Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.12.1999 Çarşamba  Sayı: 23893 (Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmak ve yurdun değişik bölgelerinde görev yapmalarını sağlamak, tarımsal amaçlı hizmetleri yurt düzeyinde dengeli ve verimli bir şekilde yürütmelerini temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde unvanları belirtilen personelden Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alanların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

            Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, belirli süreler dahilinde bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

            Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

            Yönetmelik : Bu Yönetmeliği,

            Hizmet Bölgesi : Bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilen il gruplarını,

            Hizmet Alanı : Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

            Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

            ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

            TEMEL İLKELER
            Madde 5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak:

            a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

            b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

            c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

            d) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

            e) Atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.

            HİZMET BÖLGELERİ
            Madde 6- Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilmiştir.

            ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ
            Madde 7- Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

    Hizmet Bölgesi                      Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)
                 6                                               2
                 5                                               3
                 4                                               4
                 3                                               5
                 2                                               5
                 1                                               6

            Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir, bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz; ancak 5 ve 6 ncı bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

            6 ncı hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka bölgeden bu bölgeye atanmak veya bu bölgede kalmak için talepte bulunanların talepleri yerine getirilebilir. Ancak bu bölgedeki çalışma süresi toplamı yedi yılı geçemez.

            Çalışma süresinin hesabında göreve atanılan tarihle ilişiğin kesildiği tarih esas alınır. Yer değiştirmeye tabi olmayan görevlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

            YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA TABİ PERSONEL
            Madde 8- Taşra teşkilatında görev yapmakta olan şube müdürü, ilçe müdürü, mühendis, veteriner, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

            Bakanlığın, tarım, hayvancılık, gıda gibi asli görevleriyle ilgili bölümlerden mezun olmayan mühendis, tekniker ve teknisyenler ile Bakanlığa doğrudan bağlı enstitüler, il kontrol laboratuvarları, tohum tescil ve sertifikasyon, tarım alet ve makinaları test merkezi, üretim istasyonları, hayvan park ve pazar kurumu, tahaffuzhane ve gümrük veteriner, el sanatları eğitim merkezi, zirai karantina, tohumluk test, tescil ve sertifikasyon, personel eğitim, ikmal ve okul müdürlüklerinde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, mühendis, veteriner, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyenleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

            YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA DÖNEMLERİ
            Madde 9- Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.

            YER DEĞİŞTİRME HALLERİ
            Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

            a) Memurun isteği,

            b) Hizmetin gereği,

            c) Unvan değişikliği,

            d) Çalışma süresinin doldurulması,

            e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilir.

            MEMURUN ÖZÜR DURUMLARINDAN DOLAYI YAPILABİLECEK YER DEĞİŞTİRMELER
            Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılabilir. Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış personel başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilir.

            (A) Özür Grubu: Sağlık durumu,

            (B) Özür Grubu: Eş durumu,

            Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

            Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Nisan ayı sonuna kadar görevli oldukları birimler aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğü'ne göndermek zorundadırlar. Özürlerin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

            ÖZÜRLERİN BELGELENDİRİLMESİ
            Madde 12- Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde,

            a) (A) özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

            Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

            b) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kaydı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

            Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

            Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

            Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

            Eşi, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

            HİZMET GEREĞİ YER DEĞİŞTİRMELER
            Madde 13- Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir.

            Yetersizlikleri nedeniyle görev yeri değiştirilenler, yeni yerlerinde de başarısız oldukları takdirde niteliklerinin gerektirdiği başka bir göreve atanırlar.

            UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE YER DEĞİŞTİRMELER
            Madde 14- İlçe müdürü ve şube müdürü olarak atanacaklarda, bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini doldurma şartı aranmayabilir. Kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak aynı veya başka bölge ve hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

            Yönetmeliğe tabi olarak görev yapmakta iken, ilgili eğitim-öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle mühendis, veteriner ve tekniker kadrolarına atanmak isteyenlerin bulunduğu yerde kadro durumunun müsait olmaması veya ihtiyaç olmaması halinde hizmetinin bulunmadığı veya eksik süresinin bulunduğu diğer hizmet bölgelerine veya bulunduğu bölgedeki diğer hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

            OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YER DEĞİŞTİRME
            Madde 15- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

            BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILACAK SÜRELER
            Madde 16- Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

            a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

            b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

            c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

            d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
    
            e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

            f) Naklen atama nedeniyle eski görevinden ayrılış yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin tamamı,

            g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten veya aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

            (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

            BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER
            Madde 17- Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir;

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

            b) Yurt dışında master veya doktora yapmak amacıyla geçen süreler, bölge hizmetinden sayılmaz.

            BÜTÜN BÖLGE HİZMETLERİNİN TAMAMLANMASI
            Madde 18- Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayanlar ile en az üç hizmet bölgesinde çalışarak bu bölgelerdeki çalışma sürelerini tamamlayan ve 20 yıl ve daha fazla Bakanlıkta memuriyet hizmeti bulunanların yer değişikliklerinde, ilgililerin isteği ve hizmetin gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

            EMEKLİLİK HAKKINI KAZANMIŞ VEYA ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLADIKLARI YILDAN BİR SONRAKİ YILIN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR KAZANACAK OLANLAR
            Madde 19- Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

            Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulabilirler ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

            YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA YAPILAMAYACAK YERLER
            Madde 20- Bu Yönetmeliğe tabi personelden, şube müdürleri ve ilçe müdürleri,

            a) Kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,

            b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere, atanamazlar.

