İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.10.1999 Çarşamba Sayı: 23852 (Asıl)
Devlet Bakanlığından;

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Devlet Personel Başkanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Başkan hariç Devlet Personel Başkanlığında görev yapan personelin atanma ve görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

            b) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

            c) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

            d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Başkanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

            e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRENİM DÜZEYİ
            Madde 5- Başkanlıkta;

            a) Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Personel Şubesi Müdürü, Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve Öğretmen kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak,

            b) Şef, Programcı, Kütüphaneci, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

            c) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için en az lise öğrenimi görmüş olmak,

            şarttır.

            GÖREV GRUPLARI
            Madde 6- Bu Yönetmeliğe tabi Başkanlık personeli; Yönetim, Denetim, Koruma ve Güvenlik, İdari Personel, Bilgi İşlem, Sağlık, Teknik, Eğitim-Öğretim ve Diğer Personel Grubu olmak üzere dokuz ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

            A- Yönetim Grubu;

            a) Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı,
            b) Personel Şubesi Müdürü, Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı,
            c) Şef, Ayniyat Saymanı,

            B- Denetim Grubu;

            a) Devlet Personel Uzmanı (Şb.Md.), Devlet Personel Uzmanı,
            b) Devlet Personel Uzman Yardımcısı,

            C- Koruma ve Güvenlik Grubu;

            a) Savunma Uzmanı,
            b) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi,
            c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

            D- İdari Personel Grubu;

            Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför,

            E- Bilgi İşlem Grubu;

            a) Çözümleyici,
            b) Programcı,
            c) Bilgisayar İşletmeni,
            d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

            F- Sağlık Grubu;

            a) Daire Tabibi,
            b) Hemşire,

            G- Teknik Grup;

            a) Mühendis, Bilgisayar Mühendisi,
            b) İstatistikçi,
            c) Teknisyen,

            H- Eğitim-Öğretim Grubu;

            Öğretmen,

            I- Diğer Personel Grubu;

            a) Mütercim,
            b) Kütüphaneci,

            unvanlarından oluşur.

            GÖREVDE YÜKSELME
            Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanabilmek için;

            a) Atanmak istedikleri kadro için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte belirtilen Başkanlıkta geçirilmesi gereken hizmet şartını taşımak,

            b) Atanılacak kadro için gerekli sicil ve disiplin şartını taşımak,

            c) Görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı olduktan sonra Başkanlıkça yaptırılacak yazılı sınavda ve Başkanlıkta yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak, gerekir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
            Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 6 ncı maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde ve (B) bendinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla atanacakları görevin niteliğine göre iki haftadan az sekiz haftadan çok olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

            BOŞ KADROLARIN İLANI
            Madde 9- Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Başkanlıkça duyurulur.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINMA
            Madde 10- Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından daha alt bir görevden üst bir göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlardan Başkanlıkça uygun görülenler görevde yükselme eğitimine alınırlar. Başvuranların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde gerektiğinde Başkanlık tarafından ön eleme sınavı yapılabilir.

            GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
            Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

            a) T.C. Anayasası;

            1) Genel esaslar
            2) Temel hak ve ödevler
            3) Devletin temel organları

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik

            c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat

            e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar

            f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları

            g) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve atanılacak görevin niteliğine göre Devlet Personel Başkanlığını ilgilendiren konular ile bütçe, tahakkuk, muhasebe, evrak, alım-satım, halkla ilişkiler, gizlilik, arşivleme, emeklilik işlemleri, intibak işlemleri, sivil savunma, Sayıştay denetimi ve vize ile ilgili konular.

            Bu maddenin (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmışbeştir.

            Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekretarya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

            Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az yetmiş puan alanlar görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanır.

            GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
            Madde 12- Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Başkanlıkta oluşturulacak sınav kurulunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şarttır.

            Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav notları ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

            SINAV KURULU
            Madde 13- Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Personel Şubesi Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı veya bu Dairelerde görevli Devlet Personel Uzmanları veya Şube Müdürlerinden birer temsilcinin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

            SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 14- Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

            1- Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen asgari ve azami süreleri dikkate alarak tespit etmek,

            2- Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

            3- Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

            4- ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınavdan sonra sözlü ve/veya uygulamalı sınavı yaparak başarı listesini oluşturmak,

            5- Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

            6- Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

            ATANMA
            Madde 15- Yapılacak sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV GRUPLARINA GÖRE ATANMA ŞARTLARI

            Madde 16- Görev gruplarına atanabilme şartları görev grupları itibarıyla aşağıdaki şekildedir:

            A- Yönetim grubu

            a) Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

            2) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen öğrenim şartını haiz olmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            Başkan Yardımcılıklarından en az birine Devlet Personel Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlar arasından atama yapılır.

            b) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

            2) Bütün Daire Başkanlıkları için Devlet Personel Uzmanı (Şb.Md.) veya Devlet Personel Uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olanlar, Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ise Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olanlarla Programcı veya Çözümleyici olarak atanabilme şartlarına sahip olanlar da atanabilir.

