltme şartnamesinde kaydedilmek koşuluyla fiyat evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat ve teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. 

            Bu usulde ihale edilebilecek işler şunlardır: 

            a) Önem ve özelliği itibarıyla isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunulmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler, 

            b) Kurumca teknik yeterlilikleri ve güçleri bakımından söz konusu işin en iyi bir şekilde yapılması için gerekli görülenlerden teklif alınmasında yarar görülen işler, 

            c) Dördüncü sınıf yapılardan olan bir mukavele kapsamında olmak kaydı ile inşaat alanı 20.000 m2 den büyük (20.000 m2 dahil) hastaneler, idari binalar, yüksek nitelikteki konut ve apartmanlar, otel, kaplıca ve şifa evleri, iş hanları, kazık temel inşaatları inşaat sınıf ve alanına bakılmaksızın etüt ve proje işleri. 

            Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ihalelerde; Kurum Türkiye genelinde yayın yapan ve en yüksek tirajı olan en az üç gazeteye ilan vermek suretiyle teklif istemek zorundadır. 

            AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK İHALELER  
            Madde 46- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulü ile yapılabilir. 

            AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI  
            Madde 47- Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

            Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 38 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 

            Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

            AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE  
            Madde 48- İlande belirtilen ihale saati gelince komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. 

            Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imza ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

            İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

            İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 

            Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

            İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI 
            Madde 49- Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale bu Yönetmeliğin 42 inci maddesine göre karara bağlanır.  

            İHALENİN YAPILAMAMASI 
            Madde 50- Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya Kurumun yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde 51 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde iş pazarlıkla yaptırılır. 

            PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER  
            Madde 51- Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir. 

            a) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde öngörülen miktarın yarısını aşmayan işler, 

            b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, 

            c) Diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler, 

            d) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler. 

            PAZARLIK USULÜNDE İHALE  
            Madde 52- Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. 

            Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel saptanması ve teminat alınması zorunlu değildir. 

            Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. 

            YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI  
            Madde 53- Kurum her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlara ilişkin işleri gerekli gördüğünde yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir. 

            Yarışma usulü ile yapılan işlerde, Kurum tarafından düzenlenen şartname esas alınır. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER 

            KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞ YAPTIRILMASI  
            Madde 54- Kurum yararı görüldüğü durumlarda 1 inci maddede sayılan işler, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda gösterilen kuruluşlara yaptırılabilir. Ancak (e) bendindeki kuruluşlara bu işlerden sadece inşaat, onarım ve proje işleri yaptırılabilir. 

            İnşaat, onarım ve proje işlerinin ihale hükümleri uygulanmaksızın yaptırılmasında Kurum aşağıdaki (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinden birini seçmekte serbesttir. 

            Ancak; seçilen bent kapsamına giren birden fazla kuruluş bulunması halinde, söz konusu işler, bu kuruluşların en az üçünden ayrı ayrı teklif alınmak ve bu teklifler değerlendirilmek suretiyle yaptırılır. 

            a) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait olan ortaklıklar, 

            b) Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait olan ortaklık ve müesseseler, 

            c) Özel kanunla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile Belediyeler, 

            d) Kurumun iştiraki bulunan müessese, ortaklık ve şirketler, 

            e) Özel kanunla kurulmuş ve üyelerine ek sosyal güvenlik yardımları sağlamakla yükümlü kılınmış kuruluşların sahibi bulunduğu müessese veya sermayesinin en az %70'i bu kuruluşlara ait olan ortaklıklar. 

            EMANET USULÜ İLE YAPILACAK İŞLER  
            Madde 55- Aşağıda yazılı işler, Yönetim Kurulunca, Kurum görevlilerinden oluşturulacak emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir. 

            a) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı geçmeyen yapım, bakım ve onarım işleri, 

            b) Kurumun yeterli iş gücü, makine, araç ve taşıtlara sahip olması halinde ve ihaleye konulması faydalı görülmeyen yapım ve taşıma işleri, 

            c) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması, 

            d) İhaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler, 

            Yukarıda belirtilen işler için işi yürütmekle görevli emanet komisyonları geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi bünyesine giren gerekli madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendilerine üreten veya yapan ve bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde sayılan kamu kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden alabilirler. Bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde; araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek koşuluyla piyasadan sağlanır. 
  
            Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibarıyla kısımlara ayrılmak suretiyle araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir. 

            Nevi itibarıyla kısımlara ayrılarak taşeronlara verilen işlerde gerekli görülen malzeme taşeron tarafından temin edilmek koşuluyla iş yaptırılabilir. 

            Emanet komisyonlarınca yaptırılacak işlere ait uygulama esasları, Kurumca hazırlanacak Emanet İşlere Ait Uygulama Yönergesinde gösterilir. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
SÖZLEŞME 

            İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI  
            Madde 56- Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Sosyal Sigortalar Kurumu adına Genel Müdür veya yetkili kıldığı kimseler tarafından imzalanır ve notere onaylattırılır. 

