Bakanlılar Mevzuatı  
 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV, ATAMA, NAKİL VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG. TARİHİ : 23/11/1999
RESMİ G. NO : 23885
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
SINAVLARA DAİR GENEL ESASLAR
Madde    5 : TEMEL ESASLAR
Madde    6 : HANGİ HALLERDE HANGİ SINAVLARIN YAPILACAĞI
Madde    7 : BİR YILDA AÇILACAK SINAVLAR VE SINAVLARI AÇACAK MAKAMLAR
Madde    8 : SINAVLARIN İLANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Madde    9 : BU YÖNETMELİK KAPSAMINA GİREN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL
                   ŞARTLAR
Madde  10 : GENEL VE ÖZEL ŞARTLARIN BELGELENDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLARIN UYGULANMASINA DAİR ESASLAR
Madde  11 : MÜRACAAT
Madde  12 : İŞ TALEP FORMLARININ İNCELENMESİ
Madde  13 : SINAV KURULLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde  14 : YAPILACAK SINAVLAR
Madde  15 : SINAV KONULARI VE SORULAR
Madde  16 : SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde  17 : TUTANAKLAR
Madde  18 : DEĞERLENDİRME
Madde  19 : BAŞARI LİSTESİ
Madde  20 : GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞU ANLAŞILANLAR
Madde  21 : SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Madde  22 : SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Madde  23 : SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
Madde  24 : SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde  25 : BOŞ CAMİ GÖREVLİLİĞİ KADROSUNA TEK İSTEKLİ ÇIKMASI
Madde  26 : CAMİ GÖREVLİLİĞİ İÇİN MUVAFAKAT ALINMASI
Madde  27 : YARIŞMA SINAVINA ALINMAYACAK CAMİ GÖREVLİLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
BU YÖNETMELİK KAPSAMINA GİREN BAZI PERSONEL İÇİN GRUPLANDIRMA, SINIFLANDIRMA VE HİZMET SÜRELERİ
Madde  28 : İLLERİN GRUPLANDIRILMASI
Madde  29 : İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI
Madde  30 : GRUPLANDIRMA VE SINIFLANDIRMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde  31 : GRUP VE SINIFLARDA HİZMET SÜRELERİ
ALTINCI BÖLÜM
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME USUL VE ESASLARI
Madde  32 : ATAMA
Madde  33 : GRUP VE SINIFLAR ARASINDA ATAMALAR
Madde  34 : HİZMET GEREĞİ YER DEĞİŞTİRME
Madde  35 : İSTEK ÜZERİNE YER DEĞİŞTİRME
Madde  36 : YER DEĞİŞTİRME ZAMANI
Madde  37 : KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ İLE CAMİ GÖREVLİLERİ VE ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİ 
                  MAHALLİNCE YAPILAN PERSONELİN YER DEĞİŞTİRMELERİNDE USUL
Madde  38 : MECBURİ HİZMETLİLERİN GÖREVDEN AYRILMALARI
YEDİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME USUL VE ESASLARI
Madde  39 : GÖREVDE YÜKSELMEYE TABİ PERSONEL
Madde  40 : GRUPLAR ARASI VE GRUP İÇİ GEÇİŞLER
Madde  41 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde  42 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN ŞEKLİ VE SÜRESİ
Madde  43 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI VE AĞIRLIKLARI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  44 : MERKEZ KURULUŞUNDA ÇALIŞAN BAZI PERSONELİN MÜFTÜLÜK, MÜFTÜ YARDIMCILIĞI, 
                  VAİZLİK VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNE ATANMASI
Madde  45 : YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVDE GEÇİRİLEN SÜRELER
Madde  46 : AYNI GRUP VE SINIFLARDA FAZLA GEÇİRİLEN SÜRELER
Madde  47 : GRUP VEYA SINIF HİZMETLERİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER
Madde  48 : İL VE İLÇELERE VAİZ ATANMASINDA KISTASLAR
Madde  49 : MÜFTÜ VE MÜFTÜ YARDIMCILARININ ATANAMAYACAĞI HİZMET YERLERİ
Madde  50 : YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE VEYA DAHA ÖNCE GÖREVDE OLANLAR
Madde  51 : YÖNETMELİĞİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Madde  52 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  53 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde  54 : YÜRÜRLÜK
Madde  55 : YÜRÜTME