İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Cuma Sayı: 23595 (Asıl) 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan; 
 
ESNAF VE SANATKARLAR FEDERASYONLARI PERSONEL, MUHASEBE VE MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 
 
      
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmelik, 507 sayılı Kanun hükümlerine tabi esnaf ve sanatkarlar federasyonlarının personel, muhasebe ve muamelat konularındaki uygulamalarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamına 507 sayılı Kanun hükümlerine tabi tüm federasyonlar dahildir.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun değişik 109 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

            Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu,

            Federasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonlarını,

            Birlik: Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini,

            Oda: Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını,

            Kanun: 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE ORGANLAR

            KURULUŞ
            Madde 5- Federasyonlar, Kanunun 67 nci ve federasyon statüsünün  1 inci maddesine göre kurulur.

            ORGANLAR
            Madde 6- Kanunun 69 uncu, federasyon statüsünün 17 nci maddesinde tanımlandığı şekil ve şartlarda, federasyonun organları aşağıda belirtilmektedir;

            a) Genel Kurul,

            b) Yönetim Kurulu,

            c) Denetim Kurulu.

            ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
            Madde 7- Kanunun 113 üncü maddesinde belirtilen şekil ve şartları taşıyanların federasyon organlarında görev almaları yasaktır.

            GENEL SEKRETERLİK
            Madde 8- Genel Sekreterlik, Kanunun 84 üncü, federasyon statüsünün 27 nci maddesine göre federasyonun işlerini mevzuat, oda statüsü, genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmekle görevli ve yönetim kuruluna karşı yaptığı tüm işlemlerden sorumlu bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından oluşur.

            GENEL SEKRETERİN NİTELİKLERİ, GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 9- Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcılığına atanacakların, Kanunun 84 üncü maddesi hükmü gereği en az lise veya dengi okul mezunu olması ve ticari ve iktisadi konularda bilgi ve görgü sahibi olması şarttır.

            Genel Sekreter, federasyonda görevli personelin birinci derecede sicil amiridir.

            Harcamalar, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile genel sekreterin ortak imzaları ile yapılır. Federasyon adına yazılacak yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, yönetim kurulu bazı konularda, genel sekretere tek başına imza yetkisi verebilir.

            Genel Sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. 

            Genel sekreterin atanması, işinden uzaklaştırılması, terfi ve cezalandırılması yönetim kurulunca yapılır ve personelin genel sekreterle olan münasebetlerinde son şikayet mercii yönetim kurulu başkanlığıdır. Genel sekreter protokole dahildir. Genel sekreterin protokoldeki yeri başkan vekillerinden sonra gelir.

            Genel sekreter bu Yönetmelikdeki hükümlere tabidir. Sözleşmeli olarak da istihdam edilebilir. Bu durum, genel sekreter statüsünde bir değişiklik gerektirmez.

            Genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

            a) Federasyon faaliyetlerini Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür. Federasyonun, bağlı odalarını ve meslek mensubu esnaf ve sanatkarların gelişmesine engel teşkil eden karar ve tedbirlerden yönetim kurulunu haberdar eder ve bunların giderilmesi hakkında tekliflerde bulunur.

            b) Esnaf ve sanatkarların, yanlarında çalışanların, federasyon ve federasyona dahil oda personelinin bilgi seviyelerini yükseltmeye yönelik her türlü tedbir ve kararların alınması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunur. Federasyon yayınları için faydalı bilgileri zamanında hazırlar. Fayda görülen mevzuatı ve bunlara ait plan ve etütleri yönetim kuruluna arz eder.

            c) Meslek mensubu esnaf ve sanatkarlara faydalı olacak her türlü bilgi ve dokümanların toplanmasını sağlamaya çalışır ve bunların odalar vasıtasıyla mensuplarının istifadesine arz edilmek üzere, federasyon yönetim kuruluna sunar.

            d) Günlük işlerin, süratle ve objektif bir görüşle yerine getirilmesini sağlar.

            e) Meslek ahlak ve uyumunu korumak ve geliştirmek için her türlü incelemeyi yapar. Mesleki ve uyulması zorunlu hususları bir raporla yönetim kuruluna arz eder. Aykırı hareketlerin vukuunda, keyfiyeti yönetim kuruluna duyurur.

            f) Bütçeyi, senelik faaliyet raporunu ve kesin hesapları hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

            g) Yönetim kurulu ve genel kurul karar defterlerini muhafaza eder
.
            h) Federasyonun mutat ve cari masrafları ile yönetim kurulunca kararlaştırılan diğer giderleri ve çalışanların aylık ücretleri başkan veyai vekili ile birinci, genel sekreterin ikinci derecede imzası ile ödenir.

            GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER
            Madde 10- Federasyon bünyesinde federasyonun üye sayısı ve bölgesel özelliklerine göre yeterince idari, teknik ve danışmanlık birimleri oluşturulur.

            Bu birimler genel sekreterliğe bağlı olarak çalışırlar.
 

İKİNCİ KISIM
PERSONEL
 
BİRİNCİ BÖLÜM
PERSONEL POLİTİKASI VE KADROLAR

            YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAK PERSONEL
            Madde 11- Esnaf ve sanatkarlar federasyonlarında çalışacak olan başta genel sekreter olmak üzere diğer sürekli, geçici ve sözleşmeli personelin atama, terfi, sicil, istifa, disiplin cezası, göreve son verme, ikramiye, tazminat, askerlik, harcırah, sosyal yardım ve diğer özlük durumlarına ait işler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

            Federasyon personeli olarak atananlar bu Yönetmelik hükümlerini önceden kabul etmiş sayılırlar.

            PERSONEL POLİTİKASI
            Madde 12- Federasyon bünyesinde federasyon amaçlarına uygun olarak işlerin en iyi şekilde yürümesini sağlayacak ehliyet, liyakat ve miktarda personel federasyon genel sekreterinin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile bütçe imkanları gözönünde bulundurularak tespit edilir. 

            Federasyonda danışman olarak istihdam edilecek personelin sayısı ve niteliği federasyon başkanının teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile bütçe imkanları gözönünde bulundurularak tespit edilir.

            Personelin mali bakımdan sıkıntı içinde bulunmamasını, huzur ve emniyet içinde çalışmasını sağlamak üzere, istikrarlı, objektif ve adil esaslara dayalı bir istihdam ve terfi politikasının izlenmesine özen gösterilir.

            KADROLARIN TESPİT ŞEKLİ
            Madde 13- Federasyonlarda hizmetin gerektirdiği bütün görevler için görevi, unvan ve derecesi belirtilmek suretiyle kadrolar bir cetvel halinde tespit edilir.

            KADROLARIN HAZIRLANMASI VE KABULÜ
            Madde 14- Hizmetin gerektirdiği kadrolar, bütçe imkanları gözönünde bulundurularak, yönetim kurulunca tespit edilir ve genel kurulca onaylanarak yürürlüğe konur.