            KESİN TEMİNAT  
            Madde 57- Taahhüdün sözleşmeye ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmadan önce müteahhitten ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. 

            Müteahhidin ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin olarak yapılan tebligatı müteakip 10 gün içinde sözleşme akdetmemesi ve kesin teminat vermemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya lüzum kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Kuruma irad kaydedilir. 

            Sözleşmenin yapılmasından sonra müteahhidin geçici teminatı iade edilir. 

            Keşif ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle, değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır. 

            KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ  
            Madde 58- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra müteahhidin bu işten dolayı Kuruma borçlu olmadığının tespiti ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca prim borcu olmadığına dair ilişiksizlik belgesinin getirilmesi halinde kesin teminat müteahhide geri verilir. 

            SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU  
            Madde 59- Müteahhit, ihalenin üzerinde kaldığına ilişkin olarak yapılan tebligatı izleyen günden itibaren 10 gün içinde, geçici teminatı kesin teminata çevirmek ve noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi Kuruma vermek zorundadır. 

            Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Kuruma irad kaydedilir. 

            MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI  
            Madde 60- Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine Kurumun en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı sözleşmede belirtilen esaslara ve genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

            İrad kaydedilen kesin teminat, müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

            SÖZLEŞMENİN DEVRİ  
            Madde 61- Sözleşme Kurumun yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müteahhit hakkında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır. 

            MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ  
            Madde 62- Müteahhidin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak Kurum varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi koşuluyla sözleşmeyi devredebilir. 

            MÜTEAHHİDİN İFLAS HALİ  
            Madde 63- Müteahhidin iflası halinde sözleşme bozulur ve hesap 60 ıncı maddeye göre tasfiye olunur. Ayrıca Kurum bu nedenle uğrayacağı zararı genel hükümlere göre talep edebilir. 

            MÜTEAHHİDİN AĞIR HASTALIĞI  TUTUKLULK VEYA MAHKUMİYET HALİ  
            Madde 64- Müteahhit sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde Kurumun kabul edeceği birini vekil tayin etmek koşuluyla taahhüdüne devam edebilir. 

            Eğer müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek olanağından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre kayyum tayin edilmesi istenebilir. 

            Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde, sözleşme bozulur Bundan bir zarar doğarsa Kurum bu zararını ayrıca talep edebilir. 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
İHALE İŞLERİNDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR 

            Madde 65- İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 

            a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

            b) Açık arttırma veya pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde isteklileri kuşkuya düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme veya tartışma yapmak, 

            c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar verecek işler yapmak veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, 

            yasaktır. 

            KURUMCA İHALELERE KATILMAKTA GEÇİCİ YASAKLAMA  
            Madde 66- 65 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan müteahhitler bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa Kurumca o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, bir yıldan az olmamak üzere Kurumun hiç bir ihalesine katılamazlar. Kurumun bu kararı müteahhit siciline işlenmek üzere ilgili yerlere de duyurulur. 

            Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı yaptırım uygulanır. 

            Müteahhitlerin 65 inci maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi, Kurumun ihale işlemlerine katılmama yasağından başka haklarında ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince kovuşturma yapılır; hükmolunacak ceza ile birlikte bir yıldan üç yıla kadar bütün ihalelere girmekten mahkeme kararı ile yasaklanır. 

            Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen müteahhitlere yargılama sonuna kadar hiç bir surette yeni iş verilmez. 

            Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun 339 ve 340 ıncı maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı mensupları, yargılamanın sonuna kadar görevlerinden uzaklaştırılırlar. 

            Kurumca, müteahhit nam ve hesabına iş yapılması halinde, bu uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar, ilgili müteahhit ve ortak olduğu firmalar Kurum ihalelerine katılamazlar. 

            Bu mahkumiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine işlenmek üzere ilgili yerlere bildirilir. 
 

ONUNCU BÖLÜM 
İHALEYE KATILMA BELGESİ 

            BELGENİN NİTELİĞİ  
            Madde 67- İhaleye katılma belgesi, Sosyal Sigortalar Kurumunun inşaat, onarım, hizmet ve taşıma ihalelerine katılmak isteyenlerin ihale komisyonuna vermek zorunda oldukları ve yalnız verildiği iş için geçerli olan belgedir. 

            BELGE İÇİN BAŞVURMA  
            Madde 68- İhaleye katılma belgesi, Kurumca ilanda belirtilen yerden dilekçe ile istenir. 