            Ancak; son genel nüfus sayımına göre:

            a) Ekli (1) sayılı cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

            b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000'i aşan yerlere,

            yapılacak atamalarda yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

            YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İŞLEMİ
            Madde 21- Personel Genel Müdürlüğü, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran (talebi bulunsun veya bulunmasın) ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

            a) Hizmetin gereği,

            b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumu,

            c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

            d) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

            Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

            Atamalarda, 6 ncı hizmet bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik tanınır.

            Memurun istek formunda belirttiği hizmet bölgeleri ve alanları idareyi bağlamaz.

            BAŞVURU ŞEKİLLERİ
            Madde 22- Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere, Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, il müdürlükleri veya kuruluş müdürlükleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

            Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

            Bu talepler; (EK-2) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu'nu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.

            Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

            GERÇEK DIŞI BEYAN
            Madde 23- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atamaları ve yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
            Madde 24- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            TARIMSAL PROJELERDE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL
            Madde 25- Belirli sürelerde belirli bölgelerde uygulamaya konulan tarımsal projeler için lisan ve meslek yönünden yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulan personel, eğitim sonrasında da o projede ve bölgede çalıştırılabilir.

            AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMALAR
            Madde 26- Bakanlığımız okullarından mezun olanlar ile yapılacak sınav sonucunda atanacak olanların görev yeri, kadro ve ihtiyaca göre kur'a ile tespit edilebilir.

            Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacakların görev yerleri kadro ve ihtiyaca göre belirlenir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 27- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6/3/1996 tarihli ve 22925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

            İNTİBAK
            Geçici Madde 1- İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                                                        EK-1

HİZMET BÖLGELERİ
I. BÖLGE
II. BÖLGE
III. BÖLGE
IV. BÖLGE
V. BÖLGE
VI. BÖLGE
1 ADANA
1 AYDIN
1 AFYON
1 AMASYA
1 ELAZIĞ
1 ADIYAMAN
2 ANKARA
2 BALIKESİR
2 BİLECİK
2 ARTVİN
2 ERZİNCAN
2 AĞRI
3 BURSA
3 ÇANAKKALE
3 BOLU
3 ÇANKIRI
3 ERZURUM
3 BİNGÖL
4 GAZİANTEP
4 DENİZLİ
4 BURDUR
4 ÇORUM
4 K.MARAŞ
4 BİTLİS
5 İÇEL
5 EDİRNE
5 GİRESUN
5 KASTAMONU
5 MALATYA
5 HAKKARİ
6 İSTANBUL
6 KAYSERİ
6 ISPARTA
6 KIRŞEHİR
6 SİVAS
6 KARS
7 İZMİR
7 TEKİRDAĞ
7 KÜTAHYA
7 NEVŞEHİR
7 ŞANLIURFA
7 MARDİN
8 KOCAELİ
8 KONYA
8 ORDU
8 NİĞDE
8 DİYARBAKIR
8 MUŞ
 
9 MANİSA
9 OSMANİYE
9 SİNOP
 
9 SİİRT
 
10 MUĞLA
10 RİZE
10 TOKAT
 
10 TUNCELİ
 
11 SAKARYA
11 SAMSUN
11 YOZGAT
 
11 ARDAHAN
 
12 ANTALYA
12 KIRKLARELİ
12 AKSARAY
 
12 IĞDIR
 
13 HATAY
13 TRABZON
13 KARAMAN
 
13 ŞIRNAK
 
14 ZONGULDAK
14 UŞAK
14 KİLİS
 
14 BATMAN
 
15 ESKİŞEHİR
15 BARTIN
 
 
15 GÜMÜŞHANE
 
16 YALOVA
16 KARABÜK
 
 
16 BAYBURT
 
 
17 KIRIKKALE
 
 
17 VAN

                                                                                                            EK-2

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

            .............................................................Müdürlüğüne Nakil talebimin .......... ......... Genel Müdürlüğüne havalesini müsadelerinize arz ederim.

                      İMZA:                                   Tarih: ...../...../.....
 
 
 
M
E
M
U
R
U
N
Adı Soyadı
 
Sicil No
 
Baba-Ana Adı
 
Doğum Yeri ve Yılı
 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe
 
Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe
 
Mezun Olduğu Okul
 
Bölümü
 
Çalıştığı Yer
İl
İlçe
Belde
Köy
 
 
 
 
 
Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Ağustos ayı sonu itibariyle)
Yıl
Ay
 
 
Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi (Ağustos ayı sonu itibariyle)
 
Nakil İstediği Bölge ve İller
Tercih Önceliği
Bölge
Hizmet Alanı
1
 
 
2
 
 
3
 
 
Eşi

nin

Adı
 
Görevi
 
Görev Yeri
 
Çoçukları Varsa
Yaşı
Okulu
 
 
 
 
 
 
 
 

            Ayrılmasında sakınca yoktur:
            Ünite Amirinin :                             Görev Unvanı:
            Adı Soyadı       :                             İmzası            :
                                                                   Tarih               :

            NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek, memurun istihdam edildiği Müdürlüğe verilir, Müdürlükçe de Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.