            ATAMA ŞARTLARI
            Madde 15- Federasyonlara atanacak personelin;

            a) Türk vatandaşı olması

            b) 18 yaşını bitirmiş olması,

            c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,

            d) İyi ahlak sahibi olması,

            e) Görevini yapmaya mani bedeni veya akli bir arızası veya hastalığı bulunmadığına dair hükümet tabibinden rapor alması,

            f) En az lise mezunu olması,

            g) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması veyahut rüşvet, irtikap, zimmet, ihtilas, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, emniyeti suistimal gibi haysiyet ve şeref kırıcı suçlardan birisiyle mahkum olmamış bulunması, şarttır.

            Hizmetlilerin en az ilkokul mezunu olması, şoförlerin de ilgili yasada öngörülen asgari tahsil şartı ve diğer nitelikleri taşıması zorunludur.

            GÖREV TALEBİ
            Madde 16- Federasyonda görev almak isteyenler, el yazısı ile yazılmış ve öz geçmişlerini de kapsayan bir dilekçe ile görev talebinde bulunur ve başvuru dilekçelerine gerekli belgeleri ekleyerek genel sekreterliğe verirler. Bu belgeler şunlardır;

            a) Nüfus cüzdanı veya tasdikli sureti,

            b) Tahsil durumunu gösteren diploma veya belgeler veya sureti,

            c) Sağlık durumunu gösterir rapor veya sureti,

            d) Evvelce çalışmış olduğu müesseselerden aldığı hizmet belgeleri,

            e) Altı adet vesikalık fotoğraf,

            f) Adli sicil kaydına ilişkin belge,

            g) Daha evvel bir yerde çalışmış iseler buradan alacakları bonservis veya işten ayrılma sebeplerini bildiren belge,

            h) Askerlik durum belgesi (Erkekler için).

            ATAMA iŞLEMİ
            Madde 17- Yukarıdaki maddelerden belirtilen şekil ve şartlar içinde durumu başkanlıkça uygun bulunan isteklilerin bütçede tespit edilen kadroya ve istisnai görevlere atanması yönetim kurulunca yapılır. İşe alındıklarını tebellüğ edenler, 15 gün içinde işe başlamakla mükelleftirler. Geçerli bir mazeret olmaksızın bu müddeti geçirenler haklarını kaybederler.

            SİCİL
            Madde 18- Federasyon personelinin görev ve atanmadan itibaren çalışma hayatının bütün evrelerini gösterecek şekil ve içerik taşıyan bir sicil dosyası tutulur. Sicil dosyaları, federasyon genel sekreterinin gözetim ve denetimi altında bulunur. Bu dosyaya nüfus cüzdanı örneği, tahsil belgesi, askerlik durumunu belirten belge, adli sicil kaydına ilişkin belge, evvelce çalışmış bulunduğu işlere ait belge, medeni halini belirten belge, sağlık durumunu gösterir belge ve bu gibi lüzumlu görülecek diğer belgeler konulur. Yönetim kurulu haricinde ilgili personelin durumu bahis konusu olduğunda bu bilgiler ancak, yönetim kurulu başkanının müsaade edeceği kimseler tarafından görülebilir.

            ZİMMET
            Madde 19- Federasyonun malı olup da federasyon personelince kullanılan tüm malzemeler ilgili personele zimmetlenir. Zimmetli eşya bir devir teslim tutanağına bağlanır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

            ÜCRET VE AVANS
            Madde 20- Federasyonda görev yapacak personele çalışması karşılığı verilecek ücret miktarı ve personelin ihtiyacı halinde verilecek avans tutarı ile iş avansı  ve bu avansların geri ödeme şekil ve şartları, çalışanların tahsil, geçmiş hizmet durumu dikkate alınarak kadro ücret tutarını geçmemek
üzere ayrıca yönetim kurulunca tespit olunur.

            Bütçesi müsait olan federasyonlarda, personele çocuk zammı, ikramiye, evlenme yardımı, yakınlarının ölümü halinde defin ve cenaze giderleri ve bu gibi ek ödemeler yönetim kurulu kararı ile bütçe imkanları dikkate alınarak ayrıca ödenir.

            Ücretler aylık olarak işledikten sonra ödenir.

            YOLLUK
            Madde 21- Görevli olarak bulundukları yerden bir başka yere gönderilen federasyon personeline yönetim kurulunca uygun görülen harcırah, yol ve diğer giderleri ödenir.

            TERFİLER
            Madde 22- Personelin terfi edebilmeleri için ehliyet ve liyakat sahibi olmaları, görevinde başarı göstermesi, disiplin ve düzene uyması ve federasyon bütçesinin müsait bulunması şarttır.

            Terfiler yönetim kurulu kararı ile yapılır. Her terfi üzerinden en az 1 sene geçmesi lazımdır.

            iKRAMİYELER
            Madde 23- Federasyon personeline federasyon imkanları dahilinde, yönetim kurulunun kararı ile yılda iki kez birer maaş tutarında ikramiye verilir.

            Yönetim kurulu bütçe durumuna göre ikramiye sayısını artırabilir.

            iSTİFA
            Madde 24- Federasyon personelinin her zaman istifa etme hakkı vardır. İstifaların yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığı' na yapılması gereklidir. İstifa edenler devir ve teslim işleri ile sorumlu iseler, devir ve teslim yapmadan işlerinden ayrılamazlar.,

            Mazeretsiz olarak 10 gün göreve gelmeyenler müstafi sayılırlar. Ayrıca devir teslim zorunluluğunu yerine getirmeyenler 6 ay süreyle yeniden işe alınmazlar.

            İstifa edenlerin fiilen işten ayrıldığı tarihe kadar ki ücretleri ödenir.

            KIDEM TAZMİNATI
            Madde 25- Hizmet akdinin İş Kanunu'nun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında federasyon tarafından, 16 ncı maddesinin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde personel tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshi halinde, İş Kanunu hükümleri uygulanarak, kıdem tazminatı verilir. Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır.

            Bayan personel evlendiği takdirde iş akdini bir yıl içerisinde tek taraflı olarak feshedebilir ve tazminatını alır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI

            DİSİPLİN CEZALARI
            Madde 26- Federasyon personeli hakkında tatbik edilecek cezalar şunlardır;

            a) İhtar (uyarma)

            b) Tevbih (kınama),

            c) Ücret kesilmesi,

            d) Terfiden mahrumiyet,

            e) İşten çıkarma.

            İnzibati cezalar personelin siciline geçirilir. Cezanın kaldırılması halinde keyfiyet, ceza kaydının sicilden silinmesi suretiyle değil, kaldırmayı icap ettiren sebebin açıklaması suretiyle yapılır.

