Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 24.10.1999 Pazar Sayı: 23856 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından;

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


            Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Alçak ve Yüksek Dansite Polietilen ile İlgili Teknik Özellikler başlıklı 23 numaralı ekinin 4 üncü maddesinin; (4.6.01) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (4.6.02) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "4.6.02.UHT süt ve sterilize süt için kullanılacak olan polietilenden yapılmış ambalaj üzerinde hava ve gaz geçirgenliğini önleyici ikinci kat ambalaj malzemesi bulunmalıdır."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.