Milli Eğitim Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2002 Cuma Sayı: 24882 (Asıl)

Milli Eğitim Bakanlığından 
 

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemektir.

 

             Kapsam

             Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacı ile, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

 

             Dayanak

             Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

             b) Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla açılan özel kursu,

             c) Kursiyer: Kuruma kayıt olan kursiyerleri,

             d) Program: Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan öğretim programlarını,

             e) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,

             f) Dönem Planı: Bir dönemdeki ders konularının haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi ifade eder.

 

             Kursun amacı

             Madde 5- Kursun amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, arzu eden Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Öğretime Başlama

             Kurum açma ve öğretime başlama

             Madde 6- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi durumunda, Bakanlıkça kursa, "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri verilir.

 

             Görevlendirme

             Madde 7- Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir.

             Çalışma izni verilecek personelin, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen nitelik ve koşullara sahip olması gerekir.

             Görevlendirilecek personele 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine göre çalışma izni verilir.

             Yönetici, öğretmen ve usta öğreticiler dışındaki diğer personelde;

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

             b) En az ilköğretim okulu mezunu (16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun uygulamasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

             c) Taksirli suçlar hariç mahkumiyeti bulunmamak, yüz kızartıcı suçlar ve Devlete karşı işlenen suçlardan mahkumiyeti olmamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak,

             d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almak,

             koşulları aranır.

 

             Kayıt kabul esasları

             Madde 8- Kurslara; Türk vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. 18 yaşından küçüklerin kursa kabulü, anne ve babasının veya kanunen belirlenmiş olan velisinin yazılı iznine bağlıdır.

             İlköğretim okulu 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri de anne ve babasının veya kanunen belirlenmiş olan velisinin yazılı izniyle hafta sonu ve yaz tatillerinde kurslara kaydolabilirler.

             Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz.

             Kayıt kabulde istenecek belgeler

             Madde 9- Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden istenen belgeler:

             a) Nüfus cüzdanı örneği.

             b) Öğrenim belgesi veya örneği.

             (Bu belgelerin aslı görülerek kurs müdürlüğünce onaylanabilir.)

             c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

 

             Öğretim programı, dönemler, günlük çalışma saatleri

             Madde 10- Kursta uygulanacak öğretim programı Bakanlıkça onaylanır.

             Kursta sadece Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin öğretim programı uygulanır.

             Kaydedilen kursiyerlere ait liste, her dönemin başladığı gün, kursun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne verilir.

             Kursta, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet yapılabilir. Bir ders süresi 45 dakikadır.

             18 yaşından küçüklerin öğrenimi mesai saatleri içinde yapılır.

             Kurslar resmi bayram günlerinde faaliyette bulunamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

             Denetim

             Madde 11- Kursların denetimi Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır. Denetim elemanlarıyla birlikte gerektiğinde valiliklerce uzmanlar da görevlendirilir.

 

             Kılık-kıyafet

             Madde 12- Kurslarda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri, kursa devam eden kursiyerler hakkında ise resmi yaygın eğitim kurumlarında uygulanan hükümler uygulanır.

 

             Karma öğrenim

             Madde 13- Kurslarda, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır.

 

             Diğer hususlar

             Madde 14- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

             Yürürlük

             Madde 15- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

İLGİLİ EK 20/09/2002 TARİH VE 24882 (Asıl) SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.