            CEZA VERME YETKİSİ
            Madde 27- İnzibati cezalardan ihtar ve tevbih (kınama) genel sekreter tarafından, bir haftaya kadar ücret kesilmesi başkan tarafından, diğerleri başkanın teklifi ile yönetim kurulu tarafından verilir. Cezanın kaldırılması da aynı usule tabidir.

            İHTAR (UYARMA)
            Madde 28- İhtar cezasını gerektiren haller şunlardır:

            a) Vazifesini ifasında intizamsızlık, kayıtsızlık göstermek veya vazife başında başka işlerle meşgul olmak,

            b) Çalışma saatleri içinde işini bırakıp, çalışan arkadaşlarına mani olacak şekilde konuşmak, mesai arkadaşlarına fena muamelede bulunmak, geçimsizlik etmek,

            c) İş sahiplerini sebepsiz yere bekletmek veya kendilerine nezaket kaideleri dışında muamelede bulunmak,

            d) Göreve zamanında başlamamak veya görevi başından erken ayrılmak,

            e) Bir ay içerisinde mazeretsiz olarak göreve 3 gün geç gelmek veya izin almadan görevi başından üç defa ayrılmak veya 2 gün gelmemek.

            TEVBİH (KINAMA)
            Madde 29- Tevbih cezasını gerektiren haller şunlardır:

            a) İhtarı icap ettiren bir hareketi bir sene içinde tekrar etmek,

            b) Arkadaşları ile geçimsizliği itiyat haline getirmek,

            c) Bir ay içinde mazeretsiz olarak vazifeye dört gün geç gelmek veya izin almadan vazife başından dört defa ayrılmak veyahut 3 gün gelmemek,

            d) İş başında veya dışında şeref ve haysiyeti ihlal edecek hareketlerde bulunmak,

            e) Federasyona ait olup vazife icabı kendilerine verilen her türlü eşyayı iyi kullanmamak ve bunların bakım ve muhafazasında gereken ihtimamı göstermemek.

            ÜCRET KESİLMESİ
            Madde 30- Ücret kesilmesini gerektiren haller şunlardır;

            Hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerle, suçun derece ve mahiyeti, ilk veya ikinci defa işlenmiş olmasına göre, aylığın üç günlüğüne tekabül eden miktardan az ve yarısından fazla olmamak üzere aşağıdaki hallerde tatbik olunur:

            a) Bir ay içerisinde mazeretsiz veya izinsiz olarak vazifeye 5 defa geç gelmek veya 4 gün gelmemek,

            b) Hasta olduğunu bildirdiği halde, doktor muayenesinde hastalığı tahakkuk etmemek ve hastalık bahanesi ile vazifeden kaçınmak,

            c) Çalışma arkadaşlarına ve iş sahiplerine güçlük çıkarmayı veya kötü muamelelerde bulunmayı itiyat haline getirmek,

            d) Amirlerine saygısızlık göstermeyi itiyat edinmek, 

            e) Herhangi bir kastı bulunmaksızın dahi, federasyona ait evrakın ziyanına meydan veya sebebiyet vermek,

            f) Federasyona ait gizli hususları ifşa etmek veya bunların yayılmasına sebebiyet vermek.

            TERFİDEN MAHRUMİYET
            Madde 31- Terfiden mahrumiyet cezasını gerektiren haller şunlardır:

            a) İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içinde 10 gün vazifesine gelmemek, 

            b) İdaresi altındaki personelden veya çalışma arkadaşlarından veya iş sahiplerinden birini vazife sırasında tahkir etmek veya dövmek,

            c) Vazife başına sarhoş gelmek.

            İŞTEN ÇIKARMA
            Madde 32- İşten çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır;

             a) İşe alınması için gerekli vasıflardan birini kaybetmek veya bunları taşımadığı sonradan anlaşılmak,

             b)Vazifesine müteallik olarak yaptığı işlerden dolayı en az 3 ay hapis cezası ile mahkum olmak,

             c) Kumar oynatmak veya kumar oynamayı veya sarhoşluğu itiyat haline getirmek,

             d) Amirlerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun emir ve talimatlarına fiilen veya söz veya yazı ile karşı gelmek,

            e) İşinde kifayetsizliği maddi delille sabit olmak,

            f) Bir ayda 5 veya bir yılda ceman 10 günden fazla mezuniyetsiz veya mazeretsiz vazifeye devam etmemek,

            g) Hizmete alınmasına engel bir hali varken bu hali gizlemiş olmak,

            h) Federasyon mallarını veya vazifesi icabı kendisine veya murakabesine mevdu nakit, eşya, malzeme vesaireyi çalmak,

            ı) Evrak, kayıtlar ve dosyaları kasıtlı ortadan kaldırmak, amirlerinin müsaade ve malumatı olmaksızın şahsi bir maksatla kopya etmek veya ettirmek veya yetkisi olmayan kimselere vermek veya bunlar üzerinde tahrifat yapmak veya herhangi bir şekilde sahtekarlıkta bulunmak,

            i) Edep ve hayayı mucip ve ahlaka mugayir hal ve hareketlerde bulunmak,

            j) Muhtelif istihkaklar, vesair muameleler için tanzim edilecek evrak vesika vesaireyi hakikat hilafına düzenlemek ve tevdi etmek veya bu gibi evrakı hakikata aykırı olduğunu bilerek kabul ve tasdik etmek veya kullanmak suretiyle haksız ve usulsüz tediyelere sebebiyet vermek.

            AMİRİN SORUMLULUĞU
            Madde 33- Personele; federasyonun talimat, karar ve emirlerine uymayan hal ve hareketlerinin tespiti halinde genel sekreterin teklifiyle federasyon başkanı tarafından ceza verilir.

            Personelin; federasyonun talimat, karar ve emirlerine uymayan hal ve hareketlerini bildiği halde, vaktinde başkana veya yönetim kuruluna bildirmeyen genel sekreter hakkında federasyon başkanının teklifiyle federasyon yönetim kurulu tarafından kabahatli personele tatbik edilen ceza veya diğer bir ceza tatbik olunur.

            DAVA AÇMA HAKKI
            Madde 34- Yukarıda sayılan cezalardan başka gerekli durumlarda, suçlu personel aleyhine amme davası, zarar ziyan ve tazminat davaları açmak hususunda federasyonun kanuni hakları mahfuzdur.

            Hakkında yapılmakta olan takibatın sonuna intizaren veya görülecek lüzuma binaen, personele işten el çektirmeye başkanın teklifi ile yönetim kurulu karar verir.

            PERSONELİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU HUSUSLAR
            Madde 35- Personelin uymakla yükümlü olduğu hususlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Mesai saatlerinde mevcut kanun ve yönetmeliklere ve büro adabına uygun giyinmek,

            b) Kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

            c) Teşkilat yöneticilerine iyi muamele etmek ve işlerini bekletmeden görmek,

            d) Mesai sonunda göreve devam etmesi gereken durumlarda amirinin iznini almak,

            e) Mesai saatinde görev başında olmak,

            f) Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak, görevini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve sirküleri bilmek ve görevlerini bunların hükümleri dairesinde yapmak,

            g) İlgili amir tarafından belirlenen hizmet ve nöbet çizelgesine göre kendisine verilen görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

            h) Çalışma ahengine zarar verecek laubali ve kavgacı hareketlerden kaçınmak, hiyerarşi kaidelerine riayet etmek, amirlerine saygı göstermek

            ı) Federasyonun malı olup işi icabı kendisinin kullanımına bırakılan her türlü araç ve gereçleri özenle kullanmak, korumak, bakımının yapılmasını sağlamak,

            i) Kayıt ve dosyaları en iyi şekilde muhafaza etmek, mesai bitiminde masada evrak bırakmamak, amirlerin müsaade ve bilgisi olmadan şahsi bir maksatla evrak kopya etmemek,

            j) Mesai saatinde görev başında bulunmak, diğer odalarda oturmamak,

            k) Federasyon imkanlarını kendi özel amaçları için kullanmamak, çok acil durumlarda genel sekreterin onayını almak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İZİNLER VE SOSYAL YARDIMLAR

            DEVAM MECBURİYETİ
            Madde 36- Hastalık, izin gibi sebepler hariç, personel mesai zamanında görevleri başında bulunmakla yükümlüdür. Görevi başına gelmeden hastalananlar durumu, genel sekretere bildirirler ve göreve başlarken, hastalıklarını usulüne göre belgelemek zorundadırlar.

            YILLIK ÜCRETLİ İZİN
            Madde 37- Federasyon personeline, görevlerinden ayrılmalarında mahzur görülmeyen zamanlarda kullanılmak üzere İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yıllık izin verilir.

            MAZERET İZNİ
            Madde 38- Yıllık izin dışında personele, meşru mazeretlerine binaen genel sekreter tarafından bir gün ve başkan tarafından 8 güne kadar izin verilebilir. Mazeret izinlerinin toplamı yılda 10 işgününü geçemez. Mazeret izni, personelin yıllık izninden mahsup edilmez.

            MESAİ
            Madde 39- Federasyon personeli haftada 40 saat çalışır. Günlük çalışma saatlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği yürürlükteki mevzuata uygun olarak yönetim kurulunca tespit edilir.

            Mesai saatinden fazla çalıştırılan personele, fazla çalıştıkları her saat için İş Kanununun ilgili hükümlerine göre hesaplanan fazla mesai ücreti ödenir.

            HASTALIK HALİNDE YARDIM
            Madde 40- Hastalık hali tam teşekküllü bir hastane raporu ile tevsik edilmiş olmak şartı ile personele  azami altı ay ücretli izin verilir. 

            DOĞUM İZNİ VE YARDIMI
            Madde 41- Doğum halinde kadın personele İş Kanununun ilgili hükümlerine göre izin verilir ve çocuğu dünyaya gelen personele federasyon yönetim kurulu kararıyla almakta olduğu aylık ücretin iki katı kadar doğum yardımı yapılır.

            ÖLÜM HALİNDE YARDIM
            Madde 42- Federasyondaki görevli personelin ölümü halinde varislerine yönetim kurulu kararı ile aldığı en son ücretin altı katı kadar yardım yapılır.

            DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
            Madde 43- Personele yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile yapılır.

            ASKERE ALINMA
            Madde 44- Federasyon personelinden muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılanların, görevleri ile ilişikleri kesilir.

            Bunlardan terhislerinden sonra federasyona iş talebinde bulunanlar boş kadro varsa yeniden göreve alınırlar.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
MUHASEBE 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
DEFTERLER VE KAYIT NİZAMI

            DEFTERLER
            Madde 45- Esnaf ve sanatkarlar federasyonları muhasebesinde tutulan defterler, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tutulur. Bu defterler aşağıda gösterilmiştir:

            a) Gelir - Gider Defteri (Muhasebe)

            b) Kasa Defteri

            c) Demirbaş Defteri

            d) Kıymetli Evrak Defteri

            e) Mesleki Eğitim Bütçesi Defteri

            f) Yardımcı Defterler

            YARDIMCI DEFTERLER
            Madde 46- Muhasebe kayıtlarına yazılan kayıtların belirli hesaplarda toplanmasını sağlamak için bir veya birkaç yardımcı defter tutulur. Bu hesapların, bir yardımcı defterin, sahifeleri ayrılmak suretiyle, muayyen kısımlarında, gösterilmesi de kabildir.

            TALİ HESAPLAR
            Madde 47- Federasyonlarda tutulacak tali hesaplar aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Üye kaydı hesabı

            b) Üye aidat hesabı

            c) Konfederasyon katılma payı hesabı

            d) Personel hesabı

            e) Para cezaları hesabı

            f) Yayın gelirleri hesabı

            g) Yardımlar hesabı

            h) Yapılan bağış ve yardımlar hesabı

            ı) Hizmet gelirleri hesabı

            i) Kurumlar hesabı

            j) Müsamere ve gösteriler hesabı

            k) Tevzi maddeleri hesabı

            l) Belge tarifeleri hesabı

            m) Demirbaş hesabı,

            n) Gayrimenkuller hesabı

            o) Bankalar hesabı

            p) Kasa hesabı

            r) Senet ve çekler hesabı

            s) Müteferrik hesaplar

            GELİR-GİDER (MUHASEBE) DEFTERİ
            Madde 48- Gelir-Gider (Muhasebe) Defteri, bilumum hesapları bünyesinde toplayan ve her türlü muhasebe işlemlerini kayda mahsus ana defterdir. Muhasebe defteri, gelir-gider defteri veya İtalyan Usulü veya Amerikan Usulü defterler şeklinde belirlenen ve bilgisayarlı olarak da tutulabilen defterlerdir. Muhasebe defterlerine geçirilen gider ve gelirler mahiyeti ve miktarı da açıklayıcı bilgi halinde defterlere yazılır.

            DEFTERLERDEKİ KAYIT NİZAMI
            Madde 49- Defterler; aşağıda belirtilen kayıt düzenine göre tutulur.

            a) Türkçe tutulur.

            b) Yanlış kayıtlar muhasebe ilkelerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzeltilir.

            c) Boş sayfa, satır bırakılamaz, sayfalar yok edilemez.

            d) Kayıt zamanı; muamelelerin iş hacmine ve icabına uygun olacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır.

            Bu gibi kayıtlar 10 günden fazla geciktirilemez. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesselere ait muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu durumda işlemler en geç 45 gün içinde esas deftere geçirilmelidir.

            Kasa defteri günlük tutulur.

