İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Cuma Sayı: 23595 (Asıl) 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan; 
 
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ AÇILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
     
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar odalarının çalışma bölgesinin bulundukları ilçe sınırları şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; o ilçe hudutları dahilinde kurulmuş bulunan odalarla üyeleri arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması ve işlemlere akıcılık ve kolaylık getirilebilmesi amacıyla kurulacak şube ve irtibat bürolarının çalışma esas ve usullerini belirlemektedir.

            KAPSAM
            Madde 2- 507 sayılı Kanun'un 3741 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesine göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının kuracakları irtibat bürosu ve şubelerin açılması ile çalışma esas ve usullerini kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 3741 sayılı Kanun'la değişik 4 üncü maddesi ve 101 inci maddesinin (o) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
            Oda : Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını,
            Şube : Odalara ait belirli görevleri yürütmek üzere kurulan şubeleri,
            İrtibat Bürosu: Küçük hacimde üyelere hizmet veren birimlerini ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ ÇALIŞMA ESASLARI

            İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU
            Madde 5- Odanın üye sayısı ve çalışma bölgesinin konumu itibariyle hizmet hacmi ve kapasitesinin zorunlu kıldığı durumlarda odalar, çalışma bölgeleri içinde irtibat büroları tesis edebilirler. Gerekli durumlarda odanın bağlı olduğu birliğin önerisi ile de irtibat büroları kurulabilir.

            ŞUBE KURULUŞU
            Madde 6- Şube veya şubeler; iş hacmi ve kapasitesi, irtibat bürolarının üzerinde olan, hizmetin verimliliği ve gerekleri ancak, irtibat bürosuna kıyasen geniş bir kadronun çalışmasını gerektirdiği durumlarda, oda tarafından tesis edilir. Gerekli durumlarda odanın bağlı bulunduğu birliğin önerisi ile de şubeler kurulabilir.

            İRTİBAT BÜROSU VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI
            Madde 7- İrtibat bürosu ve şubelerin çalışma esasları şunlardır.
            a) İrtibat bürosu ve şube, odaca üyelere verilmesi zorunlu hizmetlerden sadece onay, kimlik belgelenmesi, trafik tescil belgeleri verir ve bağlı oldukları odalarca mevzuata uygun verecekleri diğer görevleri yürütürler.

            b) İrtibat bürosu ve şubenin tüm elemanları işinin gerektirdiği sayı ve nitelik sınırlı olarak odaların yetkili organlarınca atanır.

            c) İrtibat bürosu ve şubenin tüm harcamaları bağlı oldukları odalarca karşılanır ve gelirleri bağlı oldukları odaya gelir kaydedilir.

            d) İrtibat bürosu ve şubenin bağlı bulundukları odalarla tam bir birlik ve uyum içerisinde çalışmaları esastır.

            e) Odalar çalışma bölgeleri dışında irtibat bürosu ve şube açamazlar.

            Bu büroların tüm elemanları işinin gerektirdiği sayı ve niteliklerle sınırlı olarak odaların yetkili organlarınca atanır. İrtibat büroları odaca üyelere verilmesi zorunlu hizmetlerden sadece onay, ve kimlik belgelenmesi gibi hususlara tekabül eden hizmetleri verir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETME VE KAPATMA

            DENETİM
            Madde 8- İrtibat bürosu ve şube her zaman ve her durumda bağlı bulundukları odaca denetlenir.

            Ayrıca odanın bağlı bulunduğu üst kuruluşlarca da irtibat bürosu ve şubenin çalışmaları her zaman denetlenebilir.

            KAPATMA
            Madde 9- İrtibat bürosu ve şube, faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde durdurulması, hizmet hacmi ve kapasitesinin daralması ve dolayısıyla masraflarının karşılanamayacak duruma gelmesi veya odanın bağlı bulunduğu Birliğin önerisi ve benzeri durumlarda oda yönetim kurulu kararı ile kapatılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

            YÜRÜRLÜK
            Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.