            Dilekçenin, ihalenin ilanında yazılı süre içinde verilmesi ve aşağıda yazılı belgelerden ilanda istenilmiş olanların dilekçeye eklenmesi gereklidir. 

            a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı veya noterce onaylı örneği, 

            b) Yapı araçları bildirisi, 

            c) İlgili bankalarca, işin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş "Mali Durum Bildirimi", 

            d) Teknik Personel Bildirisi, 

            e) Son on yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan "Taahhüt Durum Bildirimi", 

            f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesine ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ve şirket tüzüğünün yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter onaylı sureti, 

            g) İsteklilerin şirket olması ve karneyi kişiden devralması halinde, karneyi şirkete devreden kişinin Kuruma hitaben devrettiği şirkette ne sıfatla çalıştığını belirtir noter onaylı beyanı. 

            Keşif bedeli her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek yayımlanan miktarı geçmeyen işlerin ihalelerine girmek isteyenlerden ve yabancı firmalardan müteahhitlik karnesi aranmaz. Ancak bunlar, ilan koşulları çerçevesinde, teknik yeterliliğini ve ihalesine girmek istedikleri işin özelliğinde bir işi bitirdiğini gösterir iş bitirme belgelerini dilekçelerine eklerler. 

            BELGE KOMİSYONLARININ KURULUŞU  
            Madde 69- Belge komisyonları her yıl; 

            a) Merkezde Yönetim Kurulunun onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve üç üyeden, 

            b) Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatında; Genel Müdürlük onayı ile en az ikisi teknik personel olmak üzere bir başkan ve üç üyeden, 

            kurulur. 

            Komisyonların kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek üye de tespit edilir. 

            BELGE KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ  
            Madde 70- İhaleye katılma belgesi verecek belge komisyonları, ilan ve ihale şartnamesi ve 68 inci maddede sözü edilen belgeleri, gerekiyorsa müteahhidin karnesine ve gizli siciline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alacakları bilgileri müteahhidin bitirmiş veya yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını, taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü, her yönden iş kapasitesini, tecrübesini inceler ve yapacağı değerlendirmeye göre istekliye ihaleye katılma belgesi verilip verilmeyeceğini karara bağlar. 

            Diğer koşulları tamam ve yerine getirilmiş olsa dahi, 

            a) 68 inci maddede belirtilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlara, 

            b) Yeterlik Belgesi aldığı halde ihalelere katılmamayı veya teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenlere, 

            c) Son üç yıl içinde Kuruma karşı taahhüt etmiş olduğu her hangi bir işi feshedilmiş olanlara, 

            d) Kuruma taahhüt işlerinden doğan ve kesinleşen borcunu ödemeyenlere, 

            e) 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (2) numaralı bendi uyarınca ihaleye katılmaları geçici ve sürekli olarak yasaklananlara, 

            yeterlik belgesi verilmez. 

            YETERLİLİK KOMİSYONUNUN TOPLANMASI VE KARARLARI  
            Madde 71- Komisyon Başkan ve üyelerin tümünün katılımı ile toplanır. Başkan ve üyelerin kabul veya red şeklinde oy kullanmaları zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Verilen kararlar gerekçeleri ile tutanağa geçirilerek oylamaya katılanlarca imzalanır. 

            Alınan karara karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 

            Komisyon kararları yetkili makamın onayından sonra geçerli olur. 
 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            KABUL İŞLEMLERİ  
            Madde 72- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerin geçici ve kesin kabul işlemleri, Kurumca görevlendirilecek kabul heyetleri tarafından yapılır. 

            GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMASI  
            Madde 73- Bu Yönetmelik gereğince görev verilen Kurumun memur ve hizmetlileri bu hizmetin tali olduğunu ileri sürerek görevden alınmalarını talep edemezler. 

            SORUMLULUK  
            Madde 74- İhale ve Yeterlik Komisyonları ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevlendirilen heyetlerin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini bu Yönetmelik veya ilgili Kanun hükümlerine göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak derecede ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan kendilerine ödettirilir. 

            İHALE KOMİSYONLARINCA KARAR KAYIT DEFTERİ TUTULMASI  
            Madde 75- İhale Komisyonlarınca alınacak ihale kararlarına her yıl birden başlamak suretiyle numara verilir ve kararlar bu amaçla hazırlanmış bulunan deftere kaydedilir. 

            Komisyonlarca alınacak bu kararlara makbuz karşılığı pul bedelinin tahsil edildiğini gösterir kaşe vurulur. Aslı tahakkuk belgesine eklenerek muhasebeye gönderilir. 

            Kararın diğer suretleri, pul bedelinin tahsil edildiğini gösterir kaşe vurularak Komisyon Başkanı tarafından imzalanır ve suretlerden bir tanesi tarih ve sıra numarasına göre bir dosyada komisyon başkanı tarafından muhafaza edilir ve yıl sonunda ciltlettirilir. 

            YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
            Madde 76- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

            SÜRENİN HESABI 
            Madde 77- Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

            TEBLİGAT 
            Madde 78- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 79- 20/2/1987 tarihli ve SGK-0165-9/1687 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe giren İhale İşlemleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile beraber yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 80- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 81- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.