            TASDİKE TABİ DEFTERLER
            Madde 50- Federasyonlar muhasebesinde tutulan tüm defterler tasdike tabidir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
HESAP YILI VE MİZAN

            HESAP YILI VE MİZAN
            Madde 51- Defterlerin hesap dönemi 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Federasyonlar her ayda bir geçici mizan, 31 Aralıkta kesin mizan çıkarırlar. Bu tarihler itibariyle gerek muhasebe defterinin ve gerek tali hesap defterlerinin son kayıtlarının altı çizilerek kapatılır. Gelir ve gider toplanır ve yekün edilir.

            Muhasebe defterindeki gelir ve gider toplamı ile tali hesaplardaki gelir ve gider toplamının birbirine eşit olması gerekir.

            Her tali hesabın alacak ve borç yekünleri bulunduktan sonra bunlar birbirinden çıkartılır. Alacak borçtan fazla ise hesap alacak bakiyesi, borç alacaktan fazla ise hesap borç bakiyesi verir.

            Borç bakiyesi veren hesaplar mizanın sol tarafına ve alacak bakiyesi veren hesaplar da sağ tarafına yazılarak yekün edilir. Yekünler arasındaki fark federasyonun gelir veya giderinin fazla olduğunu gösterir.

            MAKBUZ, FİŞLER VE GİDER MAKBUZU
            Madde 52- Federasyonun yaptığı her türlü tahsilat; tahsil fişlerine, her türlü ödemeler ise tediye fişine bağlanır.

            Tahsil makbuzları üç nüshadan ibarettir. Her tahsilat mukabilinde bir makbuz verilir. Tahsil makbuzları seri itibariyle cilt ve yaprak sıra numarası taşırlar. Makbuzsuz veya adi bir senetle tahsilat yapılamaz. Makbuzlar, tahsilat ile vazifelendirilen memura cilt ve sıra numarasını takip etmek suretiyle zimmet mukabilinde teslim edilir.

            Yeni makbuz verilirken kullanılmış ciltler geri alınır. Makbuzlar; asıl makbuz yaprağı ile kopya kısmını teşkil eden yaprak arasına karbon kağıdı konularak tükenmez kalemle doldurulur. Makbuzlarda yırtma ve silinti yapılamaz. Yanlış yapılan makbuzlar üzerine meşruhat verilmek suretiyle iptal edilip koçanları muhafaza olunur.

            Tahsil ve tediye fişleri matbu sıra numarasını ihtiva eder. Zımbalı bir asıl sabit pelur kağıdından suret olmak üzere ikilidir. Asıl defterlere işlendikten sonra tahsil fişiyle birlikte klasörde saklanır. Tahsil ve tediye fişinin altına fatura, makbuz veya sair müsbit evrak eklenir. İzahat kısmına tahsilat veya ödemenin nedeni belirtilir.

            Gider makbuzu, fatura ve belge ibraz edemeyen ve üçüncü şahıslara imzalattırılan ödeme emri mahiyetini taşıyan ve yetkili imzaların bulunduğu bir belgedir.

            HARCAMALAR VE YETKİ DEVRİ
            Madde 53- Acele ve normal zamanlarda en çok ne miktara kadar harcama yapılabileceği ve kasada ne kadar para bulundurulacağını federasyon yönetim kurulu tespit eder. Ancak kasada bulundurulacak miktar o yıla ait tahmini bütçenin %5'ini geçemez. Harcamalar yönetim kurulu kararı ile veya yönetim kurulunun verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu başkanı veya vekili ile genel sekreterin müşterek imzasıyla yapılır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE

            BÜTÇE
            Madde 54- Federasyonların tahmini gelir ve gider bütçeleri yönetim kurulu tarafından düzenlenerek genel kurulun onayına sunulur. Bütçeler bir yıllık olarak yapılır ve kabul edildiği genel kurulda, diğer yıllarda hangi oranlarda artırılarak uygulanacağı da belirlenir.

            BÜTÇENİN GELİR KISIMLARI
            Madde 55- Bütçenin gelirleri şunlardır;

            a) Federasyona dahil olan odalar tarafından ödenecek yıllık aidat,

            b) Yayın gelirleri,

            c) Bağış ve yardımlar,

            d) Federasyon gayesinin gerçekleştirilmesini temin için yapılacak kuruluş gelirleri,

            e) Federasyonca tertip olunacak müsamere ve benzeri gösterilerin gelirleri,

            f) Esnaf ve sanat sahiplerinin faydalanmasına ayrılacak ihtiyaç maddeleri dolayısıyla elde edilecek hizmet karşılığı,

            g) Mesleki kurslar ve tertip edilecek sergi ve panayırdan temin edilecek gelirler.

            BÜTÇENİN GİDER KISIMLARI
            Madde 56- Bütçenin giderleri şunlardır:

            Fasıl I. Ücretler, Harclar, Vergiler ve SSK Giderleri

            a) Başkan ücreti,

            b) Başkan vekilleri ücreti,

            c) Denetim kurulu üyeleri ücreti,

            d) Huzur hakları,

            e) Diğer aylık ücretler,

            f) Yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerine ilişkin yol ücretleri harcırahlar ve zaruri giderler,

            g) Personel ücret ve tazminatları,

            h) Ücretliler ikramiyeleri,

            ı) Vergiler,

            i) SSK işveren hissesi,

            j) Tasarruf teşvik işveren hissesi.

            Fasıl II. Toplantılar ve Eğitim Giderleri

            a) Bölge toplantıları,

            b) Açılışlar ve temel atma törenleri,

            c) Basın yayın ve halkla ilişkiler,

            d) Hizmet içi eğitim seminerleri,

            e) Personelin eğitim giderleri.

            Fasıl III. Odalara Yapılacak Maddi Katkı

            Fasıl IV. İdari Giderler

            a) Kırtasiye ve evrak-ı matbua giderleri,

            b) Temsil giderleri,

            c) Kiralar,

            d) Kat mülkiyeti iştirak payları,

            e) Hizmet otolarının benzin, tamir ve sigorta giderleri,

            f) Üyesi olduğu yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ödenecek aidatlar ve katılım payları,

            g) Tabldot giderleri,

            h) İlan, reklam ve yayın aboneleri giderleri,

            ı) PTT giderleri,

            i) Federasyon yayın organının basım ve posta giderleri,

            j) Yayın, tercüme, kütüphane ve telif ücretleri,

            k) Elektrik, su ve doğalgaz,

            l) Vergi, resim ve harçlar,

            m) Dava giderleri,

            n) Tanzim ve bakım giderleri,

            o) İkram giderleri,

            ö) Gayrimenkullerin bakım, onarım ve tefriş giderleri,

            p) Sosyal yardımlar ve burslar,

            r) Yurt içi ve yurt dışı inceleme, araştırma ve iş gezileri,

            s) Radyo ve TV programları,

            ş) Müteferrik giderler.

