İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 23.07.1999 Cuma Sayı: 23764 (Asıl) 
Danıştay Başkanlığından: 
 
DANIŞTAY PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ 
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Danıştay personelinin görevde yükselmelerini; hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütlere göre düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Arşiv Müdürü, Ayniyat Saymanı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına yapılacak yükselmelerde uygulanacak kurallar, yöntem ve koşullarla bunlara ilişkin hükümleri kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"e dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

            a) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, 

            b) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları, 

            c) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını, 

            d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Danıştay Başkanlığınca görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, 

            e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimde başarılı bulunanlar için yapılacak yazılı sınavı, 

            f) Hizmet süresi: Genel ve katma bütçeli idareler ile yerel yönetimlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süre ile askerlik süresini, 

            g) Personel: 2575 sayılı Danıştay Kanununun 7 nci maddesinde yazılı müdürlükler ile büro ve kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları, belirtir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN KOŞULLAR 

            GÖREVDE YÜKSELME KOŞULLARI 
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan görevlerden, 

            a) Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Arşiv Müdürü, kadrolarına yapılacak atamalarda; 
            1- Yapılacak sınavda başarılı olmak, 
            2- Enaz 2 yılı Danıştay'da Ayniyat Saymanı veya Danıştay veya idari mahkemelerde Şef kadrolarında geçmek üzere en az 15 yıl hizmeti olmak, 
            3- Enaz 4 yıllık yüksek okul veya Adalet Yüksek Okulunu bitirmiş olmak, 
            4- Disiplin cezası almamış olmak, 
            5- Herbiri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak, 

            b) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
            1- Yapılacak sınavda başarılı olmak, 
            2- Enaz 2 yılı Danıştay'da veya İdari Mahkemelerde geçmek üzere enaz 10 yıl hizmeti olmak, 
            3- Enaz 2 yıllık yüksek okul bitirmiş olmak, 
            4- Disiplin cezası almamış olmak, 
            5- Herbiri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak, 

            c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yapılacak atamalarda; 
            1- Yapılacak sınavda başarılı olmak, 
            2- Enaz 2 yılı Danıştay'da veya idari mahkemelerde Zabıt Katibi olarak geçmek üzere en az 5 yıl hizmeti olmak, 
            3- Enaz ortaöğrenim görmüş olmak, 
            4- Disiplin cezası almamış olmak, 
            5- Herbiri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak, 

            d) Zabıt Katibi kadrolarına yapılacak atamalarda; 
            1- Yapılacak sınavda başarılı olmak, 
            2- Enaz 2 yılı Danıştay'da veya idari mahkemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere en az 3 yıl hizmeti olmak, 
            3- Enaz ortaöğrenim görmüş olmak, 
            4- Disiplin cezası almamış olmak, 
            5- Herbiri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (70) puandan aşağı olmamak koşulu aranacaktır. 

            Görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde Danıştay ve idari mahkemelerde çalışma süresi koşulu aranmaz. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ 
            Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla Danıştay Başkanlığınca atama yapılacak görevler için en az iki hafta, en çok sekiz hafta olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir. Bu amaçla Danıştay Başkanı tarafından görevlendirilecek bir üye, programı hazırlar ve görevli üyenin görevlendireceği Savcı ve Tetkik Hakimleri programda yer alan konularda gerekli eğitimi verirler. 

            Görevde yükselme eğitiminin yöntem ve esasları Danıştay'da duyurulur. 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA 
            Madde 7- Danıştay Başkanlığı, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde hükme bağlanmış olan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri itibarıyla değerlendirme yapılarak eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir. Bu eğitim sonucu yapılan değerlendirme sonunda başarılı sayılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları Danıştay Başkanlığınca kabul edilmesi koşuluyla geçerlidir. 

            Görevde yükselme eğitim programları, Danıştay Başkanlığınca sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından ortaklaşa düzenlenebilir. 

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI 
            Madde 8- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: 

            a) T.C. Anayasası, 
            1- Genel esaslar, 
            2- Temel hak ve ödevler, 
            3- Devletin temel organları, 

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, 

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, 

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 

            e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, 

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları, 

            g) Danıştay ve idari mahkemelerin yapısı, işleyişi, görevleri hakkında genel bilgiler, 

            h) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun genel esasları, 

            ı) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğünün genel esasları, 

            j) Yargı harçlarının idari yargıya ilişkin bölümlerinin esasları, 

            k) 8/7/1982 tarihli ve 17748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin genel esasları. 

            Eğitim programında, bu maddenin (g) ve izleyen bentlerinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır. 

            EĞİTİMDE BAŞARILI OLANLARIN SAPTANMASI 
            Madde 9- Görevde yükselme eğitimi sonunda eğitimi verenler tarafından eğitime katılanlar için devam durumları da belirtilerek düzenlenecek değerlendirme raporları sınav kuruluna verilir. 

            Sınav kurulu, bu raporları değerlendirerek başarılı olanları saptar. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI 

            SINAV KOŞULU 
            Madde 10- Görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, sözkonusu yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları gerekir. 

            SINAVIN ŞEKLİ 
            Madde 11- Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. 

            SINAV KURULU VE GÖREVLERİ 
            Madde 12- Eğitim programına katılacakları seçmek ve eğitim programı sonunda başarılı olanları saptamak üzere, Danıştay Başkanı veya görevlendirmesi durumunda Genel Sekreterin başkanlığında, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir Danıştay Savcısı, bir Kıdemli Tetkik Hakimi ile Personel ve Eğitim Müdürünün katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur. 

            Sınav kurulu Danıştay Başkanınca oluşturulur. Sınav kurulunun görev süresi iki yıldır. 

            Soruların hazırlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması, itirazların sonuçlandırılması ile sınavla ilgili diğer işler Sınav Kurulunca yerine getirilir. 

            SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 
            Madde 13- Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından yazılı sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç onbeş gün içerisinde Danıştay'da duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

            SINAV KAZANANLARIN ATANMASI 
            Madde 14- Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİM VE SINAVLARI 
            Madde 15- Danıştay Başkanlığı, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır. 

            BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
            Madde 16- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

            Geçici Madde 1- Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde 2 nci maddede sayılan unvanları kazanmış olanların hakları saklıdır. 

            18/4/1999 tarihinden itibaren beş yıl süreyle, anılan tarihte görevde bulunanlardan ortaokul, lise ve iki yıllık yüksekokul öğrenimi görmüş olanlar için, diğer niteliklere sahip olunması koşuluyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki öğrenim düzeyi koşulu aranmaz. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.