Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.06.1999 Çarşamba Sayı: 23720 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından; 
 
GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
            Madde 1- 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi ilave edilmiştir. 

            "a) 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre ticaret siciline kayıtlı gıda maddesi üreten 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan işyerlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, kimyagerler, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına uygun sorumlu yönetici olarak istihdamı zorunludur. 

            Gıda ambalajı üreten iş yerlerinde ise, sorumlu yönetici olarak ziraat, gıda, kimya mühendisleri, kimyager veya makina, petrol ve endüstri mühendislerinin istihdamı zorunludur. 

            Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunduğu meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. 

            b) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine göre, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı işyerleri ile (a) bendi dışında kalan işyerleri, (a) bendine uygun olarak azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi, üretimin nev'ine göre gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar, her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir." 

            "e) Sadece üretildiği mekanda satılan gıda maddelerini üreten işyerleri ile (a) ve (b) bentleri dışında kalan ve mevsimlik gıda maddesi üreten işyerlerinde üretim konusunda eğitim görmüş ustalar sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

            "Ek Madde 1- 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Daire Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan ve halen bu görevi yürütmekte olan, aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen meslekler dışındaki meslek gruplarına ait kişilerin bu görevlerini devam ettirmeleri Bakanlık iznine tabidir." 

            Geçici Madde- Gıda maddesi üreten işyerlerinin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.