İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı   
Resmi Gazete Tarihi: 30.05.1999 Sayı: 23710 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
Bakanlar Kurulundan 
 
DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Karar Tarihi  :30/04/1999 
Karar Sayısı :99/12865

            Ekli "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 30/4/1999 tarihli ve 4827 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                      Süleyman DEMİREL 
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

            Madde 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "Ulusal Güvenlik" ibaresi ile geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

           "Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5 inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik, 18/4/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.