            Fasıl V. Yatırımlar

            a) Taşınmaz mal alımı,

            b) Demirbaş alımı,

            c) Hizmet otosu alımı.

            Fasıl VI. Vakıflar ve Fonlar

            a) Vakıflar,

            b) Yöneticiler arası yardımlaşma fonu,

            c) Eğitim ve araştırmalar fonu,

            d) Tabi afetler fonu,

            e) Kıdem tazminatları fonu,

            f) Kadın girişimciler fonu.

            Fasıl VII. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ve Aile Planlaması Hizmetleri

            Fasıl VIII. Diğer Eğitim Faaliyetleri

            Fuarlar sergiler

            Fasıl IX. Eğitim Bütçesi

            a) Eğitimle ilgili kurslar ve seminerler,

            b) Eğitimle ilgili yayınlar, broşürler ve kitaplar,

            c) İşletmelerüstü eğitim merkezlerinin işletme giderleri,

            d) İşletmelerüstü eğitim merkezlerinin planlanması inşaat projelerinin hazırlanması ve kontrollük giderleri.

            Fasıl X. İşletmelerüstü Eğitim Merkezleri Proje ve İnşaat Giderleri

            Fasıl XI. Yönetim Kurulunca Bütçeye İlave Edilebilecek Diğer Fasıllar ve Harcama Kalemleri

            Yönetim kurulu fasıl ve maddeler arasında aktarmaya yetkilidir. Fasıl ve maddeler arasında yapılan aktarmalar, bilançolar, genel kurul onayına sunulur.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM BÜTÇELERİ

            EĞİTİM BÜTÇESİ
            Madde 57- Federasyonlar, Kanunda belirtilen meslek eğitimine dair görevlerini yerine getirmek ve özellikle işletmelerüstü eğitim merkezleri kurmak ve çalıştırmak için gayri safi yıllık gelirlerinin %20 sini ayırmak zorundadırlar.

            Eğitim için ayrılan bu paylarla federasyon bünyesinde kurulan meslek eğitimi danışmanlığı birimi tarafından yıllık eğitim bütçeleri hazırlanır ve yönetim kuruluna sunulur. Federasyonlar gayri safi gelirlerinin %20'sini her ay sonu eğitim bütçesi olarak ayrı bir banka hesabına yatırırlar.

            Federasyonlar eğitim bütçelerinin yıllık toplamı üzerinden %25'lik bölümünü Kanunun Ek 17 nci maddesi gereğince Konfederasyon bünyesinde bulunan "Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini
Geliştirme ve Destekleme Fonu"na pay olarak öderler. Bu ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde yapılır.

            Federasyonun yıllık eğitim bütçesinin hesaplanmasında Kanunun Ek 18 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olan ve 27/12/1991 tarihli ve 21094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesi gereğince kurulan Fon Yönetim Kurulu tarafından birtakım esneklik tedbirleri getirilebilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler Konfederasyon tarafından ait teşkilata bir genelge ile duyurulur.

            MESLEKİ EĞİTİM BÜTÇESİNDEN YAPILABİLECEK HARCAMALAR
            Madde 58- Federasyonların, eğitim bütçelerine ayırmaları gereken %20'lik payın hesaplanmasında, aşağıdaki harcamalar yıllık gayri safi gelirlerinden düşülür.

            a) 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında olan sürücü, çalışma, motorlu araç, trafik, motorlu araç tescil ve iş makinesi tescil belgeleri ile 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde belirtilen basılı kağıtlara ait giderler, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Payı,

            b) Federasyonların düzenleyecekleri fuar, sergi, piyango ve benzeri organizasyonlara ilişkin giderler,

            c) Federasyonların maliki bulundukları gayri menkullerin tamiratına ait giderler,

            d) Federasyonların maliki bulundukları gayri menkullerin alımı ve satımı ile ilgili giderler,

            e) Üst kuruluşlara ödenen katılım payları.

            Federasyonlar eğitim bütçelerini aşağıdaki kriterler ve oranlar çerçevesinde harcayabilirler:
 
            a) Federasyonlar eğitim bütçelerinin %50'sini geçmemek kaydıyla aşağıda sıralanan giderlerini bu bütçe kaleminden karşılayabilirler.

            1- Federasyon meslek eğitimi danışmanlığı birimi üyelerinin yolluk ve huzur hakları,

            2- Federasyonda eğitim amacıyla istihdam edilen eğitim müdürü ve personelinin, personel giderleri,

            3- Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilecek temsilcilere verilecek yolluk ve huzur hakkı

            b) Federasyonlar aşağıda sayılan eğitim faaliyetlerini belirtilen oranlar ve diğer şartlar dahilinde eğitim bütçesinden karşılayabilirler.

            1- Eğitim bütçesinin %10'unu geçmemek kaydıyla Fon Yönetim Kurulundan izin alınarak düzenlenecek meslek kurslarının giderleri,

            2- Eğitim bütçesinin %10'unu aşmamak kaydıyla eğitim amaçlı kitap, dergi, broşür, ve benzerlerinin basımı, yayımı, dağıtımı, satın alması ile diğer eğitim materyallerinin satın alma giderleri,

            3- Federasyonlar tarafından yapılacak inşaatlarda projesi Konfederasyon tarafından onaylanmış eğitim bölümünün bulunması halinde, genel bütçeden ayrılan %20'lik eğitim bütçesinin Konfederasyona aktarılması gereken %25'lik Fon payı hariç olmak üzere kalan %75'lik bölümünü, bu inşaatların plan proje ve inşaat giderlerinde Konfederasyon Fon Yönetim Kurulunun onayı alınarak kullanabilirler.

            Eğitim bütçelerindeki paralar ve bunların her türlü geliri, bu düzenlemeye rağmen takvim yılı içinde harcanmadığı takdirde, faizi ile birlikte bir sonraki yılın eğitim bütçesine devredilir. Eğitim bütçesi hesapları bir gelir-gider defteri üzerinde takip edilir. Eğitim amaçlı yapılan her türlü gider, gelir-gider defterinin giderler hanesine, eğitim faaliyetleri sonucu elde edilen her türlü gelir, gelir gider defterinin gelirler hanesine işlenerek basit usulde muhasebeleştirilir.

            Eğitim bütçelerini bizzat eğitim yaparak veya başka kurum ve kuruluşlara yaptırarak kullanan federasyonlar 3308 sayılı Kanunun 32/g maddesi uyarınca "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu"na aktarmak zorunda oldukları payları aktarmaktan muaf tutulurlar.

