İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:  04.11.1999 Perşembe Sayı: 23866(Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 
            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların uzmanlık kadrolarına atanma esaslarını düzenlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik Kurum eğitim hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların ilk defa uzman tabip olarak atanmalarında esas alınacak kuralları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

           TANIMLAR
           Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

            Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

           Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

            Eğitim Hastaneleri: Asistanların uzman tabip olabilmeleri amacıyla eğitim gördükleri hastaneleri,

            Uzman Tabip: Eğitim hastanelerinde gördükleri eğitim sonrasında, Tababet

            Uzmanlık Sınavını kazanan asistanları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

            GERKSİNİM DUYULAN ÜNİTELERİN TESBİTİ VE BİLDİRİMİ
            Madde 5- Kurum eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp uzmanlık sınavına ilişkin belgeleri Genel Müdürlüğe intikal ettirilen tabiplere, branş bazında gereksinim duyulan uzman tabip kadrolarının bulunduğu sağlık tesisleri, ilgili hastane baştabipliği aracılığı ile imza karşılığı tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ edilen yerlerden en çok üç yer için yapacakları tercihlerini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üniteleri kanalı ile Genel Müdürlüğe intikal ettirirler.

            ATAMA
            Madde 6- İlgililerin öncelikle tercih sıraları dikkate alınarak atamaları yapılır.

            Ancak, sıralamada bir yerin birden fazla tercih edilmesi durumunda her tercih sırası kendi arasında Genel Müdürlükçe tespit edilecek bir komisyon huzurunda yapılacak kur'a işlemi sonucunda, ilgililerin görev yerleri belirlenir. Hazır bulunmayanların gıyabında kur'aya başvurulur. Bu işlemden sonra kalan tabiplerin görev yerleri yine aynı yöntemle yapılacak tercih ve kur'a sonucu belirlenir. Kur'a sonucu aynı branş tabipleri kendi aralarında becayiş yapabilir. Tercihler ilgililer açısından doğrudan doğruya ve tek başına hak doğurmaz.

            5 inci maddede belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayanların görev yerleri, tercih ve kur'a sonucu kalan yerler arasından komisyon tarafından kur'a çekilmek suretiyle belirlenir. Tercih ve kur'a sonucu, atamaları yapılan uzman tabiplerin atama emirlerini tebellüğ edip mehil müddeti sonunda yeni görevlerine başlamamaları hallerinde Kurumla ilişkileri kesilir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

            Kurum eğitim hastanelerinde eğitimini tamamlayan uzmanlardan eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve başka yerlere atanma olanağı bulunmadığını belgelendirenler, bu madde kapsamı dışındadır. Atama tarihinde eşinin asistanlık süresinin bitimine 6 aydan az süre kalan uzman tabiplerin eş durumu nedeniyle atamaları yapılamaz.

            Uzman tabiplerin yukarıda belirlenen usullere göre sağlık tesislerine atamaları yapılır. Bunların bir yıl geçmeden yukarıdaki fıkrada belirtilen eş durumu dışında görevlendirme dahil hiçbir şekilde nakli yapılamaz. Aylıksız izin veya askerlik nedeniyle, görevin kesintiye uğraması halinde bir yıllık süre ilk kur'a yerinde tamamlatılır. Tercih ve kur'a sonucu yapılan atamalardan sonra ihtiyaç durumunda; Kurum dışı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin atamaları da yukarıda belirtilen tercih ve kur'a esaslarına göre yapılır.

            EĞİTİM HASTANELERİNDE BIRAKILMA
            Madde 7- Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Eğitim Hastaneleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunca branş bazında belirlenen normu aşmamak üzere bulundukları Eğitim Hastanesinde uzman tabip olarak bırakılabilirler.

            a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girerek "C" düzeyinde puan almış veya Sağlık Bakanlığının klinik şef ve şef yardımcısı için açmış olduğu lisan sınavında başarılı olmak.

            b) Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında en az (10) tıp kongresi, sempozyum veya kursa katılmış olmak.

           c) Çalıştırılacağı eğitim hastanesinde branşı ile ilgili klinik şefinin de katılacağı Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapması uygun görülmüş olmak.

            d) Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış veya ilgili yazı kurullarınca yayımlanabilir kararı alınmış en az 5 makale veya yazısı bulunmak.

            Tercih ve kur'a ile atanan tabiplerin daha sonra yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde o branştan norm kadroların aşılmaması şartı ile eğitim hastanelerine atamaları yapılabilir.

            Eğitimi verilmeyen ancak o ünitede branşına ihtiyaç duyulan uzman tabipler, o branştan belirlenen norm kadroları aşmamak ve Eğitim Hastanesi Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapması uygun görülmüş olmak şartı ile çalıştırılacağı eğitim hastanelerine atanabilirler.

            EĞİTİM HASTANELERİNE ATANMA
            Madde 8- Eğitim hastanelerine yapılacak diğer uzman tabip atamalarında da 7 nci maddede belirtilen şartlar aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 9- 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.