İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.04.1999 Sayı: 23670 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK 
 
Karar Tarihi  :15/03/1999
Karar Sayısı :99/12647

            Ekli "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 3/3/1999 tarihli ve 002512 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 
 

DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA  DAİR GENEL YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Devlet memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

            Kamu kurum ve kuruluşları, bu kapsama dahil olmayan daha üst görevlere yapılacak atamaları da çıkaracakları özel yönetmelikleri kapsamında düzenleyebilirler.

            Ancak, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılanlar, emniyet hizmetleri, mülki idare amirliği hizmetleri ve milli istihbarat hizmetleri sınıflarına dahil kadrolar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kadrolara atanacak memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. 

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

            a) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları.

            b) Aynı düzeyde görev: Kurumların özel yönetmeliklerinde aynı grupta gösterdikleri görevleri.

            c) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri. 

            d) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri. 

            e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak kurumlarca görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

            f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için kurumlarca yapılacak yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı sınavları,

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 5- Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeyleri kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterilir.

            Devlet memurlarının;
            a) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, APK Uzmanı, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim, 

            b) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

            c) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri için en az orta öğrenim, görmüş olmaları şarttır.

            Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.

            HİZMET SÜRESİ
            Madde 6- Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

            Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı aranır. 

            Ancak, yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olması şartı aranmaz.

            SİCİL VE DİSİPLİN
            Madde 7- Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak sicil ve disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler. 

            Ancak, son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şartı aranır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının, yapılabilmesi amacıyla kurumlarınca atama yapılacak görevler için en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 9- Kurumlar, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimine alırlar. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitimde başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda veya kendi kurumundaki başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olmaları ve ilgili kurumca kabul edilmesi şartıyla naklen ataması yapılanların bu hakları yeni kurum veya birimlerinde geçerlidir.

            Görevde yükselme eğitim programları kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 10- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

            a) T.C. Anayasası;
            1- Genel esaslar,
            2- Temel hak ve ödevler,
            3- Devletin temel organları,

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            g) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

            Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAV ESASLARI

            SINAV ŞARTI
            Madde 11- Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliğine uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

            Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

            SINAVIN ŞEKLİ
            Madde 12- Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar, kurumlarca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri dikkate alınarak kurumlar tarafından gerekli görülmesi halinde sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 13- Kurumlarca, yapılacak yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı sınavları yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek yeteri kadar üyeden teşekkül eder.

            Sınav kurulu, soruların hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı, sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ile sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırır.

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
            Madde 14- Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİKLERİ
            Madde 15- Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

            Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

            ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM VE SINAVLARI
            Madde 16- Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

            Geçici Madde 1- Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 15 inci maddede öngörülen yönetmeliklerini çıkarırlar. Bu konuya ilişkin olarak kurumlarca çıkarılmış bulunan yönetmelikler ise Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak 6 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Bu süre içinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

            Geçici Madde 2- Belediyeler, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir genel yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulur.

            Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.