            Eğitim bütçesinden ödenecek ücretlerden kesilen gelir ve damga vergileri ilgili kuruluşun muhtasar beyannamesine eklenerek vergi dairesine ödenir.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
MUAMELAT
 
BİRİNCİ BÖLÜM
DEFTERLER, EVRAK VE DOSYALAR

            MUAMELATLA iLGİLİ DEFTERLER
            Madde 59- Federasyonlarda tutulacak defterler aşağıda gösterilmiş olup, bu defterlerin hepsi ciltlidir. Denetim defteri hariç diğerleri kullanılmadan önce notere tasdik ettirilir.

            a) Üye Odalar Kayıt Defteri,

            b) Genel Kurul Tutanak Defteri,

            c) Yönetim Kurulu Karar Defteri,

            d) Denetim Kurulu Karar Defteri,

            e) Gelenek ve Teamül Defteri,

            f) Denetim Defteri,

            g) Kıymetli Evrak Defteri,

            h) Demirbaş Eşya Defteri,

            ı) Gelen Evrak Kayıt Defteri,

            i) Giden Evrak Kayıt Defteri,

            j) Evrak Zimmet Defteri.

            ÜYE ODALARIN KAYIT DEFTERİ
            Madde 60- Bu defter, üye odaların kaydına mahsustur. Her oda için verilecek kod numarasına göre kayıtlar yapılır.

            Üye odalar hakkında istenilecek bilgiler bu defterden çıkarılacağı için, defterde yazılı her sütunun ihtiva ettiği bilginin odalar tarafından açık olarak ve zamanında bağlı federasyona bildirilmesi ve bilhassa meydana gelen değişikliklerin de derhal intikal ettirilmesi mecburidir.

            GENEL KURUL TUTANAK DEFTERİ
            Madde 61- Bu defter adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan, başkanlık divanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak tekemmül eden kararların kaydına mahsustur.

            Kararlar, bu deftere elle yazılacağı gibi, makine ile yazılarak deftere yapıştırılabilir.

            YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
            Madde 62- Bu defter, yönetim kurulu kararlarının yazılmasına dairdir.

            Yönetim kurulu kararları da genel kurul kararları için belirtilen esaslar dairesinde tesis olunur ve aynı esaslara göre tutulur.

            DENETİM KURULU KARAR DEFTERİ
            Madde 63- Bu defter denetim kurulu kararlarının yazıldığı veya daktilo ile yazılan kararların yapıştırıldığı bir defterdir.

            Alınan kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.

            GELENEK VE TEAMÜL DEFTERİ
            Madde 64- Gelenek ve teamüllerin kaydına mahsus bir defterdir.

            DENETİM DEFTERİ
            Madde 65- Bu defter Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 31 inci maddesine göre ihdas edilir.

            Noter tasdikine tabi değildir.

            Defterin tasdiki Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığınca İzmir ve İstanbul'da (en kıdemli) baş müfettişlikçe, diğer yerlerde denetimi yapan müfettişçe yapılır. (Mühürlenip sahife sayıları belirtilip, son sahifesine gerekli açıklama yapılarak imzalanır.)

            Bu defter sadece, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde kullanılır.
            Bu defter denetim dosyası ile birlikte muhafaza edilir.

            Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi 10 yıldır. Defter ve dosyanın saklanmasından denetlenen birimin en üst yetkilisi
sorumludur.

            Müfettişlikten veya Bakanlıktan gelen teftiş ve denetim ile ilgili rapor ve yazılara karşılık olarak yazılan yazılar bu deftere tarih ve sayıları belirtilip özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır.

            KIYMETLİ EVRAK DEFTERİ
            Madde 66- Bu deftere üst kuruluştan alınan kıymetli evrak, makbuzlar, tahsil ve tediye fişleri kaydedilir. Kullanılmak üzere alınan tahsil, tediye fişleri veya kıymetli evrak için bir tesellüm zaptında verilen evrakın cilt ve sıra no, tesellüm zaptının tarih ve no'su, kime teslim edildiği tespit olunduktan sonra, deftere buna göre kaydı yapılır.

            Tamamen kullanılan kıymetli evrak için ilgili sütuna evrakın cilt ve sıra nosu kayıt edilir.

            DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ
            Madde 67- Bu deftere satın alınan demirbaş eşyalar kaydedilir.

            GELEN EVRAK DEFTERİ
            Madde 68- Kuruluşların dağıtım memurlarınca getirilen ve posta havalesi ile gelen evrakın kaydedildiği bir defterdir. 

            Bu deftere her sene başında bir numaradan başlayarak kayıt sıra numarası
verilir.

            Evrakın tarihi, sayısı, geldiği makam ve konusu bu deftere işlenir.

            GİDEN EVRAK DEFTERİ
            Madde 69- Giden evrakın kaydedildiği bir defterdir. 

            Bu deftere her sene başında birden başlayarak kayıt sıra numarası verilir.

            Giden evrak defterine evrakın tarihi sayısı, gideceği yer ve konusu yazılır.

            EVRAK ZİMMET DEFTERİ
            Madde 70- Elden teslim edilmesi gereken evrakın tarih, sayı ve adresi bu deftere kaydedilerek, yetkililere imza karşılığı teslim edilir.

            Teslim alanın ismi ve teslim saati de kaydedilir.

            DEFTERLERLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR
            Madde 71- Yukarıda yazılı defterlerdeki kayıt ve kararlarda kazıntı ve silinti yapılamaz. Kayıtlarda düzeltilmesi gereken yanlışlıklar yapılırsa, bunların okunacak şekilde üstü çizildikten sonra doğrusu yazılır ve ilgili personel tarafından paraf olunur.

            Kararlarda ortaya çıkan yanlışlıklar esasa etkili olmayacak maddi hatalardan ise başkan tarafından düzeltilir ve paraflanır. Düzeltilmesi uygun görülmeyen kararlar daha sonra alınacak yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. 

            Bir karar yazılırken yanlış yazılan kısım çizildikten sonra onu takiben bir parantez açılarak kaç kelimenin çizildiği ayrıca belirtilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
EVRAK VE DOSYA HİZMETİ

            EVRAK VE DOSYA HİZMETİNDE SORUMLULUK
            Madde 72- Evrak ve dosya hizmetlerinde öngörülen esasların tam olarak uygulanmasından ve sistemin tam olarak geliştirilmesini sağlamaktan, evrak personeli genel sekretere karşı sorumludur.

            GELEN EVRAKIN ALINMASI
            Madde 73- Federasyona açık olarak gelen evrak, ilgili personel tarafından alınır ve gelen evrak defterine kaydedildikten sonra derhal genel sekretere sunulur.

            Genel sekreter yetkisi dışında gördüğü konulara ait yazıları, muktezası tayin edilmek üzere başkana sunar ve alacağı talimat dairesinde gereğini sağlar.

            Kapalı olarak gelen evraktan, gizli ve zata mahsus olmayanların zarfı genel sekreter tarafından açılır ve yukarıdaki şekilde muameleye tabi tutulur.

