İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
 
 
BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÖDEMEK ZORUNDA BULUNDUKLARI PRİMLERİN HESAPLANMASI, ÖDENMESİ VE TAHSİLİ USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 11.08.2005
RESMİ G. NO : 25903
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Primler

Madde 5 - Prim ödeme zorunluluğunun başlaması ve sona ermesi
Madde 6 - Prim oranları ve hesaplanması
Madde 7 - Prim ödeme süreleri
Madde 8 - Ödenmemiş primlere uygulanacak gecikme zammı
Madde 9 - Primlerin ödeme usulü
Madde 10 - Ödemelerin mahsup sırası
Madde 11 - Tabii afet ve hastalık halleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 12 - Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 13 - Yürürlük
Madde 14 - Yürütme