Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 19.11.1999 Cuma Sayı: 23881 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 
 

  
            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerinin tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

            a) Genel Müdür: Bağ-Kur Genel Müdürünü,

            b) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen disiplin amirlerini,

            c) Üst Disiplin Amiri: Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkili disiplin amirini, ifade eder.

            DİSİPLİN AMİRLERİ
            Madde 5- Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Genel Müdür, haiz olduğu yetkilerini her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir. Ancak, atamaları müşterek kararla yapılmış olan personele verilen disiplin cezaları ilgili Bakanın onayı ile tekemmül eder.

            Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

            YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
            Madde 6- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

            ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            Madde 7- Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

            Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı çalışan personelin disiplin amiri, bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri buna göre tespit edilir.

            Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri, bu Yönetmelik ekindeki cetvelde tespit edilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 8- 31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin 19 ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 9- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

 

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ CETVEL MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİMİ
UNVANI
DİSİPLİN AMİRİ
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
* GENEL MÜDÜRLÜK
Genel Müdür
Bakan
 
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Bakan
* GENEL MÜDÜR'E DOĞRUDAN BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
Şube Müdürü
Genel Müdür
 
Diğer Personel
Şube Müdürü
Genel Müdür
* TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
 
Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yrd.
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Diğer Personel
Başmüfettiş (Refakat)
Teftiş Kurulu Başkanı
* HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
 
Hukuk Müşaviri
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
Avukat, Diğer Personel
Hukuk Müşaviri (İlgili)
I. Hukuk Müşaviri
* SİGORTALILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI * TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI * BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI * İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI * SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI * PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI * MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI * İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI * ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Şube Müdürü, APK Uzmanı, Uzman, Tabip, Diş Tabibi, Mutercim, Araştırmacı
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant
Tabip
Daire Başkanı
Eczacı, Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Şef, Programcı, Çözümleyici, Tekniker,
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Memur, Sekreter, Veznedar, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Teknik Ressam, Teknisyen, Sürveyan, Daktiloğraf, Santral Memuru, Şoför
Dağıtıcı, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Hizmetli
SAVUNMA UZMANLIĞI
Savunma Uzmanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Koruma Güv. Görevlisi ve Diğer Personel
Savunma Uzmanı
Genel Müdür Yardımcısı

TAŞRA TEŞKİLATI

İL MÜDÜRLÜKLERİ
İl Müdürü
Vali
Genel Müdür
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdürü
Vali
Şube Müdürü, Avukat, Tabip, Eczacı
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdürü
Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Dava Takip Memuru, Veznedar, Teknisyen, Ayniyat Memuru, Daktiloğraf, Santral Memuru, Şoför
Şube Müdürü
İl Müdür Yardımcısı
Aşçı, Dağıtıcı, Bekçi, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Hizmetli