            Gizli ve zata mahsus evrak, açılmadan başkana sunulur ve başkanın  talimatına göre kaydı yapılır.

            EVRAK VE DOSYA SERVİSLERİNDE YAPILACAK iŞLEMLER
            Madde 74- Evrak personeli evrak teslim alındıktan sonra şu işlemler yapılır.

            a) Evrakın dosyası bulunur. Bu konuda açılmış bir dosya yoksa dosya planına göre ve usulüne uygun olarak yeni dosya açılır.

            b) Evrak arkasına geliş damgası basılır ve damganın ilgili bölümüne geliş tarihi dosya numarası yazılır.

            c) Havale edilen birime işlem yapılmak üzere imza karşılığı teslim edilir.

            DOSYALAR
            Madde 75- Federasyonlar tarafından aşağıdaki dosyalar açılır; 

            a) Genel Kurul Dosyası,

            b) Yönetim Kurulu Dosyası,

            c) Denetçiler Dosyası,

            d) Konfederasyon Dosyası,

            e) Resmi Daireler Dosyası,

            f) Personel Dosyası,

            g) Üye Odalar Dosyası (her biri için ayrı ayrı),

            h) Sözleşmeler Dosyası,

            ı) İpotek ve İkraz Dosyası,

            i) İhtiyaç Maddeleri Tevzi Dosyası,

            j) Sosyal Yardım Dosyası,

            k) Gelenek ve Teamül Dosyası,

            l) Müteferrik Dosyası.

            Yukarıda dosyalar her federasyon tarafından aynen uygulanır. Federasyonlar lüzum ve ihtiyaca göre herhangi bir dosyayı çeşitli kısımlara bölebilirler. Bu takdirde, her kısma ayrı bir sıra numarası verilir.

            Federasyonlar yeni dosyalar açabilirler.

            GİDEN EVRAK DOSYALAMA iŞLEMİ
            Madde 76- İşlemi tamamlanmış ve imzalanmış olan evrak hakkında evrak personelince şu işlemler yapılır.

            a) Yazı ve ekleri kontrol edilir.

            b) Yazının ilgili yerine tarih ve numarası yazılır.

            c) Yazı giden evrak föyüne işlenir.

            d) Evrakın aslı ilgili merciinin adresine gönderilir ve kopyalarına dosyası yazılır. Asıl evrakın elden teslimi zimmetli olarak gerçekleştirilir.

            YAZILAR
            Madde 77- Gelen evraka verilen cevaplarla yazılan diğer yazılar, başkan ve genel sekreter tarafından Kanunun 80 inci maddesindeki esaslar dairesinde imzalanır.

            İmzalanan yazılar, giden evrak defterine kaydedilerek sevk olunur. Suret ve ekleri ait olduğu dosyaya konulur.

            YİTİK EVRAK DOSYASI
            Madde 78- Tüm dikkatlere rağmen yine de bulunamayan dosya olduğu takdirde, bu dosya ile ilgilendirilen evrak, üzerinde numarası ve "Yitik Evrak Dosyası" ibaresi konularak açılan dosyada geçici olarak toplanır. Asıl dosya bulunduğu takdirde evrak bu dosyaya aktarılır.

            Asıl dosyanın bulunmaması halinde evrak konusuna en yakın dosyada saklanır veya yeni bir dosya açılır. Yazışma yapıldığı için açılmış olmakla birlikte sonradan işlemez hale gelen dosyalar yıl sonunda arşive kaldırılır.

            ESKİ EVRAKIN iMHASI
            Madde 79- Son muamele tarihinden itibaren delil olma vasfı taşımayan hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan evrak ilgili mevzuattaki yasal sürelerini doldurduğu takdirde ve lüzumu kalmadığı yönetim kurulunca tespit edilmesi şartıyla imha olunabilir. Nelerin imha edildiğine dair bir imha zaptı yapılır.
Defterler imha edilemez.
 

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
  
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            KONTROL YETKİSİ
            Madde 80- Federasyonlar bağlı odaların çalışmalarını mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürümesini sağlamak üzere gerekli gördüğü zamanlarda inceleyerek, alınması gerekli tedbirler hakkında tebligatta bulunur ve odanın bağlı bulunduğu birliğe de bilgi verir.

            ODALAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR
            Madde 81- Odalar arasında çıkacak anlaşmazlıklardan, mesleki mevzulara taalluk edenler, odanın veya odaların kayıtlı oldukları federasyon ile birlik yönetim kurullarınca müştereken incelenir ve keyfiyet konfederasyona intikal ettirilir.

            MEVZUATIN UYGULAMASI
            Madde 82- Federasyonlar Kanunun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin aksamadan uygulanmasını sağlamak amacıyla, bağlı odalarının yöneticileri ve personeli için seminerler tertip ederler.

            YAZIŞMA USULÜ
            Madde 83- Federasyonlar, bakanlıklarla olan yazışmalarını Konfederasyon aracılığı ile yaparlar.

            BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLERİ
            Madde 84- Yönetim Kurulu, ilk oturumunda gizli oyla bir başkan, iki başkan vekili seçer. Fazla oy alan başkan vekili kıdemli başkan vekili addolunur. Oyların eşitliği halinde, kura çekilir.

            Federasyonun hukuki temsilcisi, yönetim kurulu başkanıdır. Federasyonu, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilleri ile genel sekreterin müşterek imzaları ilzam eder. Keyfiyet, sirkülerle ilgililere duyurulur. Bir örneği de Konfederasyona gönderilir.

            SOSYAL YARDIM
            Madde 85- Federasyon yönetim kurulu, Kanunun 71 inci maddesinin (g) bendinde esasları tespit ve tayin edilen ve genel kurulca karara bağlanan şekilde sosyal yardımda bulunur.

            YETKİLERİN DEVRİ
            Madde 86- Yönetim kurulu, mevzuatın tanıdığı veya genel kurulun kendisine verdiği yetkileri, başkanlığa devredebilir. Genel sekreter yetki talep ettiği takdirde, yalnız Kanunun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yazılı bulunan müstakilen imza yetkisi verilir ve bunun da hududu kararda belirli bir şekilde gösterilir.

            TAAHHÜTLERDE BULUNULMAMASI
            Madde 87- Yönetim kurulu kararı olmaksızın, yönetim kurulu başkanı, başkan vekilleri ve üyeleri federasyon adına taahhütlerde ve federasyonu ilzam eden tasarruflarda bulunamaz. Vukuu halinde bu tasarruflar yönetim kurulunu ilzam etmez.

            DİĞER HUSUSLAR
            Madde 88- Bu Yönetmelikte yeterli olarak bulunmayan kurallar ve diğer bilgiler için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Muamelat Yönetmeliği, Muhasebe Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
            Madde 89- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun 23/5/1997 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısında kabul edilen "Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonları Personel, Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 90- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 91- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.