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            c) Personel Şubesi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,

            6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            d) Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

            2) Fakülte veya yüksekokulların Yabancı Dil Öğretmeni yetiştiren bölümlerinden mezun olmak,

            3) Devlet Personel Başkanlığı Yabancı Diller Eğitimi Merkezinde üç yıl öğretmen olarak çalışmış olmak,

            4) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (C) düzeyinde başarılı olmak,

            5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D ) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            e) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,

            6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            f) Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

            1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

            2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

            5) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,

            6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            Müdür Yardımcılıklarından en az birine öğretmen unvanını ihraz etmiş olanlar arasından atama yapılır.

            g) Şef kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

            2) Başkanlıkta memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak.

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            h) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

            2) Başkanlıkta memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            B- Denetim Grubu

            Bu grupta yer alan Devlet Personel Uzmanı (Şb.Md.), Devlet Personel Uzmanı ve Devlet Personel Uzman Yardımcıları hakkında 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            C- Koruma ve Güvenlik Grubu

            a) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

            24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun'daki şartları taşımak.

            b) Koruma ve Güvenlik Amiri ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

            2) Askerliğini komando veya deniz piyade olarak yapmış olmak,

            3) Başkanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

            4 ) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disiplin cezalarını almamış olmak,

            6) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

            7) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

            2) Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (B), (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

            6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            D) İdari Personel Grubu

            a) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2) Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2) Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

            6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            E) Bilgi İşlem Grubu

            a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

            2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

            3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

            4) Üç yılı Başkanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            7) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

            2) Bilgi İşlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

            3) En az iki programlama dilini bilmek,

            4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            6) Üç yılı Başkanlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti olmak,

            7) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2) Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

            6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2) Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

            6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            F) Sağlık Grubu

            a) Daire Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

            1) Tıp Fakültesi mezunu olmak,

            2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            4) Son üç yılı Başkanlıkta olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

            1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

            2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            4) Son üç yılı Başkanlıkta olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            G) Teknik Grup

            a) Mühendis ve Bilgisayar Mühendisi kadrolarına atanabilmek için;

            1) Bilgisayar mühendisi ve mühendis unvanını ihraz etmiş olmak,

            2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu
ortalaması iyi olmak,

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            4) Son üç yılı Başkanlıkta olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            b) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

            1) İstatikçi unvanını ihraz etmiş olmak,

            2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            4) Son üç yılı Başkanlıkta olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

            1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun
olmak,

            2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            4) Son üç yılı Başkanlıkta olmak üzere beş yıl hizmeti bulunmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            H) Eğitim-Öğretim Grubu

            Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

            1) Fakültelerin yabancı dil bölümlerinden mezun olmak ve pedagojik eğitim almış olmak,

            2) Kamu Personeli Dil Sınavından (C) düzeyinde başarılı olmak,

            3) En az üç yılı Başkanlıkta geçmek kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak,

            4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            I) Diğer Personel Grubu

            a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak, (ikinci bir dil bilmek ve yabancı metinlerden çeviri yapmak tercih sebebidir.)

            2) En az üç yılı Başkanlıkta geçmek şartıyla beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

            b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

            1) En az iki yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

            2) En az üç yılı Başkanlıkta geçmek şartıyla beş yıl hizmeti bulunmak,

            3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

            4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentleri uyarınca disiplin cezası almamış olmak,

            5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            GÖREV GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
            Madde 17- Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

            a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

            b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

            NAKLEN ATAMALAR
            Madde 18- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

            a) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları ihraz etmiş olanlar aynı unvanlara,

            b) Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına; Şube Müdürleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin 11 numaralı alt bendinde sayılanlar, Öğretim Üye ve Yardımcıları, Hakim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanlar,

            c) Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına; Programcı veya
Çözümleyici olarak atanabilme şartlarına sahip olanlar,

            d) Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğüne; KPDS den (B) düzeyinde puan alan Öğretmenler veya Okul Müdürü olarak görev yapmış olanlar,

            bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

            AÇIKTAN ATAMALAR
            Madde 19- Başkanlık, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin C bendinin (c) alt bendinde ve D, E, F, G, H, I bentlerinde sayılan görevlere hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak bu Yönetmelikteki hizmet süresini, disiplin ve sicil şartlarını dikkate almaksızın diğer nitelikleri taşıyanları açıktan atayabilir. Bu tür atamalarda 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
            Madde 20- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            KAZANILMIŞ HAKLAR
            Madde 21- Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen Başkanlıkta görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

            YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR
            Madde 22- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.